Careers

Find out how to become part of our team, helping us connect people around the world.

Vacancies -

226 Openings

 • Admin Experience Manager

  • Full-time
  • Karachi, Pakistan
  Grade: L3

  Last Date to Apply: 22nd Nov 2019

  As one of the top employers in the country, Jazz epitomizes the philosophy that each Jazz employee is passionately living a better every day inspired and enabled by visionary leadership, a unique professional culture, a flourishing lifestyle and continuous learning and development.
   
  Our team & you
   As one of the largest private sector organizations in Pakistan, our objective is to continue to change the lives of our 55 million customers for the better. This is an opportunity for someone who wants to be part of something transformative, someone who can play a critical role in driving our success. Together, we can empower millions more with the tools necessary to progress in an increasingly digital economy. 
   
  What the first 90 days in the job will look like?

  Within 30 days you will:
  - Attend and graduate from our company-wide on boarding process along with detailed orientation program where you will learn Jazz’s values, business, and products.
  - Meet relevant stakeholders of your team.
  - Develop understanding of existing P&O Structure.
  ·        Ensure self-learning and development to remain aligned with the New Culture and Jazz First Mindset.

  Within 60 days, you will:
  ·        Drive a digital employee experience through disruptive and digital practices in each phase of the customer journey including provision of facilities, utilities, travel and fleet services
  ·        Lead the regional administration unit to deliver results compliantly and collaboratively while managing internal and external stakeholder relationships
  ·        Propose and execute plans ensuring a healthy, safe and comfortable work space experience for employees
  ·        Ensure un-interrupted supply of utilities in all regional offices including intelligent and effective back-up planning
  ·        Drive a seamless employee experience with respect to provision of office supplies and facilitation of business events and trips including fleet services, air and road travel, hotel bookings, visas, etc.  
  ·        Engage and liaise with internal stakeholders for a transparent and compliant vendor selection and on-boarding process
  ·        Maintain effective business relationships with external partners with respect to service delivery and contract compliance

  Within 90 days to onwards you will:
  ·        Monitor regional budgets for effective allocation and cost spend while ensuring operational excellence and optimization
  ·        Institutionalize innovation to iteratively review and evolve administrative solutions that enhance and enrich the employee experience in line with changing business considerations
  ·        Effectively contribute to the employee wellness drive through provision of a healthy and hygienic in-house café facility for the employees
  ·        Ensure upskilling and development of all team members to align skills and mindsets with changing requirements

  A bit about you:
  We are looking for someone who has experience of 7-10 years in designing and managing impactful internal customer journey ensuring world class office administration and experience. He/She should be passionate with a high drive for results. Creative/design thinker with disruptive ideas and seamless execution abilities.

  A brief about your team:
  This role would be leading the administration team, who will ensure timely implementation of organizational initiatives assigned from time to time. The role is expected to go extra mile in identifying and achieving operational excellence initiatives in line with applicable policies and compliance charter. The position is expected to come up with an increased focus on innovation while automating and digitizing the current processes.

  The structure of the team you will join is:
  You will be reporting into Head of Administration . A team of 10-12 people will be reporting to this role.

  Essential Skills must haves :
  ·        Problem solving and decision making
  ·        Team Management
  ·        Planning and organizing
  ·        Relationship management
  ·        Inspirational people leader
  ·        Truthful and credible 

  Added 19 November 2019

  Read More

 • B2B նախագծի մենեջեր

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Վարել նախագծեր IoT և FMC արտադրանքների գործարկման մասով;
  Կազմակերպել և օպտիմալացնել B2B ծառայության բիզնես գործընթացները՝ բարդ նախագծերի մասով վաճառքների զարգացման և խթանման նպատակով;
  Պլանավորել նախագծի փուլերը;
  Համագործակցել Ընկերության ստորաբաժանումների հետ;
  Արդյունավետորեն բաշխել նախագծի առաջադրանքները, վերահսկել իրականացման փուլերը ըստ ժամանակացույցի; 
  Պատրաստել նախագծային փաստաթղթեր և հաշվետվություններ;   
  Կազմակերպել և վարել նախագծային խմբի պարբերական հանդիպումներ;
  Բացահայտել նախագծի հնարավոր ռիսկերը և ձեռնարկել միջոցառումներ՝ դրանց նվազեցման ուղղությամբ: 

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է ԻՏ, Կառավարման, տնտեսագիտության կամ ֆինանսների բնագավառներում;
  Առնվազն 1 տարվա փորձ ԻՏ նախագծերի վարման ուղղությամբ;
  Նախագծերի կառավարման մեթոդաբանության իմացություն;
  Նախագծերի կառավարման հարթակների և համակարգերի իմացություն;
  Ծախսերի բյուջետավորման և կանխատեսման սկզբունքների իմացություն՝ ԻՏ համակարգերի աջակցման և զարգացման նպատակով (Capacity Planning); 
  Հաշվետվական համակարգերի և դրանց կազմավորման տրամաբանության իմացություն;
  ԻՏ համակարգերի մոնիտորինգի գործընթացների իմացություն;  
  Ռազմավարական և վերլուծական մտածողություն; 
  Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ, թիմում աշխատելու և բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ;
  Միջֆունկցիոնալ արդյունավետ հարաբերություններ կառուցելու կարողություն;
  Ղեկավարման և կազմակերպչական ձիրք և հմտություններ;
  Ժամանակը կառավարելու ունակություն;
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն:   

   Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
   
  Բժշկական ապահովագրություն;
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Այլ արտոնություններ: 

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am 
    

  Added 19 November 2019

  Read More

 • CBM վերլուծաբան (Նպատակային մարքեթինգի վերլուծաբան)

  • Contractor
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Իրականացնել բաժանորդների բազայի ցուցանիշների մանրազնին վերլուծություն, ներառյալ բաժանորդների վարքագծի ցուցանիշները;
  Կատարել գործարկված արշավների վերլուծություն և համաձայնեցնել հետագա քայլերը և գործողությունները; 
  Մշակել CBM գործողությունների արդյունավետ պլան (միկրո-սեգմենտների նպատակային պրոդուկտների համար);
  Վերլուծության արդյունքում ձեռք բերված տվյալների հիման վրա իրականացնել սեգմենտավորում; 
  Նախաձեռնել բաժանորդների կյանքի ցիկլի կառավարման գործընթացը;  
  Մասնակցել բաժանորդների արտահոսքի և լոյալության կառավարման միջֆունկցիոնալ նախագծերի իրականացմանը; 
  Նոր մեթոդների մոդելավորման շրջանակներում համագործակցել Big Data-ի խմբի հետ;  
  Աջակցել նպատակային մարքեթինգի գործարկման միջոցառումներին՝ ապահովելով ողջ նկարագրական անալիտիկան։    

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ԻՏ, վիճակագրության կամ մաթեմատիկայի ոլորտներում;
  Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ վերլուծության և հետազոտությունների անցկացման ոլորտներում;
  Հեռահաղորդակցության բնագավառում առկա փորձը դիտվում է որպես առավելություն;
  SQL-ի գերազանց իմացություն;
  Վերլուծական ծրագրերի իմացություն (SPSS, Excel-ի խորը իմացություն, Power BI և այլ);
  Նախագծերի կառավարման հիմունքների իմացություն և հմտություններ; 
  Ծավալուն տեղեկատվության վերլուծության և անալիտիկ հաշվետվությունների ձևավորման փորձ;
  Հաճախորդներին առնչվող տեղեկատվությունը մշակելու փորձ․ սեգմենտավորում, վերլուծություն, վիճակագրական հաշվետվությունների ձևավորում;
  Վերլուծական մտածողություն; 
  Թիմում աշխատելու ունակություն;
  Ժամանակը կառավարելու կարողություն;
  Պատասխանատու, ազնիվ, ուշադիր, նպատակասլաց և նախաձեռնող անհատականություն;
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։             
   
  Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@beeline.am էլ. փոստի հասցեին մինչև 2019 թ․ հուլիսի 4-ը:  


  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am 


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Commercial Experience Executive - Peshawar

  • Full-time
  • Peshawar, Pakistan
  Grade: L1
  Application Deadline: 21st November 2019

  As one of the top employers in the country, Jazz epitomizes the philosophy that each Jazz employee is passionately living a better every day inspired and enabled by visionary leadership, a unique professional culture, a flourishing lifestyle and continuous learning and development.
   
  Our Team & You
  As one of the largest private sector organizations in Pakistan, our objective is to continue to change the lives of our 57 million + customers for the better. This is an opportunity for someone who wants to be part of something transformative, someone who can play a critical role in driving our success. Together, we can empower millions more with the tools necessary to progress in an increasingly digital economy. 
   
  What the first 30-60-90 days in the job will look like?

  -Within 30 days you will:
  Attend and graduate from our company-wide on boarding process along with detailed orientation program where you will learn Jazz’s values, business, and products
  Meet with the Commercial team to understand the strategy of the function in line with Organization strategy and company road map. Have meetings, with members of other teams to understand how each function at Jazz contributes to the overall success.
  Understand the functionality of Commercial experience team and how your role fits into the overall strategy and function. You will learn how to serve our esteemed customers, greet them, develop a basic system understanding, SOP and processes knowledge
  Develop in-depth understanding of Jazz philosophy and frameworks
   
  -Within 60 days, you will:
  Develop the basic understanding of CRM system and all the portals linked with it.
  Develop the confidence and humility required to service our esteemed customers.
  Welcome, guide and manage walk-in customers when in the role of Floor Greeter.
  Remain updated on all current policies, procedures, promotions, products and up sell value added services offered by the company
  Take ownership and ensure timely resolution of customer complaints.
  Ensure proper behavior/discipline/grooming/punctuality as per the requirements and image of the company.
   
  -Within 90 days to onwards you will:
  Master CRM system and all the portals linked with it.
  Manage wait/service time and keep the timelines within the assigned targets.
  Take initiatives for process improvement and identify loop holes for increased efficiency.
  Coordinate and follow-up with multiple stakeholders for issue resolution.
  Understand and implement the customer care policies & procedures in practice and spirit.
  Take ownership and ensure timely resolution of customer complaints.
  Provide feedback to supervisors on important issues/problems identified by the customers to ensure customer retention

  A bit about you:
  We are looking for someone has prior experience in a customer services role and is technically savvy with solid convincing skills for upselling products and handsets. The applicant should be hands on with basic communication through emails. Should be open to work in a customer facing role which includes floor greeting, sales pitch and customer retention.

  A bit about us

  A brief about your department:
  The Commercial Experience team is a sub part of the Regional Operating model lead by the Regional Business Head. The team is focused towards attainment of highest possible quality standards for customer facilitation across the Commercial Experience touch points in the North Region.

  The structure of the team you will join is:
  You will be reporting to the Commercial Experience Manager and will be deputed at an Experience Center in Peshawar. You will have 10 to 12 peers who will be striving with you to facilitate our customer base.

  The two (02) main priorities of the team as a whole are:
  Holding highest possible quality standards for customer facilitation
  Create a culture that supports the transformation agenda by embedding values’ based behaviors in our ways of work

  The two (02) specific tasks that team was working on in the last 6 months with results.
  Customer retention and churn management
  Initiatives to improve customer experience and decrease average service time
  Maintaining product up sells from the Experience Center.

  The three (03) must have past experiences the best candidate should have.
  Customer Handling
  Stakeholder Management & Communication
  Sale and Service Expertise

  Essential skills must have: 
  Customer centricity to identify and address process gaps
  Communication skills to present solutions/ideas graphically understandable for respective audience segments
  Drive for results to own initiatives and continuously evolve in line with analysis and feedback
  Ability to work effectively in a pressure and high customer walk-in environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • DMP և BI առաջատար մասնագետ

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Ստեղծել անհատական հաշվետվություններ՝ կազմակերպչական արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով;
  Ձևավորել տվյալների բազաներ և ապահովել դրանց կայուն աշխատանքը;
  Մշակել և ներդնել որակյալ լուծումներ;
  Իրականացնել և օպտիմիզացնել  PL/SQL պահպանված ընթացակարգերը և գործառույթները;
  Վերանայել և գնահատել գործնական հաշվետվությունների ընթացիկ պահանջները;
  Ուսումնասիրել անհրաժեշտ տվյալները, վերլուծել առկա SQL հայցերը՝ աշխատանքի կատարողականությունը բարելավելու նպատակով;
  Նոր պրոդուկտների մոդելավորման նպատակով տրամադրել պարբերական կառավարչական հաշվետվություններ և համագործակցել Big Data թիմի հետ:

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն կրթություն ԻՏ կամ  Ինֆորմատիկայի ոլորտներում;
  Առնվազն 2 տարվա փորձ  SQL ծրագրավորման կամ այլ համապատասխան ուղղություններում;
   SQL, PL/SQL-ի գերազանց իմացություն;
  Oracle տվյալների բազայի հետ աշխատելու փորձ;
  SQL հարցումների մշակման փորձ, տվյալների մոդելավորման ունակություններ;
  Վերլուծական և վիզուալ գործիքների հետ աշխատելու փորձ և գիտելիքներ (SPSS, Excel); 
  Այլ հարակից տվյալների բազաների և  NoSQL-ի գիտելիքներ;
  Խորը վերլուծական մտածողություն, խնդիրներ լուծելու ունակություններ;
  Հաղորդակցվելու և համագործակցելու գերազանց հմտություններ;
  Անկախ աշխատելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողություն;
  Ժամանակը կառավարելու ունակություն;
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։     

  Արտոնություններ ւև փոխհատուցումներ՝

  Բժշկական ապահովագրություն
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Լրացուցիչ այլ արտոնություններ:
         
  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am   Added 19 November 2019

  Read More

 • Fixed/FMC նախագծերի մենեջեր

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Ֆիքսված և կոնվերգենտ (Fixed/FMC) ծառայությունների զարգացման մասով ռազմավարության մշակում և իրականացում;
  Fixed/FMC ուղղության զարգացման մասով գործողությունների պլանավորում և կոորդինացում, ներառյալ նոր արտադրանքների և ծառայությունների գործարկումը, ընթացիկ պորտֆոլիոյի և բաժանորդների բազայի կառավարումը;
  Հիմնական մարքեթինգային ցուցանիշների, Fixed/FMC արտադրանքների և ծառայությունների զարգացման միտումների մոնիտորինգ;
  Շուկայի մրցակցային վերլուծություն, հաճախորդներից հետադարձ կապի հավաքագրում և շուկայի հետագա միտումների կանխատեսում;
  Համաշխարհային լավագույն փորձի ուսումնասիրում և  Fixed/FMC արտադրանքների մասով հաճախորդների պահանջների վերլուծություն;
  Նոր արտադրանքների/ծառայությունների գործարկման շրջանակներում միջֆունկցիոնալ համագործակցություն Ընկերության ստորաբաժանումների հետ, ինչպես նաև ընթացիկ ծառայությունների պորտֆոլիոյի կառավարում; 
  Fixed/FMC ծառայությունների իրականացմանն ուղղված այլ համապատասխան նախագծերի կառավարում։

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, կառավարման և կամ տնտեսագիտության ոլորտներում;
  Առնվազն 3 տարվա փորձ հեռահաղորդակցության կամ IT ոլորտի վաճառքի կամ մարքեթինգի ուղղություններում;
   Մարքեթինգի և մենեջմենթի հիմունքների իմացություն;
  Հայաստանի ֆիքսված և բջջային ծառայությունների շուկայի, ինչպես նաև համաշխարհային շուկայի իմացություն;
  Միաժամանակ մի քանի նախագծեր և գործընթացներ կառավարելու հմտություններ, փոփոխությունները կառավարելու կարողություն; 
  Ստրատեգիական մտածողություն;
  Նպատակասլաց, պատասխանատու և սթրեսակայուն անձնավորություն;
  Կազմակերպչական և ղեկավարման ձիրք;
  Թիմում աշխատելու և միջֆունկցիոնալ համագործակցության հմտություններ;
  Excel, Power Point-ի գերազանց իմացություն, շնորհանդեսներ վարելու հմտություններ;
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն։  

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

  Բժշկական ապահովագրություն;
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Այլ արտոնություններ։

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Lead Strategy Ecosystems

  • Full-time
  • Islamabad, Pakistan
  Grade: L2/L3
  Last Date to Apply: Monday, 21st October 2019

  As one of the leading employers in the country, Jazz epitomizes the philosophy that each Jazz employee is inspired and enabled by visionary leadership, a unique professional culture, a flourishing lifestyle and continuous learning and development.
   
  Our Team & You
   
  As one of the largest private sector organizations in Pakistan, our objective is to continue to change the lives of our customers for the better. This is an opportunity for someone who wants to be part of something transformative, someone who can play a critical role in driving our success. Together, we can empower millions more with the tools necessary to progress in an increasingly digital economy. 

  Overview

  This position is part of the growing Digital Financial Services (DFS) branch at Jazz. The Lead Strategy Ecosystems will be responsible for creating the strategy for policy framework implementation and execution, and for creating other strategies required for the development of all other regulatory partnerships and initiatives. The Lead Strategy Ecosystems will be responsible for formulating a structured and robust strategy for each step of the policy development and will be responsible for ensuring that the strategies, as formulated, are aligned with all internal and external stakeholders, keeping in mind, the Company’s objectives and values.  This role will require close and constant coordination with all internal and external stakeholders and even closer coordination with Lead Policy Development.
   
  Responsibilities
  The Lead Strategy will have the following responsibilities:

  Strategy Development
   Formulation of comprehensive and robust step-by-step strategy for:
   
  1.      Achieving end-to-end objectives for each policy framework as identified by Policy Development
  2.      Policy Framework Approval and Finalization
  3.      Policy Framework Implementation
  4.      Policy Framework Review and Evaluation
  5.      All other regulatory initiatives as communicated by DFS Management

  Internal and External Communication and Coordination
   Close and constant collaboration with internal and external stakeholders to:
   
  1.        Keep all relevant stakeholders informed on Policy Development’s agenda and any other regulatory initiatives being pursued
   
  2.        Work with and ensure alignment of relevant stakeholders necessary for the creation of strategies that achieve Policy Development’s objectives and any other regulatory initiatives being pursued
   
  Strategy Implementation and Deliverables
   
  1.        Conduct/arrange meetings with stakeholders
  2.        Conduct/arrange seminars, workshops and conferences
  3.        Conduct/arrange events
  4.        Conduct/arrange one-on-one relationship building activities
  5.        Conduct/arrange any/all strategy achieving activities
   
  Key Skills
  The ideal candidate should possess the following skills:
   
  §  Highly developed interpersonal skills/leadership skills
  §  Highly developed communication skills
  §  Highly developed negotiation skills
  §  Highly developed analytical skills
  §  Strong decision-making ability
   
   Eligibility Criteria
   
  Education:
   
  Bachelors Degree in any related field (business, public policy etc.)
  Masters Degree in any related field (strategy, project management etc.)
   
   
  Work Experience:

  Minimum 5 years related experience in financial industry, telecommunication industry, development sector, public policy and/or regulatory environment in which the job required strategy formulation and execution
   
  A Bit About You:
   
  We are looking for:
  §  Someone who has delivered on challenging projects and has taken end-to- end responsibility on challenging tasks.
  §  Someone who has a clear understanding of the regulatory environment
  §  Someone who has a clear understanding of telecommunications industry
  §  Someone who has a clear understanding of financial services industry
  §  Someone who has a clear understanding of the political environment/government mechanisms
  §  Someone who has a clear understanding of the DFS landscape
   
   
  The  must-have, past experiences the candidate should have:
   
  §  Experience in working with and/or in the financial services industry
  §  Experience in working with and/or in the telecommunication industry       

   
  The ideal candidate should be: 
  §  Honest
  §  Friendly
  §  Creative
  §  Persuasive
  §  Resourceful
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Lead Strategy Ecosystems

  • Full-time
  • Islamabad, Pakistan
  Grade: L2/L3
  Last Date to Apply: Monday, 21st october 2019

  As one of the leading employers in the country, Jazz epitomizes the philosophy that each Jazz employee is inspired and enabled by visionary leadership, a unique professional culture, a flourishing lifestyle and continuous learning and development.
   
  Our Team & You
   
  As one of the largest private sector organizations in Pakistan, our objective is to continue to change the lives of our customers for the better. This is an opportunity for someone who wants to be part of something transformative, someone who can play a critical role in driving our success. Together, we can empower millions more with the tools necessary to progress in an increasingly digital economy. 

  Overview
  The Lead Strategy Ecosystems will be responsible for creating the strategy for policy framework implementation and execution, and for creating other strategies required for the development of all other regulatory partnerships and initiatives. The Lead Strategy Ecosystems will be responsible for formulating a structured and robust strategy for each step of the policy development and will be responsible for ensuring that the strategies, as formulated, are aligned with all internal and external stakeholders, keeping in mind, the Company’s objectives and values.  This role will require close and constant coordination with all internal and external stakeholders and even closer coordination with Lead Policy Development.
   
  Responsibilities
  The Lead Strategy will have the following responsibilities:Strategy Development
   
  Formulation of comprehensive and robust step-by-step strategy for:
   
  1.      Achieving end-to-end objectives for each policy framework as identified by Policy Development
  2.      Policy Framework Approval and Finalization
  3.      Policy Framework Implementation
  4.      Policy Framework Review and Evaluation
  5.      All other regulatory initiatives as communicated by DFS Management
   
  Internal and External Communication and Coordination
   
  Close and constant collaboration with internal and external stakeholders to:
   
  1.        Keep all relevant stakeholders informed on Policy Development’s agenda and any other regulatory initiatives being pursued
   
  2.        Work with and ensure alignment of relevant stakeholders necessary for the creation of strategies that achieve Policy Development’s objectives and any other regulatory initiatives being pursued
   
  Strategy Implementation and Deliverables
   
  1.        Conduct/arrange meetings with stakeholders
  2.        Conduct/arrange seminars, workshops and conferences
  3.        Conduct/arrange events
  4.        Conduct/arrange one-on-one relationship building activities
  5.        Conduct/arrange any/all strategy achieving activities
   
  Key Skills
   
  The ideal candidate should possess the following skills:
   
  §  Highly developed interpersonal skills/leadership skills
  §  Highly developed communication skills§  Highly developed negotiation skills
  §  Highly developed analytical skills
  §  Strong decision-making ability
   
   
  Eligibility Criteria
   
  Education:
   
  Bachelors Degree in any related field (business, public policy etc.)
  Masters Degree in any related field (strategy, project management etc.)
   
   
  Work Experience:

  Minimum 5 years related experience in financial industry, telecommunication industry, development sector, public policy and/or regulatory environment in which the job required strategy formulation and execution
   
  A Bit About You:
   
  We are looking for:
  §  Someone who has delivered on challenging projects and has taken end-to- end responsibility on challenging tasks.
  §  Someone who has a clear understanding of the regulatory environment
  §  Someone who has a clear understanding of telecommunications industry
  §  Someone who has a clear understanding of financial services industry
  §  Someone who has a clear understanding of the political environment/government mechanisms
  §  Someone who has a clear understanding of the DFS landscape
   
   
  The  must-have, past experiences the candidate should have: 
  §  Experience in working with and/or in the financial services industry
  §  Experience in working with and/or in the telecommunication industry      
   
  The must have attributes:
   
  The ideal candidate should be: 
  §  Honest
  §  Friendly
  §  Creative
  §  Persuasive
  §  Resourceful
   
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Legal Counsel - DFS

  • Full-time
  • Islamabad, Pakistan
  Grade: L2
  Last Date to Apply: Friday, 15th November 2019

  Our team & you
   
  To continue and change the lives of our 57+ million customers. We are a world-class organization and have assembled the right team to begin scaling aggressively. This is an opportunity for someone who wants to be part of something big and transformative, someone who will play a critical role in driving our success.
   
  Job Description:
  The key function of this role is to provide dedicated legal support to the Digital Financial Services team, entailing consultation, advice, contract review & negotiation in line with the organization’s internal values, policies, procedures and applicable law and to do so independently and decisively. The role will be responsible for both day-to-day operational activities as well as strategic initiatives and projects and will be required to collaborate with multiple internal and external stakeholders.

  What the first 30-60-90 days in the job will look like?
   
  Within 30 days you will
   
  ·         Get the basic orientation from legal team on scope of work, process flows, internal and external stakeholders and templates for agreements.
   
  ·         Become familiarized with company policies and procedures relating to contract management, governance, due diligence etc. of the company and its subsidiaries.
   
  ·         Become familiarized with various online tools and portals used by the Legal Affairs department.
   
  ·         Become acquainted with external legal counsels and internal stakeholders in order to provide assistance from a legal perspective.
   
  Within 60 days, you will: 
   
  ·         Independently draft and review contracts and engage with internal stakeholders, negotiate directly with counter parties in case of any contention/conflict to provide clarifications and to seek mutual agreement accordingly
   
  ·         Provide opinions and legal advice to personnel at all levels of the business on existing and new commercial arrangements. ·         You will be expected to recognize when issues require specialist legal support and to obtain such support and advice to ensure maximum benefit for the company without incurring unnecessary costs.
   
  Within 90 days to onwards you will:
   
  ·         In addition to all of the above, you will be expected to engage in training of relevant business personnel (both informal trainings and structured programmes) on legal developments, contract management as well as on policies/procedures owned by or supported by the Legal function.
   
   
  ·         Provide legal advice over all aspects pertaining to any new strategic initiatives and ventures including investments, new business lines etc.
   
  ·         Assist in streamline processes and procedures pertaining to key risk areas such as AML, CTF, export controls & sanctions, data protection, anti-bribery and anti-corruption etc. for DFS projects.
   
  What we have done and what we will do with YOU
  ·         In the last two years, Jazz has been a huge success story in terms of business transformation, we were market leaders and we still are market leaders but with huge margins especially after successful merger of Jazz and Warid.
   
  ·         We will be engaging your legal expertise with regard to digital financial services that the Company is engaged in.
   
  A bit about you:
  ·         We are looking for someone with demonstrated experience in a corporate environment and who is looking to enhance his/her skills. We are looking for someone who is innovative, analytical and has the ability to think critically, confident, articulate and excels at stakeholder management
   
  A bit about us:
  ·         Legal Affairs department of Jazz is one of the most innovative, exciting and competent departments in the market. We strive on providing creative, relevant and cost effective legal solutions to our stakeholders and enhance the capacity of the company in achieving commercial milestones in the market.
   
  The structure of the team you will join is:·         You will be joining the Contracts, Corporate Governance and Special Projects team in the Legal Affairs department.
   
  The two (02) main priorities of the team as a whole are:
  ·         Provide enriched, differentiated and rewarding experience for all the internal stakeholders of the Company.
  ·         Ensure alignment among all external, internal customers and Group.
   
  With which other stakeholders the successful candidate will work with functional/regional/ within the team. 
  ·         You will work with internal and external stakeholders including divisional/departmental heads, internal contracts team members, corporate governance team, commercial projects teams in Legal Affairs and all functions of the company for effective planning, development and roll out of the Company initiatives.
   
  What would be the result of those interactions if we assume 100% collaboration?
  ·         Coming up with legal solutions focused towards delivering real time business value.
   
  The two (02) specific tasks that team was working on in the last 6 months with results.
  ·         Restructuring of processes of Legal Affairs
  ·         Standardization of contracts and digital transformation
   
  The three (03) must have past experiences the best candidate should have.
   
  ·         Stakeholder management
  ·         Negotiation
  ·         Multitasking
   
  The three (03) must have technologies the candidate should have.
  ·         Microsoft Office Suite
   
  Essential skills must have: 
   
  ·         Bar at Law/LL.M/LLB Degree with at least three (3) years working experience in an in-house legal team or law firm
  ·         Knowledge of contract, corporate and intellectual property laws. Knowledge of telecommunication and banking laws is a plus.
  ·         Legal research, negotiation and contract drafting and review
  ·         Strong communication and interpersonal skills, as well as experience in stakeholder management
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Monobrand Operations Senior Executive

  • Full-time
  • Anywhere in Bangladesh
  Job Responsibility:
  ·         Cross & Up sell GA, iTop up, device, accessories, data & any other alternative revenue component to walk-in customers as per communicated guidelines and associated target volume
  ·         Promote and complete potential duplicate dial sell to customers by highlighting benefits and ease of process
  ·         Retain customers in network by providing crucial services like SIM Replacement within allocated turnaround time
  ·         Validate user of SIM through BTRC acknowledged parameters, cater effectively to customer queries and suggestion
  ·         Properly maintain and report on sales & service log and other assets in the store inventory to reconcile the stock with periodic cut off time

  Required Academic Qualifications
  ·           BBA from any UGC approved university
   
  Required Experience:
  ·        1-3 years’ experience with 1 years’ minimum relevant experience in Sales and Customer Service in Telecom industry

  Required Knowledge & Skills 
  ·         Knowledge of Sales and Customer service
  ·         Technical knowledge to understand customer critical query
  ·         Basic knowledge of device markets, customer acquisition and customer experience parameters
  ·         Knowledge of concepts, principles and practices of consumer behavior field.
  ·         Basic knowledge of latest technology interventions in Telecom sector.
  ·         Primary Knowledge of regulatory requirements.
  ·        Computer literacy to generate primary level reporting

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Specialist Inventory Management

  • Full-time
  • Islamabad, Pakistan
  Grade: L1

  Last date to apply: 21st Nov -2019

  As one of the top employers in the country, Jazz epitomizes the philosophy that each Jazz employee is passionately living a better every day-inspired and enabled by visionary leadership, a unique professional culture, a flourishing lifestyle and continuous learning and development.
   
  Our team & you
  To continue and change the lives of our 57+ million customers. We’re a world-class organization and have assembled the right team to begin scaling aggressively. This is an opportunity for someone who wants to be part of something big and transformative, someone who will play a critical role in driving our success.
   
  What the first 30-60-90 days in the job will look like?
   
  - Within 30 days you will:
  ·Attend and graduate from our company-wide on boarding process along with detailed orientation program where you will learn Jazz’s values, business, and products
  ·Meet with the People & Organization team to understand the strategy of the function in line with CEO strategy and company road map.
  ·Understand the function of Total Rewards in the People & Organization division and how your role fits into the overall Total Rewards strategy and function
  ·Develop in-depth understanding of Jazz Policy & Benefits & Rewards Programs
  ·Develop an understanding on the variable compensation streams in the organization.
  ·Develop in-depth understanding on the Job Grading and Job Titles framework of Jazz
  .Understand working functionality of all departments under technology division.  
   
  -Within 60 days, you will:  
  · Understanding of complete SoPs implemented within and outside technology division.
  . Develop collaborative relationship with all working teams for better coordination in this role.
  ·Understand all the benefits linked with Job grades and roles responsibilities in the organization
  ·Review, analyze and update field related benefits in the Organization and ensure uniformity and efficiency of such benefits for driving results
  ·Collaborate with internal People & Organization team primarily with Business Partners, People Operations, Talent & Branding teams for all C&B related projects. Externally work with all divisions to plan and execute all projects
   
  -Within 90 days to onwards you will:
  .Solely drive inventory utilization plan of technology teams.
  .Supervise spare parts management section of all technical domains along with R&R process.
  ·Solely plan and participation of Jazz in market remuneration surveys and be the focal point from Jazz for participation in such surveys.
  ·Evaluate and analyze the market positioning of Jazz in terms of total compensation and provide inputs for annual compensation review exercises.
  ·Pioneer the Jazz Happiness & Wellness Framework as aligned with our values, ensure people engagement and manage ROI on wellness initiatives
   
  The structure of the team you will join is:
  A two (02) member’s team with no sub teams.
   
  The three (03) main priorities of the team as a whole are:
  . Work closely with stakeholders to ensure hardware monthly capitalization and issuance.
  . Govern complete spare parts management and R&R process of all major technology vendors.
  . Warehouse cost and space optimization
   
   With which other stakeholders the successful candidate will work with functional/regional/ within the team.
  You will work with internal and external stakeholders including all technology departments, Financial planning,  supply chain teams and major technology suppliers.
   
  What would be the result of those interactions if we assume 100% collaboration?
  Achievement of given targets within given timelines.

  The three (02) must have past experiences the best candidate should have.
  Basic knowledge of telco hardware
  Fresh candidates are encouraged to apply

  The two (02) must have technologies the candidate should have.
  ·Microsoft Office 
   
  Essential skills must have:  .
  .Basic understanding of supply chain principles
  .Stakeholder Management
  .Conflict Management
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Specialist NOC OSS Operations

  • Full-time
  • Lahore, Pakistan
  Grade: L1
  Last date to Apply: 24th November 2019

  As one of the top employers in the country, Jazz epitomizes the philosophy that each Jazz employee is passionately living a better every day inspired and enabled by visionary leadership, a unique professional culture, a flourishing lifestyle and continuous learning and development.
   
  Our team & you
  To continue and change the lives of our 57 + million customers. We’re a world-class organization and have assembled the right team to begin scaling aggressively. This is an opportunity for someone who wants to be part of something big and transformative, someone who will play a critical role in driving our success.
   
  What the first 30-60-90 days in the job will look like?

  -Within 30 days you will:
  Attend and graduate from our company-wide on boarding process along with detailed orientation program where you will learn Jazz’s values, business, and products. Meet with the People & Organization team to understand the strategy of the function in line with Organization strategy and company road map. Have meetings, with members of other teams to understand how each function at Jazz contributes to the overall success. Understand the function and processes of Network Operations Centre in Technology, role and responsibilities of team within organization.
   
  -Within 60 days, you will:
  Get acquainted with wide array of OSS / NMS Platforms at NOC in addition to first hand insight into Standard Operating Procedures, Intra-domain & Inter-Domain interfaces, Roles & Responsibilities. Ensure Smooth Operations of EMC Scale IO (UFM) & IBM Platforms including but not limited to Configurations, Troubleshooting & Customization on 24 x 7 Basis. Regularly interact with teams within & outside NOC. Handle vendor Invoicing & PR / PO related Jobs and budget tracking. Maintain the NOC Video Wall. Cater to Operational requirements of IBM Tivoli / EMC Scale IO Platforms including Service Desk, Data Integrity & DB related Operations. Be involved in Operations, Maintenance & Customization of Notification Platform (UNS) & NMS / OSS Servers in coordination with vendor.

  -Within 90 days to onwards you will:
  Completely take over Administration of all NOC Platforms & Systems, Interfacing with Vendor(s) and develop through understanding of NOC Platforms. Start independently conducting regular health checks & highlight anomalies / risks and design risk mitigation strategies in consultation with management. Lead all planned and emergency activities on NOC platforms and engage all stakeholders including but not limited to Technology Teams & Vendors.
   
  A bit about you:
  We are looking for someone who has already worked on Administration of various IT Platforms with hands on experience of System Administration & Networks. Must have good understanding of prevailing technologies desirably having exposure towards OSS Layer Platforms like IBM Tivoli, EMC Scale IO. Having excellent communication & cognitive skills to leverage horizontal as well as vertical growth. Strategic thinking ability and collaborative attitude is also amongst the sought skills.
   
  A bit about us:
  Network Operations Center (NOC) is essentially responsible for Supervision & Monitoring of various network functions including but not limited to RAN, Core, IT, IN / VAS, Transport & Fixed Enterprise Networks.  These domains are supported by extensive automation for fault management & monitoring via OSS Solutions, which primarily fall under System Admin Team.

  The structure of the team you will join is:
  Sys Administration & OSS Team comprises of 8 Team members in total, the team is primarily responsible for Platform Administration, OSS Automation & App Development Initiatives both within & outside NOC. The team reports to Manager NOC OSS & System Admin.

  Essential skills must have: 
  3 - 5 year experience within Telecoms/IT Converged Environment.
  Fully Conversant with application & network monitoring tools like VMWare APG, Hyperic, EMC Smarts etc.
  Excellent Understanding of IT & Telco Platforms like NMS / OSS Servers especially OSS Layer Monitoring Platforms like EMC Scale IO,  IBM Tivoli, IBM Service Desk.
  Strong knowledge of DCN network connectivity, HA, DR, load balancing Configurations and node migrations especially in a virtualized environment (VMWare).
  Acquainted with Fault Management Procedures & Industry Practices.
  Deep understanding of Network Operations Environment.
  Be able to work during Night Hours & Holidays to look over critical emergency & planned activities.
  Customer Centric Approach to facilitate the internal customer teams.
   
  Desirable Skills:
  2 – 3 Years of Specific experience on Operations & configuration of Application & Network Monitoring Tools (like VMWare APG, Hyperic, EMC Smarts) and customizations.
  Good knowledge of Windows and Linux System administration is preferred.
  CCNA / CCNP and other related certifications will be an added advantage.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Territory Sales Supervisor (Proactive Pipeline)

  • Full-time
  • Multiple
  Grade: L1
  Application Deadline: 8th September 2019

  As one of the top employers of Pakistan, Jazz strives to employ and retain top talent from all over the country. Keeping this philosophy in mind, we at Jazz would like to build a pipeline of potential and aspiring applicants for the position of Territory Sales Supervisor/Customer Experience Executive.
   
  Once you apply, you will be kept in consideration for the next three months. In case the said position comes up in that time period, we shall get in touch with you if you are shortlisted.

  Some of the locations we are creating this pipeline include but are not limited to:

  Karachi
  Hyderabad
  Sukkur
  Rahim Yar Khan
  Tando Muhammad Khan
  Nawabshah
  Nowshero
  Kandiaro
  Pir Jo Goth
  Khanpur
  Khairpur
  Matli
  Mirpur Khas

   
  Our Team & You
  As one of the largest private sector organizations in Pakistan, our objective is to continue to change the lives of our 55 million customers for the better. This is an opportunity for someone who wants to be part of something transformative, someone who can play a critical role in driving our success. Together, we can empower millions more with the tools necessary to progress in an increasingly digital economy. 
   
  What the first 30-60-90 days in the job will look like?
   
  Within 30 days you will:
  ·       Attend and graduate from our company-wide on boarding process along with detailed orientation program where you will learn Jazz’s values, business, and products.
  ·       Meet your line manager and the team members reporting to you to understand the work culture at Jazz
  ·       Grow an understanding of how you fit into the Regional Operating Model, your tasks and how you will carry them out
  ·       Develop an understanding of the market dynamics and familiarize yourself with retailers as well as franchise owners
  ·       Visit the market daily to conduct spot checks/retail audits on stock availability
  ·       Be assigned one Franchise (in few cases two, depending on the potential & geographical spread)
  ·       Start managing the assigned franchise on daily basis; ensuring visibility of daily reports shared by the AMs; while carrying out strong franchise follow up
   
  Within 60 days, you will:
  ·       Building contacts and understanding how to get the work done smoothly and efficiently through the franchise and retail network
  ·       Ensure Retail & Distribution network development – by engaging Franchise staff & DO
  ·       Focus on Enablers; BVS Activation; EVC (Agent to Agent serving); Market Float management (2.3 days); DO service levels (daily basis 50%); Recharge (Jazz Load & Scratch cards)  Non-Performers to be less than 5% (ensure DO follows up with non performing retailer); Follow up with DO to ensure minimum balance Retailers are less than 5%
  ·       Along with the Enablers focus on achieving Target KPIs: Recharge; Gross Ads (pre & postpaid); MFS (DR, Cash-In & M-Wallet); MBB (Data Devices); Active Retail Base (EVC; BVS Devices; & MFS Retail Base) Devise plans to increase the sales of handsets, Wi-Fi devices, remittances and postpaid numbers
   
  Within 90 days to onwards you will:
  ·       Start engaging the retailers in planning BTL (below the line) activities based on target achievement.
  ·       Take full ownership of the tasks that have been assigned to you
  ·       Focus on Optimal utilization of Trade Marketing spend  
  ·       Focus on channel foot print expansion and improvement in  KPIs (minimum balance, retailer servicing for MFS and GSM)   
  ·       Work on Territory Integrity & Infringement Control
  ·       Be expected to develop healthy relations with the retailers, franchise owners of your area
  ·       Continuously review and bring improvements in MFS & GSM KPIs assigned to you and your team
  ·       Be proactive and creative by bringing forward new ideas and processes for the betterment of your whole team
  ·       Manage franchise and retail channel by motivating and counseling the concerned stakeholders and explain the profitability model
    
  A bit about you:
  We are looking for someone who has already delivered on challenging projects and has taken end-to-end responsibility from planning to roll out followed by feedback. An individual who can work both remotely as well as under supervision to improve the effectiveness and penetration of the sales and distribution channel.
   
  We are looking for someone who has excellent communication skills to be able to advocate/defend his point of view with professionalism, maturity, and a balanced, holistic view of any competing viewpoints, resilience, professionalism, maturity, responsibility, are some of the other qualities that we expect from you.
   
  A bit about us:
  We work with internal and external stakeholders to achieve regional sales targets and resolve issues that occur on daily basis which results in growth of MFS & Postpaid Sales and Franchise/Retail Business Development.
   
  The structure of the team you will join is:
  Your team is a sub part of the Regional Operating model lead by the Regional Business Head. This position reports to the Area Sales Manager who leads a talented team of two to three TSSs.
   
  The two (02) main priorities of the team as a whole are:
  Achievement of monthly KPI targets such as Mobile Wallet Activation, Postpaid & Prepaid Sales, Remittances, Cash in, MNP etc.
  Increased penetration of overall business in the assigned areas
   
  With which other stakeholders the successful candidate will work with functional/regional/ within the team.
  You will work in continuous collaboration with internal stakeholders like MFS Executives, MFS Regional Coordinators, TSSs, Area Sales Manager and external stakeholders such as franchisee staff and retailers.
   
  The two (02) specific tasks that team was working on in the last 6 months with results:
  ·       Meeting Assigned Targets
  ·       Strengthening & Developing the Channel
   
  The three (03) must have past experiences the best candidate should have:
  ·       Telecom industry experience
  ·       Sales Management
  ·       Channel Development
   
  The must have technology candidate should have:
  Microsoft Office
   
  Essential skills must have
  ·       Excellent communications and persuasion skills.
  ·       Proactive in solving day-to-day problems.
  ·       Result driven approach towards daily tasks.
  ·       Microsoft Office
  ·       Familiarity with the biometric devices.
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Գրասենյակային հավելվածների մշակման ավագ մասնագետ

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ՝

  Ստեղծել նոր ֆունկցիոնալ՝ մշակման ընթացիկ պլանների հիման վրա;
  Նախագծել տվյալների բազայի ընդհանուր կառուցվածքը;
  Մասնակցել նոր գործառույթների նախագծման աշխատանքներին;
  Օպտիմալացնել և լրամշակել գործող կոդերը: 

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն;
  Ցանկալի է առնվազն 2 տարվա փորձ համապատասխան ոլորտում;
  PHP,JavaScript, MySQL, MS SQL, PostgreSQL իմացություն;
  AJAX/JavaScript/HTML/CSS իմացություն;
  Բարդ կոդեր կարդալու գիտելիքներ;
  UNIX և Windows համակարգերի իմացություն,;
  Ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություններ, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու պատրաստակամություն;
  Խնդիրների լուծման արդյունավետ եղանակներ տրամադրելու ունակություններ;
  Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ և բարդ իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու կարողություն;
  Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, տեխնիկական անգլերենի իմացությունը ցանկալի է: 

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Բժշկական ապահովագրություն;
  Այլ արտոնություններ:

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` 

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Զանգերի կենտրոնի մասնագետ

  • Shift Schedule
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Հեռախոսով հաճախորդներին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համակարգի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական սպասարկման ապահովում
  Հաճախորդների բանավոր հարցումների հիման վրա տվյալների հավաքագրման ապահովում
  Սպասարկման կենտրոնների կողմից հայտերի կատարման նկատմամբ հսկողության ապահովում
  Համապատասխան ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի իրականացում հեռախոսի միջոցով
  Հերթափոխային գրաֆիկով աշխատելու պատրաստակամություն:

  Կրթություն`
  Բարձրագույն, ցանկալի է տեխնիկական 

  Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

  ԻՏ տեխնոլոգիաների գործառնական ֆունկցիաների իմացություն;
  Գիշերային հերթափոխով աշխատալու պատրաստակամություն;
  Հաղորդակցվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
  Գրագետ, հստակ և անթերի խոսք;
  Պատասխանատվության զգացում;
  Սովորելու բարձր ունակություն և լավ հիշողություն;
  Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն;
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ տիրապետում;
  Աշխատանքային փորձը համապատասխան ուղղությամբ


  Լրացուցիչ արտոնություններ՝

  Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն;
  Ծառայողական բջջային կապ.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Էլեկտրամոնտյոր Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արտաշատ, Արարատ, Վեդի, Ջերմուկ, Մարտունի, Գավառ, Գյումրի, Ախուրյան, Ապարան, Տաշիր քաղաքներում

  • Full-time
  • Republic of Armenia
  “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Էլեկտրամոնտյորներ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արտաշատ, Արարատ, Վեդի, Ջերմուկ, Մարտունի, Գավառ, Գյումրի, Ախուրյան, Ապարան քաղաքներում։

  Հիմնական պարտականություններ`

  Շահագործել և սպասարկել ցանցի ամրակցված տեղամասի   գծա–մալուխային կառույցները` համաձայն տեխնիկական նորմատիվների և կանոնակարգերի;
  Վերացնել բաժանորդային հեռախոսագծերի վնասվածքները;
  Իրականացնել վնասվածքի տեղորոշում աշխատող հաղորդալարի բացակայության դեպքում;
  Կատարել բաժանորդային հեռախոսագծերի  տեղադրում, հանում և վերատեղադրում` ըստ ներկայացված կարգագրերի;
  Տեղակայել (փոխարինել), ուղղել և ամրացնել հենասյուները և հենակները;
  Իրականացնել ցանցի կաբելային գծերի վերակառուցում և կապիտալ վերանորոգում;
  Իրականացնել բաշխիչ ցանցերի ընդլայնում` ըստ ներկայացված տեխնիկական պայմանների:

  Անհրաժեշտ պահանջներ և որակավորումներ՝

  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն;
  Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է;
  Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
  Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
  Թիմում աշխատելու ունակություն; 
  Պատրաստակամություն փոփոխություններին
  Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
  Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
  Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։    

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  Ծառայողական բջջային կապ
  Բժշկական ապահովագրություն
  Այլ արտոնություններ։

  Added 19 November 2019

  Read More

 • ԻՏ սարքավորումների հաշվառման մասնագետ

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Ապահովել համակարգչային տեխնիկայի ներքին փոխանցման գործընթացը; 
  Տրամադրել համակարգիչներ՝ ըստ ներկայացված հայտերի; 
  Վարել  ամրագրված սարքավորումների հաշվապահական հաշվառումը;
  Մշակել և փաստաթղթավորել քաղաքականություններ և ընթացակարգեր;
  Կազմել և ներկայացնել ամսեկան հաշվետվություններ ԻՏ սարքավորումների, նյութական ակտիվների մուտքի/ելքի մասով; 
  Պարբերաբար ձեռք բերել տվյալներ համակարգչային տեխնիկայի վերաբերյալ՝ հետագա դասակարգման նպատակով:

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն;
  Առնվազն 1 տարվա փորձ  համապատասխան ոլորտում;
  Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հիմունքների իմացություն;
  Հաշվետվությունների պատրաստման և գործնական նամակագրության վարման հմտություններ;
  Կազմակերպչական ձիրք և ժամանակը կառավարելու ունակություններ;
  Առաջնահերթություններ սահմանելու կարողություններ;
  Թիմում աշխատելու և միջֆունկցիոնալ համագործակցություն ստեղծելու հմտություններ; 
  Համակարգչային գերազանց ունակություններ;
  Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ողջունելի է:              
   
  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

  Բժշկական ապահովագրություն;
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Այլ արտոնություններ:

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am 

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Կաբելագործ-զոդողներ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արարատ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան, Մասիս, Կապան, Գավառ, Սևան, Գորիս, Սիսիան, Մարտունի, Սպիտակ, Եղեգնաձոր քաղաքներում

  • Full-time
  • Republic of Armenia
  “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Կաբելագործ-զոդողներ Երևան, Արմավիր, Էջմիածին, Արարատ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան, Մասիս, Կապան, Գավառ, Սևան, Գորիս, Սիսիան, Մարտունի, Սպիտակ քաղաքներում:

  Հիմնական պարտականություններ`
  Բարձրության վրա կատարվող կապի օդային գծերի շահագործման տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:
  Կապարային, պոլիէթիլենային, պոլիքլորվինիլային թաղանթներով մալուխների զոդում;
  Կապի կոյուղային կառույցների սպասարկում; Կապի կաբելային գծերի շահագործում;
  Բաշխիչ պահարանների, արկղերի և այլ կաբելային վերջույթային սարքավորումների մոնտաժում:    

  Անհրաժեշտ պահանջներ և որակավորումներ՝
  Միջին մասնագիտական կամ միջնակարգ կրթություն;
  Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է;
   Գծերի և գծա–մալուխային կառույցների տեխնոլոգիաների իմացությունը ցանկալի է;
  Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
  Թիմում աշխատելու ունակություն; 
  Պատրաստակամություն փոփոխություններին
  Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
  Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
  Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  Բժշկական ապահովագրություն
  Ծառայողական բջջային կապ
  Այլ արտոնություններ։


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Կորպորատիվ վաճառքի ավագ մասնագետ

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
   Հիմնական գործառույթներ`

  Առկա  կորպորատիվ հաճախորդների հետ համագործակցության ընդլայնում, լրացուցիչ վաճառքի իրականացում;
  Նոր կորպորատիվ հաճախորդների ներգրավման գործընթացի կազմակերպում;
  Հաճախորդների հետ երկարաժամկետ համագործակցության կառուցում և կոմերցիոն առաջարկների կազմում;
  Ընկերության ծառայությունները ներկայացնող շնորհանդեսների նախապատրաստում և անցկացում, պայմանագրերի կնքում, վաճառքի փաստաթղթային ձևակերպում;
  Անհատական նպատակների իրականացում` ըստ հիմնական ցուցանիշների:

  Կրթություն`
  Բարձրագույն կրթություն։

  Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`
  Վաճառքի տեխնոլոգիաների իմացություն;
  Հեռահաղորդակցության բնագավառի իմացությունը ողջունելի է;
  Արտաքին հաճախորդների հետ աշխատելու հմտություն;
  Հաշվետվություններ պատրաստելու և գործնական թղթակցություն վարելու հմտություններ;
  Բանակցություններ վարելու ունակություններ;
  Մարդկանց հետ բարդ իրավիճակներում շփվելու կարողություն;
  Նախաձեռնողականություն և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություններ;
  Պատասխանատվության զգացողություն;
  Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ` MS  Office, Power Point;
  Հայերեն, ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:

  Աշխատանքային փորձ`
  Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի ոլորտում:

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Բժշկական ապահովագրություն;
  Այլ լրացուցիչ արտոնություններ։

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Մարքեթինգային վերլուծության փորձագետ

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Պլանավորել, վերլուծել և վերահսկել մարքեթինգային ցուցանիշները, իրականացնել մարքեթինգային վերլուծական աշխատանքներ;
  Կազմել վերլուծական հաշվետվություններ, պրեզենտացիաներ և այլ համապատասխան նյութեր ցուցանիշների դինամիկայի վերաբերյալ;
  Պատրաստել հետ վերլուծություն գործարկված նախաձեռնությունների վերաբերյալ;
  Մասնակցել Ընկերության բյուջեի և կանխատեսման ձևավորման աշխատանքներին;
  Համագործակցել Գլխամասային գրասենյակի, ղեկավարության և այլ ներգրավված ստորաբաժանումների հետ հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացում:  

  Կրթություն`

  Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, մարքեթինգի կամ մաթեմատիկայի ոլորտներում 

  Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`
  Մարքեթինգի տեսության և կանխատեսման/պլանավորման մեթոդների իմացություն;
  Վերլուծական հմտություններ (SWOT, PEST, մրցակցային վերլուծություն և այլն); 
  Վերլուծական և ստրատեգիական մտածողություն;
  Պրեզենտացիաներ պատրաստելու գերազանց հմտություններ;
  Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ`MS Office, Power Point, SQL և VBA-ի իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն; 
  Թիմում աշխատելու և հաղորդակցվելու հմտություններ;
  Նախաձեռնողականություն և ճկունություն;
  Աշխատանքի և ուսուցման հանդեպ գեր-ակտիվ մոտեցում;  
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն: 

  Աշխատանքային փորձ`

  Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բիզնես/մարքեթինգային վերլուծության ոլորտում;
  Աշխատանքային փորձը խորհրդատվական ընկերություններում դիտվում է որպես առավելություն;
  Աշխատանքային փորձը հեռահաղորդակցության բնագավառում ցանկալի է:

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

  Բժշկական ապահովագրություն;
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Այլ արտոնություններ:

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am 

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակի մասնագետ, Վեդի

  • Full-time
  • Vedi, Republic of Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  •Ապահովել հաճախորդների որակյալ և բարձրակարգ սպասարկումը;
  •Իրականացնել մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների վաճառք; 
  •Կատարել դրամական միջոցների մուտքեր և վարել համապատասխան թղթաբանությունը;
  •Ապահովել ընթացակարգերի և աշխատանքային հրահանգների կատարումը;
  •Ապահովել սարքավորումների կարգավորումներ;
  •Պատրաստել հաշվետվություններ՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի: 

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  •Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն;
  •Ցանկալի է առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի և սպասարկման ոլորտում;
  •Հեռահաղորդակցության ոլորտի բազային գիտելիքներ;
  •Վաճառքի հիմնական սկզբունքների իմացություն;
  •Ակտիվ վաճառքի հմտություններ;
  •Սպասարկման և բանակցությունների վարման հմտություններ;
  •Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն;
  •Հաղորդակցվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
  •Նպատակասլաց;
  •Թիմում աշխատելու ունակություն;
  •Ճշգրտության և պատասխանատվության հմտություններ;
  •Նախաձեռնողականություն;
  •Սովորելու պատրաստակամություն;
  •Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
  •Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  •Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն
  •Մասնագիտական վերապատրաստում
  •Այլ արտոնություններ:
  Added 19 November 2019

  Read More

 • Վաճառքի և սպասարկման գրասենյակի մասնագետ, Տաշիր քաղաքում

  • Substitute to Maternity leave employee
  • Tashir, Republic of Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Ապահովել հաճախորդների որակյալ և բարձրակարգ սպասարկումը;
  Իրականացնել մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների վաճառք; 
  Կատարել դրամական միջոցների մուտքեր և վարել համապատասխան թղթաբանությունը;
  Ապահովել ընթացակարգերի և աշխատանքային հրահանգների կատարումը;
  Ապահովել սարքավորումների կարգավորումներ;
  Պատրաստել հաշվետվություններ՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի:

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`
  Բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն;
  Ցանկալի է առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի և սպասարկման ոլորտում;
  Հեռահաղորդակցության ոլորտի բազային գիտելիքներ;
  Վաճառքի հիմնական սկզբունքների իմացություն;
  Ակտիվ վաճառքի հմտություններ;
  Սպասարկման և բանակցությունների վարման հմտություններ;
  Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն;
  Հաղորդակցվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
  Նպատակասլաց;
  Թիմում աշխատելու ունակություն;
  Ճշգրտության և պատասխանատվության հմտություններ;
  Նախաձեռնողականություն;
  Սովորելու պատրաստակամություն;
  Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
  Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  Լիարժեք բժշկական ապահովագրություն
  Մասնագիտական վերապատրաստում
  Այլ արտոնություններ:

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.beeline.am.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Տեխնիկներ Երևան, Գյումրի, Կապան,Ջերմուկ, Վայք, Գավառ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան, Մասիս, Ճամբարակ քաղաքներում

  • Full-time
  • Republic of Armenia
  “Վեոն Արմենիա”ընկերությունը (Beeline ապրանքանիշ)`ապագայում նախատեսված և ակնկալվող թափուր հաստիքների բազան համալրելու նպատակով  փնտրում է Տեխնիկներ Երևան, Գյումրի, Կապան, Ջերմուկ, Վայք, Գավառ, Վեդի, Արտաշատ, Նաիրի, Հրազդան և Մասիս քաղաքներում:

  Հիմնական պարտականություններ`
  Շահագործել ցանցի ամրակցված տեղամասի տեխնոլոգիաները` համաձայն տեխնիկական նորմերի և դրույթների;
  Իրականացնել մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ;
  Նպաստելվթարների քանակի նվազեցման և կանխման գործընթացին;
  Իրականացնել պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ՝ պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի անվտանգության Կանոնները։

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ՝
  Միջին մասնագիտական կրթություն;
  Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում ցանկալի է;
  Կապի տեխնոլոգիաների իմացություն;
  Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն;
  Թիմում աշխատելու ունակություն; 
  Պատրաստակամություն փոփոխություններին
  Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն;
  Պատասխանատվության զգացողություն և ճշտապահություն;
  Համակարգչային գիտելիքների իմացությունը ցանկալի է։    

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝
  Ծառայողական բջջային կապ
  Բժշկական ապահովագրություն
  Այլ արտոնություններ։

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ֆրոդի եւ եկամուտների երաշխավորման բաժնի ղեկավար

  • Full-time
  • Yerevan, Armenia
  Հիմնական պարտականություններ`

  Ղեկավարել բաժնի աշխատանքները և ապահովել ֆրոդի կառավարման գծով բոլոր ընթացակարգերի պատշաճ կատարումը;
  Իրականացնել վերլուծություններ, գործող համակարգերի և գործընթացների օպտիմիզացում՝ կորուստները նվազեցնելու և  եկամուտների երաշխավորումը ապահովելու նպատակով;
  Ստեղծել, ներդնել և բարելավել եկամուտի կորստի միացյալ չափման և վերահսկման գործիքներ;
  Պլանավորել, կազմակերպել և իրականացնել հնարավոր կորուստները կանխարգելող միջոցառումներ;
  Ապահովել եկամուտների երաշխավորման և ֆրոդի կառավարման կենտրոնացված Քաղաքականության կատարումը: 

  Անհրաժեշտ պահանջներ և հմտություններ`

  Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ տեխնիկական ոլորտներում;
  Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում կամ ԻՏ/տեխնիկական կառույցներում;
  Առնվազն 2 տարվա փորձ ղեկավար պաշտոնում;
  Բջջային և ֆիքսված կապի սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքների իմացություն;    
  Հեռահաղորդակցության ընկերություններում գործող բիզնես-գործընթացների իմացություն;
  Բիլլինգային, ֆրոդի կառավարման, ԻՏ տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի իմացություն;
  Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ և բարդ իրավիճակներում շփվելու ունակություններ;
  Թիմ ձևավորելու և ղեկավարելու ձիրք;
  Համակարգչային գերազանց հմտություններ;
  Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացություն:

  Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`
  Բժշկական ապահովագրություն;
  Ծառայողական բջջային կապ;
  Այլ արտոնություններ։

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել `www.beeline.am վեբ կայք:

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Investor Relations Director

  • Fixed Term
  • Amsterdam, The Netherlands
  Learn below about your first 30, 60 and 90 days in your next role. Apply and join us now!

   
  This exciting opportunity is for an Investor Relations Director to integrate finance, communication, marketing and compliance to enable the most effective two-way communication between the company, the financial community, and other constituencies, ultimately contributing to VEON shares achieving a fair valuation.

  Reporting to the Group Director for Investors Relations, the successful candidate will be primarily responsible for:-

  - Maintain and expand relationships with investors and investment community
  - Develop investor confidence and belief in the company’s vision and strategy for delivering shareholder value
  - Collaborate with senior executives, CFO and CEO to establish two-way dialogue with external stakeholders (transparent presentation of the company; feedback)
  - Develop a robust investor relations strategy and framework
  - Create and manage a strong reputation by demonstrating consistent and clear communication between internal and external parties
  - Manage equity research and investor relationships
  - Analyze and present financial trends, competitor behavior, shareholder issues, and anything else that could impact the business
  - Responsible for overseeing and managing earnings and conference calls
  - Work with legal counsel to ensure compliance on regulatory matters
  - Coordinate analysis of peer group companies and sector
  - Guide management on financial expectations of the market (consensus)
  - Monitor market developments and relate share price movements to market, competitor
  - Act as first point of contact for analysts and investors
  - Organise periodic analyst and investor calls, roadshows, conferences and one-on-one meetings
  - Support annual report process
  - Participate in disclosure committee’ secure compliance with fiduciary disclosure duties
  - Work with corporate secretary on legal and regulatory matters pertaining to investors

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Senior Manager Network Innovation

  • Fixed Term
  • Amsterdam, The Netherlands
  Learn below about your first 30, 60 and 90 days in your next role. Apply and join us now!

  Within the network innovation team, the Senior Manager Network Innovation is the corner stone between the vendor and the business units to develop the 5-year innovation network innovation plan. He/she identifies new business opportunities and further develop, together with the Business units, new capabilities, new network architectures/partnerships and new business models.  He/she participates to the elaboration of the long-term investment plan. He/she keeps track of network cost for the 5 top cities in all territories of Veon. He/she facilitates the knowledge sharing between OPCOs and identifies best practice.    

  Key responsibilities:
  • Keeps up-to-date the 5Y vendor evolution plans for each network function and confronts it to disruptive innovative offerings: organizes the technology days with vendors and BUs where they present the 5Y evolution strategy for each market share in each country with a budgetary TCO
  • Establishes a CTO forum as a channel to improve effectiveness, to drive local expertise and increase knowledge sharing and best practice
  • Prepares and presents when required all the board and management material 
  • In collaboration with the BUs, Prepares all position papers on new technologies: e-SIM, 5G, Edge computing, cloud architecture, etc..
  • Owns all the techno-financials studies for each innovation initiative 
  • Creates and updates a network map (technologies, vendors, architectures) of all the Veon networks 

  Critical skills and experience
  • 10-15 years operational experience within a Mobile Network operator and has been in charge of long-term Network planning and Strategy for at least 3-5 years and/or engaged with the business to set define new requirements and explore new technologies, assess their potential and evaluate their business case. 
  • Has been in charge or in actively involved and New spectrum acquisition and Long-term Network and IT investment plan consolidation and tracking
  • Has been exposed to senior level presentation (CXO) on Technology strategy matters. 
  • Has been engaged with suppliers on technology roadmap and features evolution and writing Technology architecture guidelines in alignment with stakeholders. 
  • Has broad knowledge of E2E network functions (Access, transmission, core and value-added services)
  • High level user skills with spreadsheets and experienced running tecno-financial studies

  Education and experience
  • Bachelor’s in engineering
  • A master degree and finance or equivalent is a plus

  Added 19 November 2019

  Read More

 • SOC Platform Architect

  • Fixed Term
  • Amsterdam, The Netherlands
  Learn below about your first 30, 60 and 90 days in your next role. Apply and join us now!

  Our team & you
  Our Cyber Security team protects VEON in its digital journey of transformation from pure telecom operator into a world class telecommunication and digital service provider driven by a vision to unlock new opportunites for 10% of world’s population. Protection of our Customers and Businesses against cyber security threats is one of the top priorities for VEON. Global Security Operations transformation is centralize security experise, knowledge and best-practices, implement unified processes and increase effeciency
  You will drive the VEON Global Security Operations transformation in dynamic and agile VEON environment with your personal leadership, entrepreneurial spirit and expertise. This is an opportunity for you to be part of something big and transformative, play a critical role in driving our success.
   
  Within 30 days, you'll...
   
  ·       Understand VEON’s vision, strategy, culture and values
   
  ·       Deep dive into exsiting VEON’s security organizational structure, governance and technology stack
   
  ·       Review existing security policies, procedures, established processes
   
  ·       Build strong relationships with Operational Companies Security teams
   
  ·       Understand the strategy of VEON’s global distributed security operations
   
  ·       Deep dive into VEON security posture, risks, threats and assets
   
  ·       Review existing SOC platform architecture and design
   
  ·       Review G-SOC AWS infrastructure, network design, security controls and operational procedures
   
  ·       Review G-SOC operational model, involving multi-tiered outsourcing parties
   
   
  Within 90 days, you’ll….
   
  ·       Take over G-SOC platform and AWS infrastructure operational activities (platform maintenance, health and resource utilisation monitoring, trouble shooting, administration and etc.), manage and control outsourcing partners.
   
  ·       Optmize G-SOC infrastructure focusing on security, availability and cost-effectiveness of utilized resources, software licenses and operations (Full stack AWS infrastructrure, Hybrid ArcSight, KAFKA, ELK SIEM, Splunk Phantom SOAR with multiple python API ntegrations).
   
  ·       Develop operational instructions and playbooks for L1 monitoring on SOC platform service degradation, outage, performance issues (Cloudwatch, Beats, Nagios, ELK and etc.), outsourcing partners, ensuring end-to-end SOC operational performance.
   
  ·       Establish network and platform integration points with all Operational Companies with guidance and hands-on support in course of initial on-boarding based on defined G-OPCO Blueprint, trouble shooting and optimisation.
   
  ·       Establish operational processes and procedures (e.g. change management, ifault  and performance monitoring and etc.), document G-SOC service management

  Manage and control outsourcing partners based on developed governed by OLA/SLA
   
  ·       Develop SOC platform design for Operational Companies, guide and support OPCOs in course of its implementation
   
  ·       Develop G-SOC development roadmap aligned with G-SOC evolution strategy
   
  ·       Develop and support new G-SOC services launch with custom integrations development (e.g. REST API, custom flexes, logstash pipelines, kafka processors, python/bash scripting)
   
  Within 120 days, you’ll….
   
  ·       Take overall responsibility for G-SOC platform architecture and operational administration/maintenance, aligned with G-SOC development strategy.
   
   
  A bit about you
   
  ·       You have experience of bulding high volume mutli-tenant processing hybrding nex-gen SIEM platforms with processing capacity, high avalabiliby and performance requirements as inputs to fulfil needs of multiple internal Customers (e.g. OPCOs).
   
  ·       You are DevSecOps engineer expieirineced in building and running:
  o   AWS cloud infrastructure (VPC, EC2, S3, Lambda, Route 53, Load Balancer, CloudWatch, Auto Scaling, CloudTrail,  System Manager, IAM, Secret Manager, GuardDuty, SSO, Active Directory, WAF, Workspace) with HA/resilience requirements
  o   BuildiHigh volume ingestion pipeline built of hybrid Load Balancing (AWS, HA Proxy, ArcSight LB), KAFKA Message Broker Clusters Processing API, LogStash pipelines, ArcSight Flex/Smart Connectors
  o   ArcSight SIEM full-stack (ADP all modules, ESM)
  o   Elasticsearch cluster (hot, warm cold architecture + ingestion and ML)
  o   Splunk Phantom (or any other SOAR equivalent)
  o   Both Linux (RHEL, CentOS) /Windows administration
  o   Python, Bash, Powershell scripting
  o   Infrastructure orchestration (e.g. Ansible)

  ·       You have experience with integration with different log sources  Application logs, OS (windows, linux, sun solaris and etc.) logs, network traffic, HIDS/NIDS , FW, IAM/IDM and other security systems
   
  ·       You are familiar with cyber kill,  ATT&CK and CAPEC frameworks, attacker tactics/techniques,/tools, required for content development (Arcsight/Elastic).
   
  ·       You have strong knowledge of information systems security concepts and current information security technologies, trends and practices.
   
  ·       You have experience integrating security tools through scripting, using API’s and improving existing processes through automated methods
   
  ·       Certifications such as the following are a plus:
  o   AWS Certified Solution Architect/Developer/SysOps administrator
  o   ArcSight Advanced ESM Administrator, Designing and implementing ArcSight Solutions
  o   Elastic Certified Engineer
  o   GIAC GCUX, GCWN, GCDA, GMON
  o   CISSP
   
  ·       You have 5 years of work experience, of which 3 years experience in similar positions.
   
  ·       You have a bachelor degree in Information Security, Computer Science or other technical field. Or equivalent technical experience.
   
  ·       You are fluent in English and preferably also in Russian and you are able to work in an international context with excellent communication skills.
   
  ·       You are able to work independently in a heavily demanding, fast-paced and dynamic global environment, while building your relationship with your peers in the Operational Companies and maintaining your focus on the defined priorities.
   
  ·       You are willing to travel to VEON OpCos up to 25% of your time to support them during the implementation phases and for monitoring their progress.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Transfer Pricing Specialist

  • Full-time
  • Amsterdam, The Netherlands
  Learn below about your first 30, 60 and 90 days in your next role. Apply and join us now!

  As a Transfer Pricing Specialist, you will be part of the Group Tax team (reporting to Group Tax Director) and you will play a key role in coordinating the Transfer Pricing activities at Group level. Working on a variety of international compliance, research, consulting and planning issues. Whilst the VEON Operating Companies are solely accountable and responsible for compliance to local Transfer Pricing obligations, this position will facilitate assurance that compliance with local Transfer Pricing obligations is met, keeping central oversight of timeliness, accuracy regarding all Transfer Pricing requirements within the VEON group.
   
  More specifically, your key responsibilities will be as follows:
                   Coordinate Transfer Pricing compliance within the VEON Group, avoid duplication of TP-reports, track timely and accurate compliance (locally as well as centrally), keep worldwide overview, including status of pending (local) tax audits.
                   Monitor and communicate / educate internally (at request) on international Transfer Pricing developments from / in relation to EU, OESD, IBFD, G-20, and similar institutions.
                   Responsible for charging out quarter HQ-management fees (while BU’s assess, control, and manage the local deductibility) each quarter.
                   Ensure timely and accurate filing of Country by Country Reporting (CbCr) with the Dutch tax authorities.
                   While BU’s are solely accountable and responsible for compliance to local Transfer Pricing obligations, at BU request content TP assistance could be offered.
                   Arrange for timely and accurate Dutch Master Files and Country Files (legal Transfer Pricing requirement).
                   Monitor TP tax risk management and initiate appropriate actions.
   
  Within 30 days you will:
  ·        You’ll be familiarizing yourself with our business and become part of a global and multicultural team, working on different projects and initiatives
  ·        You will have established relationships with your colleagues both locally and internationally and will already be sharing information with each other.
   
  Within 60 days you will:
  ·        You’ll have a firm grasp and understanding of Group Tax and will have established relationships with key stakeholders.
  ·        You’ll already be sharing your knowledge and the experience you have in Transfer Pricing matters in the Telecommunication and Digital industry.
  ·        You will provide high quality transfer pricing expertise to the Group Tax team including permanent education and support regarding international Transfer Pricing issues and developments.
   
  Within 90 days you will:
  ·        You will be showcasing your dynamic approach and will to challenge the status quo by identifying opportunities for efficiency, knowledge sharing and continuous improvement.
  ·        You will also have established strong relationships with the teams in our operating companies and already be demonstrating a customer service-oriented approach in your engagements with them.
  ·        Last but not least you will initiate implementation and maintaining of transfer pricing guidelines and documentation.
   
  A bit about you…
  ·        You hold a master’s degree in Tax Law / Fiscal Economics and have a minimum of 5 years Transfer Pricing Experience
  ·        You have experience in interacting with senior management and Board members and have worked on cross-functional projects in multinational environments
  ·        As an experienced relationship manager, you are able to establish and maintain strong relations across functions, with the company management and with external business partners
  ·        You have a personal passion for industrial strategies and market developments in the telecommunication and digital market.
  ·        You are a strategic thinker capable of driving ideas clearly and with conviction at all levels of industry and within VEON.
  ·        Thanks to your seniority you are able to lead complex discussions, with a drive to achieve the result without losing commitment from others.
  ·        Throughout your professional career you have developed a strong experience of working in lateral teams with different experts and different cultural backgrounds.
  ·        Excellent command of the English language and preferably of another language spoken in the dedicated area of operations for this role.
  ·        You challenge the status quo and always seek opportunities to improve. You are committed to ensure best in class delivery performance to the customer.
  ·        Strong management capabilities; able to communicate clearly and effectively with differing nationalities and work effectively through remote team working, providing clarity in resolving ambiguity between local and global strategy.
  ·        Strategic view and high competence to set professional strategies and an ambition level to move VEON to the next stage of development.
   
  Employment type: We see this as a long term role, but will start with a 2 year fixed-term contract.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Big Data аналитик, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее математическое образование;
  Умение работать с большими данными;
  Умение решать сложные задачи;
  • Знание и понимание статистики, машинного обучения;
  • Умение работать с технологиями визуализации данных и отчетности;
  • Знание языка программирования Python, базы данных MySQL/Postgres, Hadoop;
  • Опыт работы не менее двух лет.

  При этом, Вам интересно:
  • Строить рекомендательные движки NBA, NPTB по стимулированию платежей, рекомендация контента ( фильмы, музыка), web движки и др.;
  • Строить модели ценовой эластичности;
  • Строить модели по предотвращению оттока (модели склонности, триггеры, событийная модель оттока и др);
  • Строить модели prospencity-to- buy ( пакеты услуг, тарифные планы);
  • Строить скоринговые модели;
  • Строить профили абонентов (как по собственной базе, так и прогнозирование профиля абонентов конкурентов);
  • Предсказывать время оптимального контакта абонента, выбор канала коммуникации;
  • Строить системы по множественным test&learn (например, методом многорукого бандита).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • DevOps инженер, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • 2+ лет в должности старшего сотрудника IT-отдела в международной компании;
  • 2+ лет опыта управления, продемонстрированные способности управлять и оказывать влияние в рамках многонациональных команд;
  • Опыт обеспечения IT инициатив, процессов, политик, инструментов и процедур для больших и сложнокомпонентных групп клиентов;
  • Знания по администрированию ОС, систем балансировки, систем контейнеризации, api gateway.

  При этом, Вам интересно:
  • Установка и поддержка Kubernetes, ci/cd, gitlab;
  • Работа с  Jenkins, docker, Kibana, Elasticsearch, Logstash;
  • Написание документации.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • WEB Разработчик, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.


  Если у Вас есть:
  • Опыт коммерческой разработки сайтов (верстка, работы по интеграции фронта);
  • Знание HTML/CSS, владение JavaScript, TypeScript;
  • Знание фреймворков Jquery, Vue.js, Angular, React native;
  • Опыт работы с препроцессорами SASS/LESS;
  • Опыт кроссбраузерной адаптивной верстки;
  • Понимание HTTP и REST;
  • Опыт работы в Unix / Linux; Плюс если рабочая система Linux; #windowsmustdie;
  • Базовые навыки DevOps / Admin (развертывание и настройки серверного окружения).

  При этом, Вам интересно:
  • Верстка страниц приложений, интеграция на уровне бэкэнда;
  • Работа с темплейтами, минимальные работы на уровне бэкенда;
  • Взаимодействовать с UI/UX-дизайнерами и backend разработчиками;
  Участие в организации и улучшении процессов разработки / QA / CI-CD;
  • Постоянная работа над оптимизацией страниц, битва за каждый килобайт загрузки.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • WEB-Разработчик, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Опыт коммерческой разработки сайтов (верстка, работы по интеграции фронта);
  • Знание HTML/CSS, владение JavaScript, TypeScript;
  • Знание фреймворков Jquery, Vue.js, Angular, React native;
  • Опыт работы с препроцессорами SASS/LESS;
  • Опыт кроссбраузерной адаптивной верстки;
  • Понимание HTTP и REST;
  • Опыт работы в Unix / Linux; Плюс если рабочая система Linux; #windowsmustdie;
  • Базовые навыки DevOps / Admin (развертывание и настройки серверного окружения).

  При этом, Вам интересно:
  • Верстка страниц приложений, интеграция на уровне бэкэнда;
  • Работа с темплейтами, минимальные работы на уровне бэкенда;
  • Взаимодействовать с UI/UX-дизайнерами и backend разработчиками;
  Участие в организации и улучшении процессов разработки / QA / CI-CD;
  • Постоянная работа над оптимизацией страниц, битва за каждый килобайт загрузки.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор, г. Актобе

  • Временная
  • Актобе, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Опыт работы в сфере администрирования от 1 – 1,5 лет;
  • Навыки работы в Word. PowerPoint, Excel;
  • Способности к организации и планированию.

  При этом, Вам интересно:
  • Осуществлять поиск объектов недвижимости, согласно утвержденного ТЗ и утвержденной;
  • Регистрировать договора купли – продажи и вносить корректировки в правоустанавливающие документы;
  • Осуществлять сбор списка потенциальных подрядчиков на РСР / СМР;
  • Проводить конкурсные мероприятия, участвовать в тендерных мероприятиях; 
  • Обеспечивать товарно-материальными средствами офисы Beeline KZ в г. Актобе;
  • Осуществлять техническое обслуживание объектов, инженерных сетей и коммуникаций.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Бизнес-партнер, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее/неоконченное высшее образование;
  • Опыт работы не менее 1 года на должности специалиста контроля качества;
  • Навыки ведения деловой переписки, телефонных переговоров;
  • Организация рабочих процессов; Обработка статистических отчетов; Взаимодействие с внутренними клиентами; Знание всех процедур обслуживания клиентов; Навыки работы со взрослой аудиторией; Организация процесса обучения, анализ эффективности обучения сотрудников;
  • Высокий уровень знаний основных офисных приложений;
  Знание языков: русский - свободно, казахский - свободно, английский - желательно.

  При этом, Вам интересно:
  • Организовывать и проводить первоначальное обучение новых сотрудников Отдела Целевых продаж; 
  • Обеспечивать новых сотрудников доступами к базам данных, в период обучения;
  • Планировать обучающих мероприятий и постановка целей обучения;
  • Выбор средств и методов обучения;
  • Поиск и оценка обучающих продуктов;
  • Наставничество (демонстрации, оценка уровня навыка, коучинг в формате обратной связи и т.д.);
  • Составление и контроль бюджета обучения;
  • Оценка проведенных мероприятий, с точки зрения влияния на результат;
  • Создание внутреннего центра обучения компании;
  • Организация, развитие и поддержка группы сотрудников, участвующих в начальном/дополнительном обучении;
  • Обеспечение и осуществление контроля над процессом обучения и профессионального развития сотрудников Отдела Целевого маркетинга в целях повышения компетентности;
  • Контроль процесса адаптации новых сотрудников после начального обучения. Проведение анализа качественных и количественных показателей новых сотрудников, с целью выявления слабых зон в знаниях и дальнейшее работой над ними;
  • Сбор и обработка обратной связи от сотрудников, прошедших начальное/дополнительное обучение о качестве пройденного обучения, с последующим внесением корректировок и разработок новых программ;  
  • Взаимодействовать с руководителями отделов по планированию обучения для новых сотрудников согласно потребностям;
  • Разработка, адаптация, корректировка, имплементация в рабочие системы скриптов и сценариев;
  • Разрабатывать, адаптировать базу знаний.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Бухгалтер, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть: 
  • Высшее экономическое образование;
  • Понимание принципов МСФО, знание правил работы с документами;
  • Умение обрабатывать и создавать отчеты, работать с базами данных;
  • Аналитические способности, навыки ведения переговоров;
  • Знание налогового законодательства;
  • Наличие сертификата профессионального бухгалтера;      
  • Опыт работы в сфере бухгалтерского учета не менее двух лет. 

  При этом, Вам интересно: 
  • Отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с расчетами с поставщиками за оказанные услуги:
  а) расходы по аренде БС;
  б) расходы по аренде КСК;
  в) услуги по филиалам;
  г) визирование Заказов на приобретение и ПСФ в НФС. 
  • Осуществлять перекрытие Дебиторской задолженности и Кредиторской задолженности;
  • Составлять и подписывать Акты сверок с поставщиками в соответствии с утвержденными процедурами;
  • Осуществлять контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности поставщиков и подрядчиков по срокам их возникновения в соответствии с утвержденными процедурами;
  • Ежемесячно осуществлять сверку остатков по закрепленным счетам, согласно процедуре закрытия периода;
  • Взаимодействовать с функциональными подразделениями относительно кредиторской и дебиторской задолженности. 


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий продавец-консультант, г. Караганда

  • Временная
  • Караганда, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Опыт в руководящей должности от 1 – 1,5 лет;
  • Базовые знания в области телекоммуникаций;
  • Коммуникабельность, стремление к росту и развитию.

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать полное выполнение поставленных целей и ключевых показателей Компании; 
  • Контролировать качество обслуживания и участвовать в мероприятиях по повышению качества обслуживания;
  • Контролировать и координировать работу сотрудников и офиса;
  • Контролировать, составлять, анализировать отчетность для руководства; 
  • Контролировать сохранность оборудования, проводить и участвовать в проведении инвентаризации;
  • Заниматься кураторством нового сотрудника;
  • Анализировать, выявлять и сообщать о фродовых схемах и нарушениях сотрудников офиса;
  • Мотивировать сотрудников для достижения высоких показателей;
  • Участвовать во всех акциях и увлекать за собой сотрудников офиса.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий продавец-консультант, г. Костанай

  • Постоянная (полная занятность)
  • Костанай, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Опыт в руководящей должности от 1 – 1,5 лет;
  • Базовые знания в области телекоммуникаций;
  • Коммуникабельность, стремление к росту и развитию.

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать полное выполнение поставленных целей и ключевых показателей Компании; 
  • Контролировать качество обслуживания и участвовать в мероприятиях по повышению качества обслуживания;
  • Контролировать и координировать работу сотрудников и офиса;
  • Контролировать, составлять, анализировать отчетность для руководства; 
  • Контролировать сохранность оборудования, проводить и участвовать в проведении инвентаризации;
  • Заниматься кураторством нового сотрудника;
  • Анализировать, выявлять и сообщать о фродовых схемах и нарушениях сотрудников офиса;
  • Мотивировать сотрудников для достижения высоких показателей;
  • Участвовать во всех акциях и увлекать за собой сотрудников офиса.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий продавец-консультант, г. Уральск

  • Постоянная (полная занятность)
  • Уральск, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Опыт в руководящей должности от 1 – 1,5 лет;
  • Базовые знания в области телекоммуникаций;
  • Коммуникабельность, стремление к росту и развитию.

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать полное выполнение поставленных целей и ключевых показателей Компании; 
  • Контролировать качество обслуживания и участвовать в мероприятиях по повышению качества обслуживания;
  • Контролировать и координировать работу сотрудников и офиса;
  • Контролировать, составлять, анализировать отчетность для руководства; 
  • Контролировать сохранность оборудования, проводить и участвовать в проведении инвентаризации;
  • Заниматься кураторством нового сотрудника;
  • Анализировать, выявлять и сообщать о фродовых схемах и нарушениях сотрудников офиса;
  • Мотивировать сотрудников для достижения высоких показателей;
  • Участвовать во всех акциях и увлекать за собой сотрудников офиса.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист внутреннего контроля и риск-менеджмента, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть: 
  • Высшее финансовое образование;
  • Знание SOX требований, IT;
  • Знание программ Microsoft Office, Access + Macros;
  • Самостоятельность и креативный подход к решению любых задач;
  • Понимание логики IT систем;
  • Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate;
  • Опыт работы не менее трёх лет.


  При этом, Вам интересно:
  • Тестирование финансовых и ИТ контролей по методологии SOX;
  • Введение и управление новых проектов по переходу на автоматизацию процессов и упрощению рутинной работы.  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист отдела безопасности, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Высшее образование в области юриспруденции;
  •   Опыт работы в построении взаимоотношений с субъектами ОРД;
  •   Знания в области системного администрирования, основ уголовного, процессуального, административного и трудового законодательства;
  •   Знание государственного и русского языков.

  При этом, Вам интересно:
  •   Предоставление ответов на запросы и постановления, поступающие от судебных, надзорных, правоохранительных и других государственных органов;
  •   Отслеживание фактов утечки информации, составляющей коммерческую тайну;
  •   Проведение проверок в подразделениях Компании для обеспечения законности по доступу к детализациям, обработке персональных данных абонентов;
  •   Участие в пределах своей компетенции в разработке локальных документов отдела безопасности;
  •   Участие в разработке и реализации мер по защите сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, контроль над соблюдением режима конфиденциальности.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по контенту и SMM, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование (журналистика/маркетинг/PR/цифровые проекты);
  ·         Опыт ведения пабликов/групп;
  ·         Опыт работы с крупными молодежными брендами;
  ·         Понимание специфики создания продвижения SMMконтента (в том числе основных рычагов SEO);
  ·         Владение грамотным русским языком (письменно);
  ·         Понимание тенденций развития интернета, социальных сетей;
  ·         Развитые коммуникативные навыки, креативное мышление и творческая фантазия;
  ·         Навык стрессоустойчивости;
  ·         Умение работать в режиме многозадачности;
  ·         Умение анализировать данные и работать со статистикой;
  ·         Опыт работы в данной сфере не менее 1 года.
  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Разрабатывать и реализовывать контентную стратегию;
  ·         Формировать SMM стратегии для всех типов ЦА и эффективно ее применять;
  ·         Разрабатывать стратегию присутствия компании в социальных сетях;
  ·         Проводить мониторинг социальных сетей;
  ·         Отслеживать трендовые запросы;
  ·         Проводить анализ конкурентной среды, тенденций контентных конкурентов на рынке
  ·         Привлекать к сотрудничеству опытных экспертов, сотрудничать с поставщиками информации/контента (блоггеры, PR отделы партнеров и т. д).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по обучению и развитию, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование;
  • Опыт в сфере обучения и развития персонала в компаниях с большим штатом сотрудников;
  • Посттренинговое сопровождение сотрудника, работа над ошибками.
  • Навыки разработки и улучшения обучающих программ;
  • Знание последних трендов на рынке в направлении обучения и развития талантов;

  При этом, Вам интересно:
  • Мероприятия по проведению первоначального обучения;
  • Координация и контроль действий сотрудников по обучения и развитию;
  • Ведение отчетности по итогам обучения и мастер классов;
  • Составление графика обучения и мастер классов;
  • Согласование с регионами материала обучения;
  • Разработка программ обучения и проведение полевых и удаленных тренингов для сотрудников подрядной организации;
  • Создание и актуализация адаптационных программ для новых сотрудников;
  • Разработка электронных курсов и других обучающих материалов (продуктовые курсы, тренажеры, тесты, симуляторы, видеокурсы) и.т.д..
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по обучению, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Опыт в сфере организации внутреннего и внешнего обучения;
  •   Развитые коммуникативные и организационные способности, навыки анализа и приоритизации;
  •   Навыки разработки и улучшения обучающих программ;
  •   Знание последних трендов на рынке в организации внутреннего и внешнего обучения.

  При этом, Вам интересно:
  •   Организация внутреннего и внешнего обучения для сотрудников Компании;
  •   Процесс планирования профессионального развития (коммуникации, проверка каталога, списка провайдеров, сбор потребностей, их анализ на целесообразность и соответствие целям Компании);
  •   Формирование годового плана на обучение сотрудников и контроль реализации бюджета;
  •   Анализ и выбор провайдеров услуг по внешнему обучению на рынке Казахстана и СНГ на конкурсной основе;
  •   Проведение вебинаров и других обучающих мероприятий.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по планированию, г.Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее техническое/инженерно-экономическое образование;
  • Стаж работы по специальности не менее 3-х лет;
  • Знание ERP системы, Oracle.

  При этом, Вам интересно:
  • Проводить работу по определению потребностей подразделений Компании в оборудовании, комплектующих изделиях, ТМЦ, услугах;
  • Участвовать в составлении заказов и ТЗ на поставку оборудования, ТМЦ, услуг с необходимыми расчетами и обоснованиями;
  • Участвовать в заключении договоров с поставщиками, в согласовании условий и сроков поставок, подготавливать спецификации и оформлять протокола разногласий по поставкам оборудования, ТМЦ и услуг;
  • Готовить к согласованию с Руководителем информацию по размещению заказов на изготовление оборудования, участвовать в согласовании технических условий на их выполнение;
  • Контролировать своевременность выполнения размещенных заказов на ТМЦ и услуги, оплату счетов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по развитию госсектора, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Опыт работы в продажах или маркетинге от 1- 1,5-х лет;
  • Умение работать в команде, анализировать рынок услуг сотовой связи; 
  • Коммуникабельность, организованность; инициативность; ответственность; 
  • Личный автомобиль.
   
  При этом, Вам интересно:
  • Привлекать новых корпоративных клиентов государственного/квазигосударственного сектора, а также развивать и удерживать существующих корпоративных клиентов;
  • Продвигать услуги Компании в целях выполнения индивидуальных целей по основным коммерческим показателям;
  • Анализировать и систематизировать закрепленную клиентскую базу; 
  • Устанавливать долгосрочные клиентские отношения, предусматривающих повышение лояльности клиентов;
  • Привлекать новых клиентов сегмента;
  • Внедрять, осуществлять продажи новых услуг и специальных технических решений для увеличения выручки и повышения лояльности и удовлетворенности корпоративных клиентов;
  • Активно продвигать новые услуги для корпоративных клиентов; 
  • Анализировать ценовые предложения конкурента, конкурентной среды.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по развитию крупного бизнеса, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •Высшее Образование (экономическое/техническое);
  •Опыт работы в продажах или маркетинге от 2-3 года;
  •Навыки ведения переговоров;
  •Умение работать в команде, анализировать рынок услуг сотовой связи;
  •Знание программ: MS Office, служебные программы компании (MS Outlook, BMC Remedy, АСР Platex и др.);
  •Наличие собственного автомобиля.

  При этом, Вам интересно:
  •Привлекать новых корпоративных клиентов государственного сектора, а также развивать и удерживать существующих корпоративных клиентов;
  •Продвигать услуги в целях выполнения индивидуальных целей по основным коммерческим показателям;
  •Анализировать и систематизировать закрепленную клиентскую базу;
  •Устанавливать долгосрочные клиентские отношения, предусматривающих повышение лояльности клиентов;
  •Активно продвигать новые услуги для корпоративных клиентов;
  •Анализировать ценовые предложения конкурента, конкурентной среды.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее образование;
  Знание принципов проведения закупочных мероприятий;
  Стратегическое мышление;
  Способность к самостоятельной работе и принятию решений;
  Исполнительность, инициативность, дисциплинированность;
  Опыт работы не менее двух лет.

  При этом, Вам интересно:
  Разработка, поддержание и актуализация инструментария для организации эффективного документооборота в Службе;
  Работа над автоматизацией инструментария Службы;
  Ведение справочников поставщиков и номенклатурных позиций (Ключевой пользователь НФС);
  Поддержание и администрирование закупочных систем (Согласование ДПЗ, Share-point);
  Курирование подготовки годового Плана проведения закупок и его ежеквартальной актуализации;
  Поддержание в Компании единой, контролируемой, прозрачной и этичной политики закупок товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения планов развития, на максимально выгодных для Компании условиях;
  Контроль сотрудников Службы по заполнению и актуализации: плана закупок, Share-point по тендерной/конкурсной документации (Direct Tender Status, Indirect Tender Status), НФС по размещению заказов;
  Сбор и обработка статистической информации по Службе для формирования на ее основе регулярных формализованных отчетов;
  Подготовка необходимой отчетной документации для аудиторских проверок;
  Организация эффективного взаимодействия с представителями Штаб квартиры по вопросам полноты и правильности заполнения Saving Tracking Tool и Group Procurement System;
  Подготовка презентации по итогам деятельности Службы для полугодовых/годовых или иных отчетов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Внутренний тренер, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование;
  • Отличные коммуникативные и ораторские способности;
  • Постоянно повышать свою квалификацию;
  • Уверенно лидировать в команде, фокусировать усилия на достижении командного результата.

  При этом, Вам интересно:
  • Обучение сотрудников филиала /подразделения;
  • Разработка графиков обучения с разбивкой по группам;
  • Разработка рекомендаций для руководителей по итогам обучения сотрудников; • Разработка новых и актуализация текущих программ обучения;
  • Проверка знаний сотрудника (тестирование, собеседование, плановое посещение по чек-листу, обзвон) отчетность и анализ результатов обучения;


  Added 19 November 2019

  Read More

 • ВСМ Менеджер, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть: 
  • Высшее техническое образование;
  • Управление проектами;
  • Знание построения сетей телекоммуникаций и IT;
  • Знание ISO 27001, 22301, ITIL и других стандартов в области ВСМ, Telecom и IT будут преимуществом; 
  • Опыт работы в данной сфере от трёх лет.

  При этом, Вам интересно: 
  • Проводить анализ критичности бизнеса;
  • Управлять операционными рисками, входящими в область непрерывности бизнеса;
  • Проводить и организовывать тестирование внедренных решений в рамках процесса;
  • Готовить отчеты руководству по достаточности мер по внедрению BCM;
  • Организовывать работы по непрерывности бизнеса, в соответствии с принципами оптимального распределения работ и специализации сотрудников, в целях обеспечения оптимального выполнения задач, возложенных на службу;
  • Управлять процессом тестирования планов непрерывности;
  • Проводить регулярный анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • Организовывать комплекс работ и мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • Контролировать выполнение требований непрерывности бизнеса при внедрении и эксплуатации технических и программных средств обработки, хранения и передачи информации;
  • Взаимодействовать с поставщиками оборудования и услуг в рамках выполнения проектов. Координировать действия сотрудников в рамках ведения проектной деятельности, в соответствии с требованиями бизнес заказчика.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Диспетчер, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее образование; 
  • Опыт работы в сфере продаж, онлайн продажах, либо в колл-центре;
  • Навыки устной и письменной коммуникации;
  • Знание казахского и русского языков.

  При этом, Вам интересно:
  • Отрабатывать поступившие заявки в срок 8 рабочих часов (с 09.00 до 18.00);
  • Совершать качественный обзвон абонентов для формирования графика работы и включений монтажной бригады;
  • Организовывать работу по выполнению процессов подключения и сервисного обслуживания абонентов сети FTTB по выделенному участку;
  • Контролировать и анализировать работу монтажной бригады;
  • Вести отчетность и документацию;
  • Работать с КСК (коммуникации для налаживания процесса включений и устранения сервиса, претензий в срок);
  • Взаимодействовать с подразделениями компании, участвующими в предоставлении услуг FTTB, по вопросам повышения сервиса, привлекательности предоставляемых услуг, проведения мероприятий, увеличивающих лояльность существующих Абонентов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Диспетчер, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее образование; 
  • Опыт работы в сфере продаж (онлайн продаж) или в колл-центре;
  • Высокие коммуникативные навыки и четкая дикция.

  При этом, Вам интересно:
  • Отрабатывать поступившие заявки в срок 1 часа с момента поступления заявки в систему 
  • Совершать качественный обзвон абонентов для формирования графика работы и включений МБ
  • Организовывать работы по выполнению процессов подключения и сервисного обслуживания абонентов сети FTTB по выделенному участку
  • Осуществлять продажи и кросс продажи услуг Компании (Интернет, ТВ, сим карты)
  • Контролировать и анализировать работы МБ
  • Вести отчетности и документации
  • Работать с КСК (коммуникации для налаживания процесса включений и устранения сервиса, претензий в срок)
  • Взаимодействовать с подразделениями компании, участвующими в предоставлении услуг FTTB, по вопросам повышения сервиса, привлекательности предоставляемых услуг, проведения мероприятий, увеличивающих лояльность существующих Абонентов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Координатор B2B, г. Нур-Султан

  • Временная
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Знание русского, английского и казахского;
  • Базовые знания в области телекоммуникаций;
  • Коммуникабельность, стремление к росту и развитию.

  При этом, Вам интересно:
  • Организовывать мероприятия В2В: форум В2В, квартальные отчеты, внешние обучения, тимбилдинги, мероприятия с участием ШК и др. (подбор конференс зала при гостиницах, контрактация, оплата, закрытие финансовой документации, адженда, протоколы, задачи от Директора В2В и Коммерческого директора, отслеживание статусов и др.);
  • Организовывать MOR, MPR, протоколирование, обновление статусов задач;
  • Вести календарь событий В2В, внутренние коммуникации;
  • Координировать календарь директора В2В;
  • Организовывать и закрывать командировочные и представительские расходы.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Координатор маркетинг, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Знание норм и основных принципов организации процессов в компании (в том числе СЭВД,НФС, Shaprepoin); 
  • Навыки протоколирования;
  • Высокий уровень коммуникабельности (умение находить общий язык с разными людьми, убеждать, уметь слышать и слушать);
  • Знания английского языка (возможность вести устную и письменную коммуникации);
  • Способности к обработке и анализу больших объемов информации;
  • Умение работать в жестких временных рамках и динамичном темпе;
  • Способность быстро учиться и справляться с большим количеством задач.
  • Высокий уровень организованности, ответственности, внимательности, стрессоустойчивости;
  • Способность принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях.
   
  При этом, Вам интересно:
  Осуществлять заведение заявок, заказов и оплат в системе НФС;
  Обеспечивать подписание документов, заказов, закрывающих документов (рекламные услуги, маркетинговые исследования) у руководителей;
  Размещать отчеты по рекламе в системе СЭД;
  Сдавать первичные документы в бухгалтерию;
  Реализовывать ведение функций Секретаря Ценового Комитета;
  Вести табелирование Дирекции маркетинга;
  Размещать договора в системе СЭВД;
  Осуществлять техническое обеспечение деятельности директора (заказ билетов, транспорта; организацию встреч, совещаний, переговоров и пр.).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер контроля качества, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Опыт эксплуатации различных операционных систем включая мобильные;
  • Знание основных технологий построения ПО и структуры программных комплексов;
  • Знание базовых принципов разработки, взаимодействия frontend и backend систем, веб сервисов, передачи и хранения данных;
  • Опыт работы со специальным ПО для автоматизированного тестирования, регистрации ошибок и сканирования;
  • Опыт создания тест-кейсов.

  При этом, Вам интересно:
  • Разработка графиков, методик и описаний тестирования;
  • Моделирование ситуаций, которые могут возникнуть в условиях эксплуатации digital продуктов и платформ;
  • Тестирование digital продуктов, пользовательских интерфейсов, мобильных и веб приложений, клиентского опыта в digital каналах;
  Составление документаций для проведения функционального тестирования;
  • Участие в проведении опытных эксплуатаций Digital продуктов и новых платформ;
  • Анализ результатов, полученных во время прохождения тестов, создание тест-плана, тест-кейсов.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер магазина, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Опыт в руководящей должности от 1 – 1,5 лет;
  • Базовые знания в области телекоммуникаций;
  • Коммуникабельность, стремление к росту и развитию.

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать полное выполнение поставленных целей и ключевых показателей Компании; 
  • Контролировать качество обслуживания и участвовать в мероприятиях по повышению качества обслуживания;
  • Контролировать и координировать работу сотрудников и офиса;
  • Контролировать, составлять, анализировать отчетность для руководства; 
  • Контролировать сохранность оборудования, проводить и участвовать в проведении инвентаризации;
  • Заниматься кураторством нового сотрудника;
  • Анализировать, выявлять и сообщать о фродовых схемах и нарушениях сотрудников офиса;
  • Мотивировать сотрудников для достижения высоких показателей;
  • Участвовать во всех акциях и увлекать за собой сотрудников офиса.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер по развитию, г. Алматы

  • Временная
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Высшее образование (маркетинг, экономика, менеджмент, техническое);
  •   Опыт проектного управления, понимание методов agile/scrum;
  •   Опыт написания бизнес-функциональных требований, технических заданий, построения CJ, расчета бизнес-кейсов,;
  •   Опыт работы c традиционными и digital-каналами коммуникаций;
  •   Проактивность, аналитические способности, нацеленность на результат.

  При этом, Вам интересно:
  •   Изучение мировых трендов, поиск и внедрение новых идей, приносящих value клиентам и компании;
  •   Развитие текущих и новых каналов коммуникации с клиентами;
  •   Ведение проектов по имплементации и улучшениям каналов и систем по управлению абонентской базой;
  •   Оценка эффективности и поиск точек оптимизации в работе каналов;
  •   Взаимодействие с другими подразделениями Компании с целью развития и оптимизации портфеля каналов продвижения.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер продукта, г. Алматы/ г. Нур- Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование (маркетинг/техническое/экономическое);
  ·         Знание маркетинга, менеджмента (проектный и продуктовый), копирайтинга;
  ·         Знания в области Customerexperience, способствующие удержанию клиентов и формирование положительного опыта в использовании услуг Компании;
  ·         Владение английским языком на уровне Intermediate;
  ·         Опыт работы в сфере маркетинга/продуктовый менеджмент не менее трех лет.

  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·        Разрабатывать и реализовывать маркетинговые стратегии на массовом рынке по следующим категориям услуг: фиксированный интернет, конвергентные услуги;
  ·        Управлять процессом реализации и сопровождения маркетинговых инициатив;
  ·         Разрабатывать и реализовывать план по внедрению ценовых предложений Компании на массовом рынке - услуг фиксированного интернета и конвергентных продуктов – и обеспечивать их продвижение;
  ·         Формировать и развивать эффективную систему координации процесса внедрения маркетинговых инициатив;
  ·         Участвовать в управлении тарифным портфелем и ценообразованием услуг вверенного направления;
  ·         Планировать, управлять, отслеживать и контролировать реализацию и последующее сопровождение маркетинговых инициатив на массовом рынке мобильного и фиксированного бизнеса в соответствии с Процедурой запуска маркетинговых инициатив;
  ·         Развивать каналы самообслуживания и совершенствовать клиентский опыт использования услуг вверенного направления;
  ·        Проводить аналитическую работу и мониторинг рынка услуг вверенного направления;
  ·        Разрабатывать рекомендации по улучшению рыночной позиции компании;
  ·         Взаимодействовать с внешними партнерами и поставщиками продуктов/оборудования/IT решений при реализации ценностных предложений;
  ·         Обеспечивать актуальность информации во внутренних и внешних ресурсах по ценовым предложениям и инициативам;
  ·         Взаимодействовать с региональными подразделениями при внедрении региональных предложений;
  ·         Разрабатывать материалы для запуска инициатив (БРИФы, ИСМ, UIVR, информация на сайт, SMS-рассылки и др.);
  ·         Контролировать поддержание документации продуктов в актуальном состоянии;
  ·         Составлять регулярные и своевременные отчеты для менеджмента о результатах проделанной работы, согласно требованиям внутренней системы отчетности и стандартам HQ VIP.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер проектов Big Data, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее образование, желательно техническое;
  Опыт разработки или внедрения проектов на стороне ИТ, автоматизации процессов;
  Успешный опыт реализации сложных технологических проектов;
  Опыт ведения разработки с использование методологий PMI, Agile, Sсrum;
  Опыт построения командной разработки;
  Знание теории баз данных;
  Опыт работы на аналогичной должности от трех лет.

  При этом, Вам интересно:
  Обеспечивать разработку и совершенствование бизнес-процессов запуска проектов направления;
  Обеспечивать разработку бизнес-процессов и реализацию поиска и анализа новых идей и технологий;
  Обеспечивать кросс-функциональное взаимодействие в рамках ИТ и технического блока для обеспечения внедрения в продуктив аналитических продуктов, подключение новых источников данных, технологическое развитие платформы;
  Обеспечивать интеграцию систем аналитики больших данных с внутренними системами Компании и внешними источниками данных в целях создания «озера данных
  Осуществлять координацию и управление командой разработчиков по внедрение продуктов Big Data;
  • Заниматься поиском и пилотированием идей по усовершенствованию процесса обработки, хранения данных, аналитических моделей;
  Обеспечивать  выполнение сроков реализации проектов с точки зрения их технической реализации и доведение до продуктивных решений.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник Отдела по работе с малым и средним бизнесом, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Опыт управления административными подчиненными не менее 5;
  Опыт стратегического планирования продаж корпоративным клиентам;
  Опыт работы в продажах или маркетинге не менее 5 лет. Желательно в области телекоммуникаций или IT- услуг;
  Навыки ведения переговоров.

  При этом, Вам интересно:
  Контролировать и обеспечивать полное выполнение целей филиала сегмента малого и среднего бизнеса по основным коммерческим показателям;
  Формировать, обеспечивать, анализировать и внедрять актуальную потенциальную базу данных, согласно установленных критериев на бизнес сегменте малого и среднего бизнеса, выстраивать тактику работы с сегментом и анализировать результаты;
  Вести переговоры с клиентами, разрабатывать и проводить презентации. Устанавливать тесные и неформализованные отношения с клиентами с целью привлечения новых клиентов и удержания существующих клиентов, продвижения новых продуктов и услуг компании;
  Изучать и анализировать тенденции развития рынка мобильной связи и фиксированного бизнеса на основе потребностей корпоративных клиентов;
  Развивать, обучать и мотивировать подчиненных сотрудников подразделения.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела мультибрендовой торговой сети, г. Усть-Каменогорск

  • Постоянная (полная занятность)
  • Усть-Каменогорск, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование;
  • Управленческий опыт в рознице от 3-х лет;
  • Развитые лидерские навыки, а также навыки деловых коммуникаций;
  • Высокий уровень знаний основных офисных приложений;
  • Навыки проведения анализа планирования, организации работ, мотивации, ведения переговоров.

  При этом, Вам интересно: 
  • Эффективное распределение задач и управление супервайзеров, а также командой торговых представителей и организация всех необходимых работ для достижения поставленных целей на закрепленной территории;
  • Контроль исполнения партнерами действующих торговых условий, соблюдения территориальных границ и обязательств по договору;
  • Обеспечивать поставленных целей Компании на вверенной территории;
  • Организация процесса непрерывного обучения и развития прямых подчиненных, обеспечение создания и эффективного функционирования системы регулярного обучения всех уровней.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела обслуживания клиентов мобильного сегмента, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Опыт работы в сервисе не менее 2 лет. Опыт на управленческой позиции - приветствуется.
  С последней оценкой индивидуальной работы на текущей позиции не ниже «С» («Соответствует ожиданиям»). Не имеющие действующих дисциплинарных взысканий;
  • Высшее образование;
  • Специальные знания / навыки:  
  · Грамотная устная/письменная речь; 
  · Высокий пользовательский уровень основных офисных приложений (Знание ПК, пакета MS Office); 
  · Коммуникабельность, открытость, честность; 
  · Инициативность, настрой на конечный результат;
  · Навыки формирования команды и управления персоналом; 
  · Навыки проведения обучения, публичного выступления;
  · Навыки анализа и сбора данных; 
  · Нормативные документы, принятые в компании, юридические основы, документальная база, регламентирующая отношения Компании с клиентом.
  • Знание русского и казахского языков обязательно, английский - приветствуется

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать предоставление информационно-справочного обслуживания по телефону действующим и потенциальным Клиентам мобильного сегмента с целью консультирования;
  • Обеспечивать осуществление сбора данных по устным обращениям Клиентов Компании и сотрудников Call-center для проведения анализа с целью улучшения технологии и повышения качества обслуживания;
  • Организовать работу и руководство процессом в целях повышения удовлетворенности клиентов за счет работы с обратной связью, полученной путем СМС исследования клиентского мнения о сервисах и услугах Компании;
  • Прослушивать сотрудников отдела с целью выявления ошибок и недочетов в работе, проводить индивидуальную работу с сотрудниками по исправлению выявленных ошибок;
  • Повышать производительность труда сотрудников отдела, посредством оптимизации рабочих процессов и процедур;
  • Вести текущие ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты по подразделению;
  • Участвовать в проектах Компании;
  • Разрабатывать, внедрять и контролировать систему материальной и нематериальной мотивации сотрудников подразделения в целях обеспечения объективной оценки работы сотрудников и удержания персонала;
  • Постоянно повышать квалификацию, осваивать смежные участки работ и обеспечивать повышение квалификации сотрудниками подразделения.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела по развитию фиксированного бизнеса LA, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование;
  ·         Знание принципов стратегического и тактического планирования продаж;
  ·         Знание рынка телекоммуникаций, и основ организации услуг связи;
  ·         Знания в области управления, планирования, мотивации и развитию;
  ·         Навыки ведения переговоров и манипуляций;
  ·         Умение пользоваться пакетом MSOffice;
  ·         Умение анализировать отчеты из БД CRM/Platex;
  ·         Свободное владение русским языком;
  ·         Владение английским языком на разговорном уровне;
  ·         Опыт работы на руководящей должности не менее трех лет;
  ·         Опыт управления административными подчиненными не менее 3 лет;
  ·         Опыт стратегического планирования продаж корпоративным клиентам;
  ·         Опыт работы в продажах или маркетинге не менее 3 лет (область телекоммуникаций или IT- услуг).

  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Организовывать работу сотрудников на бизнес сегменте крупного бизнеса, осуществлять контроль выполнения поставленных задач;
  ·         Формировать, обеспечивать, анализировать и внедрять актуальную потенциальную базу данных, согласно,  установленных критериев на бизнес сегменте крупного  бизнеса, выстраивать тактику работы с сегментом и анализировать результаты;
  ·         Обеспечивать необходимым сервисом клиентов и решать в пределах своих полномочий вопросы о предоставлении скидок для корпоративных  клиентов;
  ·         Разрабатывать тактические планы для привлечения клиентов сегмента крупного фиксированного бизнеса, обеспечивает достижения целей в данном направлении с внедрением активностей, политик и процедур;
  ·         Внедрять новые каналы привлечения корпоративных клиентов сегмента крупного бизнеса, с целью увеличения основных показателей Компании;
  ·         Вести переговоры с клиентами, разрабатывать и проводить презентации;
  ·         Устанавливать тесные и неформализованные отношения с клиентами с целью привлечения новых клиентов и удержания существующих клиентов, продвижения новых продуктов и услуг компании;
  ·         Развивать, обучать  и мотивировать подчиненных сотрудников подразделения;
  ·         Проводить и организовывать workshop-ы, развивающие индивидуальные беседы, конкурсов  для развития профессиональных качеств у сотрудников.
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела развития бизнеса на массовом рынке, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее (менеджмент, телекоммуникации, экономическое) образование;
  Опыт работы от 5 лет;
  Знание понимание структуры бизнеса как телекоммуникационных компаний, так и новых направлений бизнеса (IoT, mHealth, Cloud);
  Лидерские качества, коммуникабельность, навыки эффективного управления распределенными командами;
  Знание английского языка (Advanced).

  При этом вам интересно:
  Руководить структурным подразделением;
  Формировать стратегии по созданию и развитию продуктов и направлений бизнеса;
  Разрабатывать долгосрочные и краткосрочные планы, внесить предложения по новым стримам дохода и партнерства, связанных с внедрением новых направлений бизнеса, контролировать их реализацию;
  Анализировать рынок Казахстана и зарубежные рынки по выделенному направлению бизнеса;
  Разрабатывать и утверждать ценовую политику, политику позиционирования и продвижения по выделенному продуктовому направлению.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела целевых продаж, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Понимание бизнеса, знание лучших практик в построении эффективных продаж по телефону;
  •   Навыки управления персоналом, опыт формирования команды;
  •   Умение и желание общаться с людьми, способность взаимодействовать в конфликтных ситуациях;
  •   Инициативность, амбициозность, настрой на выдающийся результат;
  •   Опыт работы более 3 лет на аналогичной должности в крупной компании или компании-интеграторе.

  При этом, Вам интересно:
  •   Выстраивание эффективной работы отдела телемаркетинга с ориентацией на увеличение дохода и сокращение оттока клиентов;
  •   Разработка стратегии и планов, направленных на привлечение новых клиентов, кросс-продажи, удержание клиентской базы мобильного и фиксированного бизнеса;
  •   Планирование необходимых ресурсов (персонал, организация рабочих мест) для выполнения согласованных планов и показателей эффективности;
  •   Анализ показателей, выявление проблемных зон, повышение эффективности, контроль за выполнением показателей;
  •   Автоматизация и имплементация инновационных инструментов в сфере систем и продуктов телемаркетинга;
  •   Взаимодействие с подразделениями Компании в кросс-функциональных проектах (продукты, процессы, клиентский опыт).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Продавец-консультант г. Актобе

  • Постоянная (полная занятность)
  • Актобе, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее-специальное или высшее образование;
  • Навыки продаж;
  • Высокая коммуникабельность.

  При этом, Вам интересно:
  • Предоставлять абонентам/клиентам информацию по условиям подключения, тарифам и услугам Компании, маркетинговым акциям, проводимым в Компании;
  • Осуществлять качественное обслуживание клиентов торговой точки;
  • Осуществлять прием, регистрацию и рассмотрение письменных и устных запросов/претензий абонентов по вопросам услуг связи в соответствии с действующими процедурами;
  • Проведение ежедневных/еженедельных отчетов по выполнению поставленных целей;
  • Продвигать и настраивать услуги мобильного интернета, digital каналы;
  • Выполнять план по продажам: личный и групповой.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Продавец-консультант г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее-специальное или высшее образование;
  • Навыки продаж;
  • Высокая коммуникабельность.

  При этом, Вам интересно:
  • Предоставлять абонентам/клиентам информацию по условиям подключения, тарифам и услугам Компании, маркетинговым акциям, проводимым в Компании;
  • Осуществлять качественное обслуживание клиентов торговой точки;
  • Осуществлять прием, регистрацию и рассмотрение письменных и устных запросов/претензий абонентов по вопросам услуг связи в соответствии с действующими процедурами;
  • Проведение ежедневных/еженедельных отчетов по выполнению поставленных целей;
  • Продвигать и настраивать услуги мобильного интернета, digital каналы;
  • Выполнять план по продажам: личный и групповой.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Продавец-консультант, г. Караганда

  • Постоянная (полная занятность)
  • Караганда, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее-специальное или высшее образование;
  • Навыки продаж;
  • Высокая коммуникабельность.

  При этом, Вам интересно:
  • Предоставлять абонентам/клиентам информацию по условиям подключения, тарифам и услугам Компании, маркетинговым акциям, проводимым в Компании;
  • Осуществлять качественное обслуживание клиентов торговой точки;
  • Осуществлять прием, регистрацию и рассмотрение письменных и устных запросов/претензий абонентов по вопросам услуг связи в соответствии с действующими процедурами;
  • Проведение ежедневных/еженедельных отчетов по выполнению поставленных целей;
  • Продвигать и настраивать услуги мобильного интернета, digital каналы;
  • Выполнять план по продажам: личный и групповой.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Продавец-консультант, г. Кызылорда

  • Постоянная (полная занятность)
  • Кызылорда, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее-специальное или высшее образование;
  • Навыки продаж;
  • Высокая коммуникабельность.

  При этом, Вам интересно:
  • Предоставлять абонентам/клиентам информацию по условиям подключения, тарифам и услугам Компании, маркетинговым акциям, проводимым в Компании;
  • Осуществлять качественное обслуживание клиентов торговой точки;
  • Осуществлять прием, регистрацию и рассмотрение письменных и устных запросов/претензий абонентов по вопросам услуг связи в соответствии с действующими процедурами;
  • Проведение ежедневных/еженедельных отчетов по выполнению поставленных целей;
  • Продвигать и настраивать услуги мобильного интернета, digital каналы;
  • Выполнять план по продажам: личный и групповой.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Продавец-консультант, г. Уральск

  • Постоянная (полная занятность)
  • Уральск, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее-специальное или высшее образование;
  • Навыки продаж;
  • Высокая коммуникабельность.

  При этом, Вам интересно:
  • Предоставлять абонентам/клиентам информацию по условиям подключения, тарифам и услугам Компании, маркетинговым акциям, проводимым в Компании;
  • Осуществлять качественное обслуживание клиентов торговой точки;
  • Осуществлять прием, регистрацию и рассмотрение письменных и устных запросов/претензий абонентов по вопросам услуг связи в соответствии с действующими процедурами;
  • Проведение ежедневных/еженедельных отчетов по выполнению поставленных целей;
  • Продвигать и настраивать услуги мобильного интернета, digital каналы;
  • Выполнять план по продажам: личный и групповой.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Разработчик Big Data, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее техническое образование;
  Умение строить и оптимизировать высоконагруженность базы данных с высокой доступностью;
  Опыт работы в создании микросервисов Restfull;
  Желательно опыт работы в экосистеме Hadoop;
  Умение работать с реляционными и NoSQL базами данных, Scala, Java, Python, *NIX системами, Spark, ETL, Kafka;
  Опыт работы не менее одного года.

  При этом, Вам интересно:
  Разработка и оптимизация кода для постановки витрин и моделей в продуктив;
  Разработка новых триггеров ( оффлайн и онлайн);
  Подготовка тест-кейсов; 
  Автоматизация системы мониторинга и логирования для реализованных задач;
  Разработка и адаптация программного  обеспечения, в соотвествии с предоставленными техническими заданиями;
  Подготовка документации для эксплуатации и передачи релиза в продуктив;
  Оптимизация текущих решений для продуктов BigData.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Разработчик мобильных приложений (Android), г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Опыт коммерческой разработки на Android
  Опыт работы в Unix / Linux; Плюс если рабочая система Linux; #windowsmustdie ;
  Навыки DevOps / Admin;
  Параллельное и многопоточное программирование;
  Знание классических алгоритмов и данных.
       
  При этом, Вам интересно:
  Разработка Android приложений, которые будут востребованы пользователями, а не пылиться в Play Store;
  Анализ и интеграция с внешними API / SDK;
  Участие в организации и улучшении процессов разработки / QA / CI-CD.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Разработчик мобильных приложений, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Образование-Высшее образование в ИТ или смежной области;
  Опыт работы программирование Objective-C / Swift (экспертный уровень);
  Разработка коммерческих приложений iOS (2 года);
  Параллельное и многопоточное программирование;
  Знание классических алгоритмов и данных;
  Разработка на других языках (например, C, C ++, Java, ruby, Python) и платформах (Web, Mac, iOS-Устройства, Windows Phone 7).
       
  При этом, Вам интересно:
  IOS разработка;
  Интерес к разработке программного обеспечения, с общей жаждой Цифровых знаний и значительным интересом к новым возникающим технологиям;
  Возможность быстрого и полного решения проблем;
   Возможность быть многозадачным и оставаться организованным в динамичной рабочей среде;
   Инновационность и креативность.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Редактор внутреннего видеоконтента, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Опыт ведения проектов в сфере PR или журналистики;
  •   Знание каналов маркетинговых коммуникаций, навыки продюсирования проектов;
  •   Опыт управления творческими группами, экспертиза в TV/фото, диджитал каналах/инструментах;
  •   Высокая самоорганизованность и проактивность.

  При этом, Вам интересно:
  •   Разработка шаблонов запросов на все виды услуг с прописанными механиками, сроками, согласованиями;
  •   Заведение необходимых процедур для работы с внутренними подразделениями компании, с подрядчиками, включая организацию конкурсов и тендеров, авторский надзор над поставленными задачами перед подрядчиками, компаниями и фрилансерами;
  •   Создание видеосюжетов, согласно принятым и согласованным заявкам собственными силами, силами подрядчиков-агентств и фрилансеров;
  •   Маркетинговое, рекламное продвижение сюжетов, промо в сети, а также правильное оформление видео в каналах YouTube;
  •   Ведение проектов по разработке и размещению видеоматериалов в региональном и национальном масштабе.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель продаж В2С, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Управленческий опыт в рознице от 3-х лет;
  •   Опыт внедрения стратегии в области розничных продаж;
  •   Знания в области организации продаж и обслуживания, маркетинговых исследований, продвижения продуктов и услуг;
  •   Развитые лидерские навыки, а также навыки деловых коммуникаций;
  •   Навыки ведения переговоров, организации рабочего времени, управления персоналом и проектами.

  При этом, Вам интересно:
  •   Разработка плана мероприятий по достижению поставленных целей перед филиалом;
  •   Участие в проектах и активностях подразделения, направленных на увеличение объемов продаж, оптимизацию процессов обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов;
  •   Обеспечение выполнения целей по объемам продаж всех розничных продуктов и услуг в регионе;
  •   Контроль ресурсного и операционного планирования в филиале;
  •   Посещение торговых точек и партнеров в регионе, участие в мотивационных процессах в команде.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель продаж В2С, г. Караганда

  • Постоянная (полная занятность)
  • Караганда, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Управленческий опыт в рознице от 3-х лет;
  •   Опыт внедрения стратегии в области розничных продаж;
  •   Знания в области организации продаж и обслуживания, маркетинговых исследований, продвижения продуктов и услуг;
  •   Развитые лидерские навыки, а также навыки деловых коммуникаций;
  •   Навыки ведения переговоров, организации рабочего времени, управления персоналом и проектами.

  При этом, Вам интересно:
  •   Разработка плана мероприятий по достижению поставленных целей перед филиалом;
  •   Участие в проектах и активностях подразделения, направленных на увеличение объемов продаж, оптимизацию процессов обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов;
  •   Обеспечение выполнения целей по объемам продаж всех розничных продуктов и услуг в регионе;
  •   Контроль ресурсного и операционного планирования в филиале;
  •   Посещение торговых точек и партнеров в регионе, участие в мотивационных процессах в команде.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель продаж В2С, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Управленческий опыт в рознице от 3-х лет;
  •   Опыт внедрения стратегии в области розничных продаж;
  •   Знания в области организации продаж и обслуживания, маркетинговых исследований, продвижения продуктов и услуг;
  •   Развитые лидерские навыки, а также навыки деловых коммуникаций;
  •   Навыки ведения переговоров, организации рабочего времени, управления персоналом и проектами.

  При этом, Вам интересно:
  •   Разработка плана мероприятий по достижению поставленных целей перед филиалом;
  •   Участие в проектах и активностях подразделения, направленных на увеличение объемов продаж, оптимизацию процессов обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов;
  •   Обеспечение выполнения целей по объемам продаж всех розничных продуктов и услуг в регионе;
  •   Контроль ресурсного и операционного планирования в филиале;
  •   Посещение торговых точек и партнеров в регионе, участие в мотивационных процессах в команде.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель продаж В2С, г. Шымкент

  • Постоянная (полная занятность)
  • Шымкент, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Управленческий опыт в рознице от 3-х лет;
  •   Опыт внедрения стратегии в области розничных продаж;
  •   Знания в области организации продаж и обслуживания, маркетинговых исследований, продвижения продуктов и услуг;
  •   Развитые лидерские навыки, а также навыки деловых коммуникаций;
  •   Навыки ведения переговоров, организации рабочего времени, управления персоналом и проектами.

  При этом, Вам интересно:
  •   Разработка плана мероприятий по достижению поставленных целей перед филиалом;
  •   Участие в проектах и активностях подразделения, направленных на увеличение объемов продаж, оптимизацию процессов обслуживания и повышения удовлетворенности клиентов;
  •   Обеспечение выполнения целей по объемам продаж всех розничных продуктов и услуг в регионе;
  •   Контроль ресурсного и операционного планирования в филиале;
  •   Посещение торговых точек и партнеров в регионе, участие в мотивационных процессах в команде.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель развития мультибрендовой торговой сети, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование в сфере продаж/маркетинга;
  ·         Глубокие знания в области организации продаж, принципов формирования и работы торговых условий, маркетинга, маркетинговых исследований;
  ·         Знания в области финансов, планирования и статистики;
  ·         Знания структуры торговли и каналов продаж, рынка сотовой связи, основ бухгалтерского учета, принципов мерчендайзинга, логистики;
  ·         Знания в области продвижения продукта: категорийный менеджмент, сегментация продукта, рынок и тенденции его развития, классификация конкурентов и потребителей;
  ·         Знания инструментов контроля и измерения в области продаж;
  ·         Навыки проведения анализа, планирования, организации работ, мотивации, делегирования полномочий, работы с финансовой и деловой документацией, ведения переговоров, коммуникации, убеждения и наставничества;
  ·         Хорошие презентационные навыки, навыки проведения тренингов;
  ·         Знание основ MS Windows, MS Office, Internet Explorer;
  ·         Свободное владение русским языком;
  ·         Базовый уровень английского языка;
  ·         Опыт работы в телекоммуникационной сфере не менее 2 лет;
  ·         Опыт работы в сфере руководства сотрудниками не менее 2 лет;
  ·         Опыт работы в сфере управления удаленными филиалами не менее 2 лет.

  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Изучать и анализировать тенденции развития рынка;
  ·         Оценивать схемы и модели развития продаж;
  ·         Разрабатывать и внедрять стратегии продаж, включая баланс между каналами продаж и сбора денежных средств.
  ·         Разрабатывать и внедрять торговые условия, предложения подходов к формированию политики ценообразования и уровню торговых наценок;
  ·         Разрабатывать, внедрять и контролировать работу дистрибуции Sim (стартовых комплектов, usb-модемов), в РК во всех мультибрендовых каналах продаж;
  ·         Контролировать соответствие стратегии развития сбытовой сети ситуациям на рынке и уровню развития канала прямой доставки Sim (стартовых комплектов, usb-модемов) в РК;
  ·         Контролировать выполнение планов, требований по представленности Sim (стартовых комплектов, usb-модемов) в сбытовой сети, а также соблюдение ценовой политики дистрибьюторами;
  ·         Определять механизмы по охвату розничных торговых точек в стране;
  ·         Разрабатывать структуру по работе с мультибрендовой торговой сетью, планирует ресурсы и цели для реализации утвержденной стратегии;
  ·         Обеспечивать контроль исполнения торговых условий и соблюдения ценовой политики;
  ·         Разрабатывать механизмы и предложения по обеспечению максимальной доступности продуктов Компании, охвату торговых точек, структуры мультибрендовой торговой сети и планирование ресурсов для реализации целей на соответствующих направлениях;
  ·         Участвовать в формировании бюджета подразделений по продажам в части дилерских комиссий, вознаграждений дистрибьюторам;
  ·         Организовывать процесс обучения сотрудников службы развития розницы, контролирует выполнение программ обучения.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Специалист группы по проведению телефонных интервью, г. Алматы

  • Временная
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее/незаконченное высшее/среднее специальное образование;
  • Опыт работы необязателен;
  • Грамотная речь, умение правильно и логично излагать свои мысли, корректный сбор и ведение статистики;
  • Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office; 
  • Знание языков: Русский - свободно / Казахский - свободно.


  При этом, Вам интересно:
  • Проводить телефонные интервью (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) согласно плану маркетинговых исследований и бизнес-задачам внутренних бизнес заказчиков;
  • Проводить телефонные интервью в соответствии с установленными правилами проведения интервью и согласно инструкциям Руководителя группы по исследованиям;  
  • Фиксировать полученные данные от респондента согласно установленным правилам и стандартам;
  • Осуществлять 100% проверку результативных интервью по окончанию проекта (в анкете отмечены ответы на все заданные вопросы, соблюдены переходы, ответы на вопросы отмечены корректно, присутствует логическое соответствие);
  • Обеспечивать полное выполнение поставленных целей и ключевых показателей. 

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Специалист-курьер, г. Семей

  • Постоянная (полная занятность)
  • Семей, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование в сфере экономики; 
  • Опыт работы в бухгалтерии или в сфере экономики от 1 – 1,5 лет;
  • Навыки работы в Word, PowerPoint, Excel;
  • Знание русского и казахского языков;
  • Личный автомобиль.

  При этом, Вам интересно:
  • Вести сбор счетов за аренду и коммунальные услуги.
  • Предлагать оптимальные решения для экономии операционных затрат компании
  • Осуществлять содействие инженеру-экономисту и специалисту-договорнику региона в заключении соглашений и проведении своевременных оплат по договорам аренды позиций.
  • Соблюдать высокий уровень деловой этики, юридических обязательств, ценностей Компании.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший инженер, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее техническое/средне-специальное образование;
  • Опыт работы в эксплуатации систем климатического контроля/кондиционирования/не менее 3 лет;
  • Знание принципов организации климатического контроля в телекоммуникационной отрасли;
  • Знание требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;
  • Знание принципов работы телекоммуникационного оборудования, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

  При этом, Вам интересно:
  • Участвовать в разработке перспективных и текущих  планов развития и совершенствования оборудования кондиционирования сети сотовой связи и текущих планов работы компании;
  • Обеспечивать проведение мероприятий по развитию и совершенствованию средств кондиционирования, улучшению технической эксплуатации, повышению надежности, качества и эффективности их работы;
  • Принимать меры по своевременной установке, участвовать в наладке и вводу в эксплуатацию средств кондиционирования;
  • Принимать участие в технической экспертизе проектов строительства и реконструкции объектов в части электропитания;
  • Вести учет оборудования кондиционирования, находящегося на эксплуатации.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший менеджер по развитию цифровых продуктов, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Развитые коммуникативные навыки;
  Способность ставить задачи и контролировать их выполнение;
  Опыт в подготовке и проведении презентаций;
  Понимание P&L и юнит-экономики, умение рассчитать бизнес кейс;
  Знание базовых принципов разработки, взаимодействия frontend и backend систем, веб сервисов, передачи и хранения данных, баз данных;
  Знание основ и технологии построения ПО и структуры программных комплексов и информационных систем, знание методологии Agile.
       
  При этом, Вам интересно:
  Взаимодействовать с in-house разработчиками напрямую. Все наши скрам-команды сидят вместе;
  Проверка гипотез через количественные и качественные исследования. Нужно будет разговаривать языком данных;
  Проведение анализа клиентского опыта;
   Формировать видение продукта и согласовывать его с заказчиками, доносить это видение до команды разработки;
   Отвечать за P&L своего продукта и всех его клиентских метрик.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший менеджер по управлению клиентским опытом B2B

  • Временная
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Опыт в области управления качеством, разработки услуг, маркетинга или абонентского обслуживания;
  •   Опыт успешной реализации проектов по улучшению клиентского опыта, разработке и внедрению CRM-стратегий;
  •   Умение работать с большим объемом информации, системное мышление;
  •   Сильные аналитические способности, инициативность.

  При этом, Вам интересно:
  •   Запуск исследований NPS в сегменте B2B, контроль и последующий анализ;
  •   Построение замкнутых циклов управления клиентским опытом в сегменте B2B;
  •   Руководство процессами подготовки Call-center к запуску новых услуг, продуктов, построение методики Customer Journey в сегменте B2B;
  •   Взаимодействие с Дирекцией Корпоративных Продаж по изменениям в существующих услугах;
  •   Участие в проведении исследований оценки клиентского опыта по всем каналам взаимодействия с B2B клиентами.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший менеджер проекта, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование (IT, маркетинг, менеджмент, экономика);
  ·         Знание основ построения сетей и биллинговых систем;
  ·         Знание основ MS Office, Jira  и других инструментов по управлению проектами;
  ·         Знание Agile;
  ·         Свободное владение русским языком;
  ·         Уровень английского языка UpperIntermediate;
  ·         Опыт работы в управлении проектами в крупных индустриальных, международных ИТ или сервисных компаниях;
  ·         Опыт работы в телекоммуникационной сфере не менее 2 лет.

  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Управлять проектами izi, а также отдельными кросс - функциональными проектами и портфелем проектов;
  ·         Управлять проектами, нацеленными на оптимизацию текущих процессов Компании;
  ·         Осуществлять эффективное взаимодействие всех подразделений Компании и управление работой по реализации проектов на всех этапах;
  ·         Контролировать соответствие принимаемых решений и совершаемых действий основной концепции/стратегии развития Компании;
  ·         Принимать участие в формировании и прогнозировании Портфеля проектов Компании;
  ·         Оказывать поддержку владельцам стратегических проектов/ключевых инициатив при разработке бизнес-кейсов и проведения анализа экономической целесообразности ключевых инициатив/стратегических проектов, а также в составлении и утверждении проектной документации;
  ·         Обеспечивать анализ рисков проектов/портфеля проектов для разработки и обеспечения внедрения мероприятий по эффективному достижению целей проектов с оптимальным использованием ресурсов;
  ·         Осуществлять анализ получения финансового и нефинансового эффектов от реализации проектов/портфеля проектов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший разработчик приложений, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.


  Если у Вас есть:
  • Опыт коммерческой разработки на Java (от 2 лет). Мы заинтересованы в специалистах уровня Middle и Senior;
  • Опыт работы с реляционными и NoSQL базами;
  • Опыт работы в Unix / Linux; Плюс если рабочая система Linux; #windowsmustdie;
  Навыки DevOps / Admin (например, инфраструктура, связанная с докером);
  • Разработка многопоточных приложений (от 1 года).

  При этом, Вам интересно:
  • Разработка архитектуры приложений;
  • Дизайн структуры базы данных;
  • Базовые навыки нормализации и денормализации;
  Участвовать в разработке приложений и шин интеграций;
  • Участие в организации и улучшении процессов разработки / QA / CI-CD;
  • Написание чистого, структурированного и хорошо документированного кода.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист Отдела аналитики и развития сервиса, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее образование (желательно в сфере программирования);
  • Опыт работы;
  • Аналитический склад ума;
  • Навыки деловой переписки; 
  • Высокий уровень знаний основных офисных приложений;
  • Знание языков: Русский (свободно) / Казахский (желательно) / Английский (желательно).

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать доступность Call-center;
  • Управлять ИТ системами, используемыми Call-center и осуществление контроля за их работоспособностью;
  • Проводить анализ непродуктивных режимов Call-center путем выявления причин и предоставления рекомендаций ответственным лицам;
  • Вести статистическую и динамическую отчетность по пропускной способности Call-center с дальнейшим предоставлением аналитических данных, рекомендаций;
  • Взаимодействовать со всеми ответственными подразделениями Компании по реализации мероприятий, связанных с графиком работы операторов Call-center;
  • Прогнозировать нагрузку Call-center по звонкам и кейсам для составления графика;
  • Составлять график работы операторов Call-центра в системе Teleopti;
  • Анализировать влияние на Call-center, связанных с запуском новых продуктов и услуг, проведением плановых работ.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по BTL проектам, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Опыт работы в продажах/маркетинге/проектном менеджменте;
  • Развитые коммуникативные навыки и желание развиваться в сфере продаж;
  • Развитые организаторские навыки, инициативность, исполнительность.

  При этом, Вам интересно:
  • Согласование, координация и контроль BTL проектов, отчетность по итогам проведенных BTL акций;
  • Сбор информации по количеству POS-материала по всем регионам страны, контроль доставки POS-материала в срок в регионы;
  • Доработка, изменение и согласование вижуалов по POS-материалам;
  • Сбор информации по размерам, согласование виду, заказ и контроль исполнения с доставкой униформы для территориальных менеджеров.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по продажам, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Экономическое или техническое высшее образование;
  • Опыт работы в продажах или маркетинге от 1- 1,5-х лет;
  • Знания техники обслуживания клиентов, делопроизводства;
  • Навыки ведения деловой переписки, делового общения; 
  • Навыки работы в конфликтных ситуациях, ведения эффективных переговоров.

  При этом, Вам интересно:
  • Осуществлять холодные звонки, и звонки-заботы существующим клиентам;
  • Осуществлять поиск и привлечение новых корпоративных клиентов в области фиксированного/мобильного  бизнеса;
  • Проводить переговоры с первыми лицами компании, осуществлять презентации;
  • Установление долгосрочных клиентских отношений, предусматривающих повышение лояльности клиентов;
  • Анализировать и систематизировать закрепленную клиентскую базу;
  • Разъездной характер работы вне офиса, проведение встреч с существующими клиентами закрепленного портфеля, с потенциальными клиентами согласно ежедневного плана встреч. (Не менее 2х встреч в день);
  • Устанавливать высокую степени доверия с существующими и потенциальными корпоративными клиентами Компании для формирования позитивных, взаимовыгодных и уважительных отношений на долговременной основе;
  • Изучать и анализировать потребности корпоративных клиентов в области фиксированного/мобильного  бизнеса;
  • Обеспечивать необходимый сервис клиентам и решение в пределах своих полномочий вопросов о предоставлении скидок для корпоративных клиентов;
  • Осуществлять актуализацию контрактных договоров по корпоративным клиентам портфеля;
  • Осуществлять смену неактуальных действующих тарифных планов с сохранением или увеличением выручки по корпоративным клиентам закрепленного портфеля;
  • Обслуживать и развивать ключевых клиентов, удерживать и сохранять в рамках закрепленного портфеля.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по продажам, г. Алматы

  • Временная
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее, среднее или неоконченное высшее образование (техническое образование приветствуется);
  • Навыки работы в Excel, Word, PowerPoint;
  • Навыки ведения отчетности;
  • Высокие коммуникативные навыки.

  При этом, Вам интересно:
  • Работать над проектом FIX Uberization (разработка мобильного приложения для пеших агентов, монтажников и диспетчеров);
  • Вести отчёты, аналитику и создавать презентации по использованию системы агентами, монтажниками и диспетчерами;
  • Повышать «процент» использования системы, путем обучения, составления инструкций и сбора обратной связи от пользователей;
  • Составлять требования к модулям системы, совместно с PO проекта;
  • Заниматься написанием, консолидацией тех. требований при доработках или разработках новых функций;
  • Сопровождать документациию при вышеуказанных активностях;
  • Вести отчёты по количеству продаж и включений на текущий момент;
  • Поддерживать агентов и региональных специалистов при возникновении технических проблем в системах (суз, Уберизация, ensemble и т.д.).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по продажам, г. Кызылорда

  • Постоянная (полная занятность)
  • Кызылорда, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование; 
  • Опыт работы в сфере маркетинга или продаж от 1 – 1,5 лет;
  • Навыки продаж;
  • Базовые знания в области телекоммуникаций;
  • Коммуникабельность, стремление к росту и развитию.

  При этом, Вам интересно:
  • Выполнять цели и планы продаж компании, активной абонентской базе и выручке филиала;
  • Развивать активный и пассивный каналы продаж в регионе;
  • Проводить семинары и презентации дилерам, агентам, подрядным организациям и проверка знаний;
  • Контролировать выполнение плана продаж дилеров, агентов, подрядных организации; 
  • Анализировать работу дилеров, подрядных организации и агентов;
  • Взаимодействие со структурными подразделениями компании;
  • Осуществлять выезды по проверке распространения рекламных продукции подрядных организациях;
  • Вести и своевременное предоставлять ежедневный, ежемесячный отчеты или запрашиваемые данные руководству дивизиона и ШК;
  • Выполнять проектные задачи.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по продажам, г. Темиртау

  • Постоянная (полная занятность)
  • Караганда, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование
  • Опыт работы в продажах или маркетинге от 1- 1,5-х лет. 
  • Базовые знания в области телекоммуникаций; 
  • Умение работать в команде, анализировать рынок услуг сотовой связи. 

  При этом, Вам интересно:
  • Выполнять цели и планы продаж компании, активной абонентской базе и выручке региона;
  • Развивать активный и пассивный каналы продаж в регионе;
  • Проводить семинары, обучение и презентации дилерам, агентам, подрядным организациям;
  • Контролировать выполнение плана продаж дилеров, агентов, подрядных организации; 
  • Анализировать работу дилеров, подрядных организации и агентов;
  • Реализовывать и контролировать проведение маркетинговых активностей в регионе;
  • Осуществлять выезды по проверке распространения рекламных продукции.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист телемаркетинг, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы 1-3 года (желательно в продажах) 
  • Знания в области телекоммуникаций;
  • Навыки телефонных продаж;
  • Умение работать в команде.

  При этом, Вам интересно:
  • Осуществлять поиск и привлечение новых корпоративных клиентов сегмент SME и SoHo по всему Казахстану;
  • Совершать исходящие звонки потенциальным корпоративным клиентам с целью выявления их заинтересованности в приобретении новых подключений и предложения сотрудничества, предлагает существующие услуги и условия, учитывая индивидуальные потребности каждого клиента;
  • Демонстрировать навыки ведения успешных телефонных переговоров и переговоров с первыми лицами компании;
  • Назначать встречи всем клиентам по Казахстану, согласно критерии;
  • Изучать и анализировать потребностей корпоративных клиентов в области сотовой связи;
  • Оказывать устные и письменные консультаций потенциальным и существующим корпоративным клиентам, направленных на увеличение продаж.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист, г.Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование (ИТ);
  • Знание принципов работы сотовой связи стандарта GSM, СУБД: ORACLE, MSSQL;
  • Знание и практические навыки использования методов ITSM/ITIL.

  При этом, Вам интересно:
  • Обеспечивать информационную поддержку пользователей корпоративных систем и каталога Service Requests;
  • Контролировать и обеспечивать решение инцидентов/запросов на обслуживание в целевые сроки;
  • Участвовать в проектах ДИТ, выполнять визуализацию схем взаимодействия, заполнять Check list, ознакамливать сотрудников подразделения с новым проектом (услугами/сервисами)
  • Обеспечивать написание новых и редактирование существующих процедур и инструкций;
  • Составлять Check list для корректной маршрутизации инцидентов и Service Requests.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по IT-аудиту, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Высшее образование (желательно IT, финансы, аудит, техническое);
  •   Опыт работы в области IT-аудита и информационных систем;
  •   Обширные знания в области информационных технологий, знание основных стандартов и методологии IT-аудита, основ внутреннего аудита;
  •   Знание английского языка на уровне Advanced.

  При этом, Вам интересно:
  •   Выполнение аудиторских проектов в соответствии методологиями и процедурами, доведение результатов аудита до Руководителя Службы;
  •   Оценка полноты, надежности, своевременности и целостности финансовой, управленческой и оперативной информации, а также средств, используемых для идентификации, измерения, классификации и передачи перечисленной информации;
  •   Проверка выполнения подразделениями Компании функций планирования, организации, управления и контроля своей деятельности, соответствия действий сотрудников Компании политикам, стандартам;
  •   Разработка и согласование рекомендаций в отношении улучшения системы контролей, проверка статуса выполнения рекомендаций;
  •   Содействие руководству в выявлении фрода. Оценка эффективности мер, направленных на предотвращение и выявление фрода;
  •   Сохранение режима конфиденциальности в отношении всех сведений и документов Компании, предоставленных в ходе работы и проведения проверок;
  •   Эффективное взаимодействие со специалистами Глобального внутреннего аудита с целью привлечения необходимой экспертизы, обмена информацией и выполнения совместных планов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по вопросам защиты персональных данных клиентов, г. Нур-Султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее образование (предпочтительно в области права/ИТ);
  Опыт работы не менее 5 лет желательно в юридической сфере, комплаенса и ИТ;
  Знание требований местных и международных норм в области защиты персональных данных клиентов, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий для сбора, хранения и использования персональных данных клиентов;
  Навыки делового общения; 
  Умение работать с нормативными правовыми актами, применять их положения в практической деятельности в пределах своей компетенции; 
  Умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
  Умение обобщать и анализировать информацию, материалы и документы;
  Инициативность, энергичность;
  Дисциплинированность, ответственность, исполнительность;
  Способность грамотно и полно оценивать обстановку.

  При этом, Вам интересно:
  Проводить анализ рисков и нарушений в области защиты персональных данных внутри Компании, предлагать и реализовывать меры смягчения/устранения рисков;
  Разрабатывать стратегию Компании в области защиты персональных данных, предпринимать действия для ее реализации;
  Разрабатывать и на постоянной основе актуализировать политики и процедуры Компании, необходимые для проведения мероприятий по защите персональных данных клиентов в соответствии с действующим законодательством и лучшими мировыми практиками;
  Разрабатывать и актуализировать учебные материалы и проводить тренинги по вопросам своей компетенции; 
  Вести комплексный учет операций по обработке данных, осуществляемых в Компании;
  Проводить аудит в соответствующих подразделениях по проверке эффективности и корректности принимаемых мер по защите персональных данных клиентов, при выявлении нарушений разрабатывает и принимает меры для их устранения;
  Консультировать работников компании по соблюдению внутренних нормативных документов и законодательства РК в области защиты персональных данных клиентов;
  Взаимодействовать с уполномоченным органом в области защиты персональных данных, участвовать в совещаниях/встречах по вопросам своей компетенции, организуемых названным уполномоченным органом.
  Рассматривать жалобы и обращения клиентов по вопросам защиты персональных данных с последующим распределением вопросов в соответствующие подразделения для принятия мер по жалобам и обращениям. 


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по исследованию данных, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  Высшее образование;
   Отличное знание: ELK (Elasticsearch Logstesh Kibana(Grafana)), Java, Scala,PHP, JavaScript. Будет преимуществом знание: GoLang, Python;
  Умение работать с фреймворками: Play, django, Spring Boot, Node.js.
  Опыт работы с большими объемами данных;
  Опыт работы с обеспечением многопоточности загрузок данных;
  Умение работать с базами данных: PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB;
  Будет преимуществом опыт работы со стеками: Hadoop, Spark, Apache Ignite;
  Умение писать SOAP / REST запросы;
  Опыт работы не менее двух лет в данном направлении.

  При этом, Вам интересно:
  Готовить данные для наполнения конечных продуктов;
  • Анализировать способность данных ответить на поставленные вопросы (анализ источников, полноты, взаимосвязи с другими источниками);
  Умение читать данные из различных источников (базы данных, hdfs);
  Чистить и трансформировать данные;
  Работать со статистикой и визуализацией, генерировать гипотезы;
  Рабоать над автоматизацией всего цикла обработки данных.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по поддержке BI, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Хорошее знание языка запросов SQL;
  • Знание теории построения реляционных СУБД Oracle, Business Object;
  • Знание методов и средств эффективного построения: хранилищ данных и приложений на их базе, интерфейсов сбора и проверки корректности исходных данных, интерфейсов ETL (продукты Informatica и т.п.);
  • Знание методов и средств организации подтверждения корректности данных в отчетах.

  При этом, Вам интересно:
  • Мониторинг и поддержка процессов ETL(Informatica);
  • Администрирование системы ETL(Informatica);
  • Разработка потоков ETL загрузки данных в DWH(Informatica);
  • Анализ потоков ETL(Informatica);
  • Анализ производительности ETL(Informatica);
  • Разбор инцидентов;
  • Устранение дефектов;
  • Составление ТЗ для разработки.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по развитию маркетплейс, г. Алматы/ Нур- султан

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование в области IT;
  ·         Знание принципов работ веб-служб, навык программирования и технологии создания веб-сайтов;
  ·         Знание основ использования веб-служб;
  ·         Навыки определения зависимости экономики Компании от интернет-каналов и систем самообслуживания, психологии клиентов;
  ·         Способность ставить задачи и контролировать их выполнение;
  ·         Развитые коммуникативные и аналитические навыки;
  ·         Опыт в подготовки и проведении презентаций;
  ·         Способность к обучению;
  ·         Знание основ GSM и UMTS;
  ·         Опыт работы в зарубежных авиакомпаниях, компаниях, предоставляющих услуги сотовой связи/интернет-услуги, закупки в западных интернет-магазинах.

  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Развивать продажи на маркетплейс, через поиск, подключение магазинов на маркетплейсе (заключение договоров);
  ·         Разрабатывать дополнительные возможности для увеличения целевых показателей;
  ·         Проводить конкурентный анализ цен и условий доставки по пересекающемуся ассортименту;
  ·         Составлять рекомендации и ТЗ для создания привлекательных описаний товаров и фотографий;
  ·         Проводить мониторинг эффективности размещений на площадках, контролировать выполнение KPI;
  ·         Разрабатывать и внедрять дополнительные возможности для увеличения целевых показателей;
  ·         Организовывать мероприятия по продвижению магазина и повышению переходов;
  ·         Контролировать выполнение мероприятий по развитию магазина;
  ·         Осуществлять план-фактный анализ эффективности проводимых для продвижения площадки мероприятий;
  ·         Обеспечивать достижение целей и ключевых показателей эффективности;
  ·         Выстраивать эффективные отношения с партнерами.
   
   
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по управлению талантами и эффективностью персонала

  • Временная
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование;
  • Опыт в сфере обучения и развития персонала в компаниях с большим штатом сотрудников;
  • Развитые тренерские способности, навыки проведения фасилитационных сессий;
  • Навыки разработки и улучшения обучающих программ;
  • Знание последних трендов на рынке в направлении обучения и развития талантов;
  • Английский язык на уровне Advanced.

  При этом, Вам интересно:
  • Организация процесса управления эффективностью сотрудников по постановке/корректировке целей, формированию KPI, оценке эффективности, оценке по компетенциям;
  • Управление информационными системами, поддерживающими цикл управления эффективностью сотрудников;
  • Проведение калибровочных сессий и ассессмент-центров, определение пула талантов, планирование преемственности;
  • Разработка и реализация программ обучения и развития сотрудников, в том числе на уровне топ-менеджемента Компании;
  • Регулярное взаимодействие с линейными руководителями других подразделений Компании по вопросам обучения.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Супервайзер группы продаж, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Среднее специальное/ незавершенное высшее / высшее образование;
  • Опыт работы не менее 1 года, без предъявления требований к сфере деятельности;
  • Опыт работы в проектных рабочих группах;
  Понимание бизнеса, знание лучших практик в обслуживании клиентов;
  Коммуникабельность, открытость, способность к обучению;
  • Навыки подготовки отчетности и написания деловой корреспонденции;
  Базовые знания законодательства РК;
  Знание ПК, пакета MS Office;
  Базовые знания основных программных обеспечений и систем (CMS Avaya, CRM, МОЗ).
   
  При этом, Вам интересно:
  • Организовывать и обеспечивать обзвон действующих клиентов c целью продаж мобильных продуктов, в соответствии с установленными нормативами;
  • Обеспечивать и осуществлять контроль над процессом обучения и профессионального развития сотрудников в целях повышения компетентности персонала;
  Вести текущие, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные отчеты по результатам выполненных работ группы;
  Обеспечивает выполнение сотрудниками группы целевых показателей согласно установленным требованиям на каждое полугодие;
  • Принимать участие в подборе новых работников Отдела совместно с работниками Департамента по работе с персоналом;
  • По согласованию руководства распределять объем работы между работниками группы;
  • Обеспечивать своевременную оптимизацию процедур, схем взаимодействия внутри/вне Службы по управления абонентской базой в целях оптимизации работы подразделения и обеспечения высокого уровня дохода.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Супервайзер, г. Актау

  • Постоянная (полная занятность)
  • Актау, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы в продажах не менее 2 лет;
  • Распределение заданий между сотрудниками;
  • Контроль качества работы; отличные навыки презентации, умение влиять и убеждать в переговорах.
   
  При этом, Вам интересно:
  • Эффективное распределение задач и управление внештатным торговым персоналом и организация всех необходимых работ для достижения поставленных целей на закрепленной территории;
  • Контроль исполнения партнерами действующих торговых условий, соблюдения территориальных границ и обязательств по договору;
  • Распределение планов продаж между агентами
  • Внешнее и внутреннее оформление торговых точек.
   
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт по анализу диджитал продуктов

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Знание принципов сотовой связи и оказываемых услуг;
  ·         Развитые аналитические способности;
  ·         Навыки в области управления функциональным подразделениям;
  ·         Навыки работы с командой и персоналом;
  ·         Основные навыки ведения бизнеса и управления;
  ·         Практические навыки руководства людьми, стрессоустойчивость, умение коммуникации на различных уровнях, клиенто-ориентированный стиль работы;
  ·         Практические навыки в области методов и средств управления проектом;
  ·         Специализированные навыки в области телекоммуникаций, информационных или банковских технологий;
  ·         Свободное владение английским языком;
  ·         Опыт работы в сфере телекоммуникаций/коммерческих компаниях/банках не менее трех лет.
  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Анализировать тактические инициативы, направленные на развитие Цифрового Бизнеса (Дирекции Нового бизнеса);
  ·         Вырабатывать рекомендации по увеличению коммерческого потенциала инициатив и минимизации рисков;
  ·         Определять экономическую целесообразность запущенных инициатив, влияние на ключевые показатели, оказывает влияние на принятие окончательных решений в части эффективности реализуемых иннициатив Дирекции;
  ·         Формировать базу знаний для уточнения предположений по будущим инициативам;
  ·         Проводить анализ ключевых показателей Дирекции Нового Бизнеса;
  ·         Подготавливать регулярные и ad-hoc аналитические и статистические отчеты по динамике ключевых KPI’s;
  ·         Анализировать причины отклонений фактических показателей от плановых;
  ·         Подготавливать пост-факт аналитику по запущенным коммерческим инициативам;
  ·         Формировать выводы и рекомендаций;
  ·         Обеспечивать аналитическое и информационное сопровождение процесса формирования маркетингового плана;
  ·         Участвовать в согласовании затратных статей бюджета для обеспечения выполнения маркетингового плана по доходам;
  ·         Формировать планы по ключевым KPI’s подразделений Дирекции на основе исторических данных и аналитической информации формирует планы по ключевым; принимает непосредственное участие в процессе согласования плановых показателей Дирекции, при необходимости проводит корректировки плановых показателей;
  ·         Проводить сегментацию клиентской базы и анализирует поведение существующих клиентов, определяет драйверы привлечения новых клиентов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт по диджитал маркетингу, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ:
  ·         Высшее образование;
  ·         Понимание инструментов статистики:  Яндекс.Метрикой и Google Analytics;
  ·         Отличное знание основ интернет маркетинга;
  ·         Понимание тенденций развития интернета, широкий кругозор в области медиа и интернет маркетинга;
  ·         Навыки в подготовке презентаций;
  ·         Умение работать в многозадачной среде, четко формулировать мысли;
  ·         Активность, умение структурировать работу и расставлять приоритеты;
  ·         Исполнительность, внимательность к деталям, аналитический склад ума, ориентированность на результат;
  ·         Навыки общения, высокий уровень ведения деловых переговоров в ключе политики компании; грамотная речь, коммуникабельность;
  ·         Умение работать в  MS Office, Lotus Notes, MS Power Point;
  ·         Свободное владение русским и английским языками;
  ·         Опыт работы в сфере онлайн маркетинга не менее трех лет.
  ПРИ ЭТОМ, ВАМ ИНТЕРЕСНО:
  ·         Организовывать процесс продвижения сервисов и продуктов компании;
  ·         Координировать выполнение работ внутренними подразделениями компании и, при необходимости, внешними подрядчиками;
  ·         Подготавливать аналитическую и статистическую отчетности;
  ·         Использовать для аналитических отчетов инструментария (Google Ad manager, кабинеты социальных сетей FB, Insta, VK и прочие, Яндекс Метрика, Яндекс Аудитория и пр);
  ·         Подготавливать и реализовывать процесс брифинга и добрифинга заказчиков;
  ·         Отслеживать ход выполнения работ;
  ·         Участвовать в анализе предварительных результатов продвижения продуктов;
  ·         Взаимодействовать с маркетинговой командой по задачам реализации маркетинговой стратегии продвижения.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт по комплаенс-коммуникациям, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Высшее образование в области права/психологии/журналистики;
  •   Опыт работы в комплаенс, проджект-менеджменте, риск-менеджменте;
  •   Умение решать проблемы нестандартными способами и аналитический склад ума;
  •   Стратегический подход к задачам и внимательность к деталям;
  •   Развитые навыки ведения переговоров.

  При этом, Вам интересно:
  •   Поддержка развития корпоративной культуры, при которой этика и комплаенс соблюдаются всеми сотрудниками;
  •   Работа совместно с бизнес-подразделениями с целью реализации комплаенс-программы, комплаенс-политик, процедур и инструкций;
  •   Предоставление экспертной оценки и консультаций сотрудникам Компании с целью выполнения комплаенс-задач;
  •   Оказание необходимой поддержки бизнесу в части развития, внедрения и тестирования комплаенс-программы VEON Ltd;
  •   Разработка и проведение обучения для сотрудников Компании по процедуре надлежащей проверки контрагентов;
  •   Внедрение проектов по автоматизации комплаенс-процессов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт по развитию госсектора, г. Алматы

  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •Высшее oбразование (экономическое / техническое);
  •Опыт работы в продажах или маркетинге от 2-3 года;
  •Навыки ведения переговоров;
  •Умение работать в команде, анализировать рынок услуг сотовой связи;
  •Наличие собственного автомобиля.

  При этом, Вам интересно:
  •Подготовка списка потенциальных клиентов сегмента гос. сектора;
  •Анализ и систематизация закрепленной клиентской базы;
  •Установление долгосрочных клиентских отношений, предусматривающих повышение лояльности клиентов;
  •Проведение встреч, презентаций услуг и заключение договоров на корпоративное обслуживание;
  •Установление высокой степени доверия с потенциальными клиентами Компании для формирования позитивных, взаимовыгодных и уважительных отношений на долговременной основе;
  •Изучение и анализ потребностей корпоративных клиентов в области фиксированной связи.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт по роумингу и услугам международной связи, г. Нур-Султан/ Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Нур-Султан, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •   Опыт управления продуктами/услугами в сфере телекоммуникаций/IT;
  •   Знание специфики управления проектами, принципов биллинга;
  •   Развитые аналитические и предпринимательские навыки.

  При этом, Вам интересно:
  •   Разработка стратегии по развитию, управление тарифным портфелем и ценообразованием роуминга и международных вызовов для собственных абонентов;
  •   Разработка, внедрение и отслеживание новых тарифных предложений роуминга и международных вызовов массового и бизнес-сегментов;
  •   Анализ зарубежного опыта, потребностей сегментов и коммерческих показателей роуминга и международных вызовов;
  •   Инициация необходимых технических изменений в административно-биллинговых и других IT-системах;
  •   Взаимодействие с подразделениями Компании по всем вопросам ценовых предложений роуминга и международных вызовов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт, г. Алматы

  • Постоянная (полная занятность)
  • Алматы, Казахстан
  Beeline – лидер по количеству абонентов в Казахстане, помимо стандартного перечня услуг (мобильная и фиксированная телефония, интернет), мы предлагаем нашим клиентам большое количество современных цифровых продуктов (мобильные финансы, мультимедийные сервисы, интернет вещей NB-IOT и др.). Beeline Казахстан является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON.
   
  Наша команда – это более 3 000 уникальных талантов по всему Казахстану.
   
  Мы ценим открытых и активных сотрудников, готовых к экспериментам, ориентированных на высокие результаты, развитие и успех в динамичной и быстро меняющейся среде. В стремлении быть лидерами мы практикуем инновационные подходы в создании комфортной рабочей атмосферы, обучении и повышении эффективности наших процессов.

  Если у Вас есть:
  •Высшее (желательно - финансы);
  •Опыт работы в планирование бюджета от 2-х лет;
  •Знание финансового анализа, прогнозирования, бюджетирования;
  •Знание программ: Мicrosoft Office, Outlook, Lotus Notes, Excell.

  При этом, Вам интересно:
  •Участие в процессе планирования расходов в рамках ежегодного/ежеквартального составления бюджета/бизнес плана/аутлука по В2С, ДОК, Fix
  •Разрабатка и внедрение мероприятия для улучшения показателя Cost intensity В2С.
  •Участие в разработке операционной стратегии В2С с фокусом на повышение эффективности расходов.
  •Формирование бюджета и проведение анализа по заложенным расходом в разрезе бюджетный статей и каналов продаж на предмет корректности.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Associate General Counsel

  • Full-time
  • Dhaka, Bangladesh
  Job Responsibility:
  ·         Manage all litigations of the company in order to protect company’s legal rights and interests in matters
  ·         Collaboration and liaison with the external lawyers. Instruct, follow-up, monitoring and sharing legal issues with them time to time
  ·         Review and understand stakeholder requirements and seek necessary legal documents
  ·         Prepare the first draft of agreement/contract and provide comments and opinion accordingly to stake holders to convey the information to the land/site owners
  ·         Identify the risk or request from stake holder about a particular risk; coordinate to resolve the legal, commercial and procurement related issues in accordance with the BL and Group policy and strategy
  ·         Based on the concept/direction from the stake holders, conduct research and analyze the laws, regulations in order to assist internal stakeholders with the updated laws and regulation
  ·         Update legal document database, track and monitor ongoing issues in a registrar and follow up with respective stake holders in regards to status of execution (end to end process)
  ·         Identify legal risk/issues in new/existing formats, collect views of the user departments, propose modification, finalize the same upon consultation with concern department, submit & circulate of the modified templates for use by relevant stakeholders
  ·         Obtain approval from the Management on agreed legal course of action and instruct external legal counsels to take appropriate actions.
  ·         Prepare comprehensive ‘Plan of Action’ for necessary legal action and propose way forward for effective resolution of any dispute, review, identify and propose legal strategy for the next ‘forum’ and ‘course of action’.
  ·         Managing the process for intellectual properties of the company, identify and on-going management of copyright, trademarks.

  Required Academic Qualifications 
  ·         LL.B (Hons.) must be enrolled in the Bangladesh Bar Council;
  ·         Candidates having LL.M/Bar-at-Law will have an added advantage
   
  Required Experience
  ·         5 years of relevant experience

  Required Knowledge & Skills 
  ·         Basic knowledge on Company Law, Telecommunication Law and general corporate laws
  ·         Strong understanding of commercial aspects and the role of legal support requires for achieving commercial targets
  ·         Through understanding of end to end contract execution process
  ·         Basic understanding of the market and industry practice

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Corporate Account Manager- SME

  • Full-time
  • Anywhere in Bangladesh
  Job Responsibility:
  ·         Managing third party resources (BDO) for recruitment, training, development and target monitoring.
  ·         Generate leads for potential clients within assigned territory.
  ·         Prepare and follow visit plan for existing and potential SME clients
  ·         Follow-up with existing and potential customers with new offers, win back lost accounts, hit competition accounts and win.
  ·         Maintain relationship with Key Contact Person (KCP) and general users through different activities on a need basis.
  ·         Submit required documents like SAF, Trade license, BTRC copy etc. to concern team on timely basis
   
  Required Experience:  
  ·         3 to 4 years of experience in the relevant field is preferred

  Required Academic Qualifications:
  ¾          BBA/MBA from UGC approved institution
   
  Required Knowledge & Skills:
  ¾          Good insight of corporate market dynamics and competition information
  ¾          Sound understanding of BL and other operators products and service

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Internal Audit Senior Manager

  • Full-time
  • Dhaka, Bangladesh
  Job Responsibility:
  ·         Assist in the annual risk assessment process to develop a risk-based internal audit plan
  ·         Understand and drive the group and regional internal audit (IA) strategy and deliver the IA roadmap
  ·         Apply group IA methodology, policies, procedures, guidelines, processes, tools and techniques to conduct audit engagements
  ·         Organize audit entrance meeting and collect preliminary study materials to develop understanding about the process and finalize the scope and objective of the audit
  ·         Identify testing types, sample size, develop questionnaire and establish audit program, determining the appropriate nature and extent of audit
  ·         Perform fieldwork in accordance with the audit program, collect evidence, analyze information and perform tests
  ·         Prepare audit reports outlining the scope, objective, audit findings and consequences, and corrective action plans with specific responsibilities and timelines
  ·         Perform special assignments and investigations based on the management requests and report to the appropriate authority
  ·         Carry out follow-up of outstanding action plans and prepare progress updates.
  ·         Provide status and progress reports of ongoing audits and other activities to internal stakeholders, HQ, and regional business units with minimal supervision
  ·         Respond appropriately to the feedback received from stakeholders in the areas of assigned work
  ·         Actively participate in knowledge sharing sessions and stay updated on developments in leading audit practices
  ·         Build and maintain strong and positive relationships with the internal customers in the business, including key senior stakeholders to understand their requirements, partner with them and add value, and with the external auditors

  Required Academic Qualifications 
  ·         Bachelor Degree in related field (Finance, Accounting, Commerce, Economics etc.) from any reputed UGC approved institute.
  ·         Certification in Internal Audit and/or related field is preferred, e.g. CIA/CA/CPA/ACCA, CMA or equivalent

  Required Experience 
  ·         6 to 8 years of relevant experience

  Required Knowledge & Skills 
  ·         Comprehensive knowledge of audit function and internal auditing standards
  ·         Sound knowledge of IFRS
  ·         Driven, self-motivated, self-starter, ambitious, flexible and pro-active with a proven track record of success, and equally pragmatic, down to earth, empathetic and approachable
  ·         Proven experience in managing stakeholders
  ·         Demonstrate strong sense of accountability and responsibility
  ·         Strong commercial acumen and business insight
  ·         Excellent organization and project management skills
  ·         Exceptional attention to detail, whilst maintaining big picture perspective

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Strategic Assistant

  • Full-time
  • Dhaka, Bangladesh
  What is a Strategic Assistant Program?

  Strategic Assistant Program provides fast track growth opportunity for exceptionally promising fresh graduates to become the digital leaders of tomorrow. At Banglalink, we strive to empower the online generation to make their mark with us. Strategic Assistants join as trainees, and go through challenging job rotations supported by formal learning, and upon completion of the program get absorbed against a permanent role.

  Who are we looking for?
   
  We are looking for confident self-starters with leadership potential and the ability to build relationships in a collaborative environment. The candidate’s personal values are aligned with the Banglalink values - Collaborative, Innovative, Truthful, Entrepreneurial, Customer-obsessed. Strong commercial and technological awareness will be vital, as well excellent communication and analytical skills. 

  Eligibility:

  ·         Graduate or Post Graduate degree from any recognized public/private universities in Bangladesh or, from recognized foreign institutions
  ·         Good balance between academic and extracurricular activities
  ·         Fresh graduates are encouraged to apply
  ·         Candidates up to one-year full-time work experience may apply

  At Banglalink, we strive to empower the online generation to become the digital leaders of tomorrow. Make your mark with us. Own your success!

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Trade Marketing Senior Executive

  • Full-time
  • Dhaka, Bangladesh
  Job Responsibility:
  ·         Execute the Regional Merchandising Plan with the directions from central team to complete the activities as per Trade Marketing Activity Calendar.
  ·         Manage all the field force operation by 3rd party effectively to achieve the regional trade marketing goals and objectives.
  ·         Supervise Daily Operations of Merchandisers and guide them as per Regional Trade Marketing Plan and evaluate on their performance.
  ·         Assist to drive loyalty programs focusing key retail outlets.
  ·         Develop the functional skill development program of the trade marketing force by regular briefing on campaigns, Merchandising Projects, Competition Activities.
  ·         Conduct market visit to collect market insights.   

  Required Academic Qualifications
  ·         Bachelor degree from any UGC approved university
   
  Required Experience:
  ·         Minimum 2-3 years’ experience in Trade Marketing/Sales and Distribution in any reputed organization

  Required Knowledge & Skills 
  ·         Sales Strategy & Planning
  ·         Resource Management
  ·         Trade Marketing Capability
  ·         Information Management

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Analyst Revenue Assurance And Fraud Management

  • Full-time
  • Lviv, Ukraine
  Critical Competencies Required
  Bachelor degree and above;
  Business related or IT education background
  Proficiency in Ukrainian & upper-intermidiate English (local Lviv team is reporting to English speaking management)
  Ability to have flexible working schedule
  Highly competent in MS Excel
  Writing basic SQL scripts, knowledge of building reports using Microsoft Office and Business Objects for reporting would be an advantage
  Strong analytical skillset and creative problem solving ability
  Exceptional attention to detail and accuracy
  Ability to organize own work to meet strict deadlines
   
  Job Responsibilities
  Using both manual and automated testing methods, in addition to mining Telecom/Tech transaction data and database tables, Analyst is responsible for the development and execution of revenue assurance and fraud management measurement plans. This role may also include some requirements for gathering data from legacy applications.
  The Analyst will conduct a series of measurements and reconciliations to establish deviations between actual outputs, expected outputs and established key performance indicators.
  The Analyst will then be responsible for collating, registering and investigating leakage issues throughout their lifecycle in accordance with the defined issue analysis processes.
  The Analyst will facilitate the creation of a leakage Issue Log, including tracking the implementation of the specified risk response strategy. Regular reports will be issued on the actions carried out.
  Cost-Benefit Analysis. Evaluate the economic and strategic costs and benefits of programs and work with management to execute those strategies as efficiently as possible.
  Evaluate risk potential of new product features or business lines and inform decision-making at the design stage

  Added 19 November 2019

  Read More

 • BigData ETL Engineer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Kyivstar is looking for a BigData Engineer to develop a platform for collection, processing and storing petabytes data. Built with open source technologies, the systems handle billions of records daily, generating terabytes of data.
  Requirements:
  -          3+ years of programming experience or relevant ETL experience
  -          Data formats knowledge and the differences between them
  -          Solid experience with Hadoop stack
  -          Experience with RDBMS and/or NoSQL
  -          Experience with Kafka
  -          Understanding of processes design and development for data modeling, processing and analysis
  -          Experience with Java and/or Scala and/or python
  -          Knowledge of version control system: git or bitbucket
  -         Background in test driven development, automated testing and other software engineering best practices (e.g., performance, security, BDD, etc.)
  -          Docker/Kubernetes paradigm understanding

  Responsibility:
  -          Developing ETL flows based on Hadoop/BigData stack technology: Apache Nifi, Hive, Spark, Kafka
  -          Troubleshooting and performance optimization for data processing flows, data models

  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  - A competitive salary
  - Remote day per week
  - Great possibilities for professional development and career growth
  - Medical insurance
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Business Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  We are looking for a Business Analyst to join to our Product Development Team. You will join the in-house development team,whose main responsibility is building Kyivstar's new products. The role has all the advantages of working in a product team - versatile projects,plenty of independence, chance to influence the direction of the development and opportunity to grow with the role.

  Responsibilities
  • Work in a cross-functional team with analysts, developers & designers to deliver digital innovations.
  • Detail requirements into high-quality artifacts using UML, Use Cases, Business Rules, Functional & Non-Functional Specifications, User Interface Design Specifications, etc.
  • Perform requirements management, prioritization, traceability, verification, and validation of the requirements

  Required skills
  • 2+ years of relevant working experience.
  • Experience in producing business requirement artifacts including UML, Use Cases, Business Rules, Functional & Non-Functional Specifications, User Interface Design Specifications, etc.
  • Good knowledge of Scrum methodology, understanding the BA role in the Scrum process.
  • Experience in web/mobile projects. 
  • Excellent knowledge of Atlassian stack (Jira, Confluence).
  • Experience in integration projects would be a plus.
  • Following technical skills or ambitions to develop them (possibly up to System Analyst level) would be a plus:
  o Ability to make architecture-related decisions.
  o Thorough understanding of software design patterns.
  o Basic expertise in web development technologies.
  o Understanding of web protocols, messaging protocols and web data formats: HTTP, TCP, SOAP, WSDL, JSON, etc.
  • Strong facilitation skills.
  • Team player with proven ability to work cross-functionally.
  • Can effectively deal with ambiguity

  We offer
  • A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  • Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  • A competitive salary
  • Remote day per week
  • Great possibilities for professional development and career growth
  • Medical insurance
  • Life insurance
  • Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Business Analyst (Big Data)

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  a) Collection of business requirements (interaction with the customer, formation and discussion of proposals for implementation).
  b) Participation in the design of the solution together with technical experts.
  c) Analysis of business requirements, development of project documentation: Business requirements, Functional requirements, regulations of business processes, etc., harmonizing them with customer units.
  d) Tasking to developers on technical implementation.
  e) Consultation of the project team on requirements related issues.
  f) Functional testing and delivering to the customer. 

  Skills:
  - Oracle Database Experience and SQL Knowledge
  - Experience in participating in BI implementation projects, data warehouses, reporting in banks and experience in banking or telecom systems as a business analyst
  - Understanding the concept (architecture) of DWH class systems.
  - Ability to handle complex tasks as well as tasks in a fuzzy setting.
  - Excellent communication skills (self-presentation, building relationships with the client, team).
  - It is advisable to have experience with Big Data technologies (Hive, Spark, MapReduce)

  We offer:
  A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  A competitive salary
  Remote day per week
  Great possibilities for professional development and career growth
  Medical insurance
  Life insurance
  Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Business Intelligence Senior Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  This position is in charge of providing strategic business analysis services to Commercial function leaders and top-management. 
  Senior BI Analyst works in close cooperation with the business units to get in-depth understanding of customer and business needs and developing actions and recommendations to address business challenges and identify processes and operational improvement instruments.
  We offer an international experience in a dynamic and challenging environment.

  RESPONSIBILITIES
  • Provides in-depth analytics and insights of weekly and monthly commercial performance, identifies potential risks and opportunities to meet company’s operational targets.
  • Presents analytical conclusions and action plans on a Senior management level and HQ.
  • Leads and coordinates business unit’s efforts to meet customer and business needs, drives cross-functional collaboration Marketing, Sales, CVM, Technical department, Finance, Project Office and HQ) to improve business performance.
  • Leads constant improvement of analytics reporting processes and tools in the company.
  • Facilitates business units in developing KPIs assessment methodology and aligns it with HQ.
  • Manages internal customer ad-hoc requests to provide well-grounded and profound analytics-based management decision-making base.
  • Shows profound understanding of business processes and is current with customer needs, ensures analytics info communication on all company levels.
  • Works in close cooperation with CVM unit, has experience with CRM systems to make in-depth analysis of customer needs and identify opportunities for revenue growth.
  • Provides regular budget-variance analytics reviews with actionable highlights of the drivers on Weekly and  Monthly basis for Senior management
  • Develops and supports profitability models of channels and develops actions to increase efficiency
  • Supports the implementation of business solutions by cooperating with commercial stakeholders and deliveries analytics insights.
  • Organized smooth ad-hoc analytics and reporting process to meet requests of Senior management and HQ.
  • Participates in reporting systems automation.
  • Leads and develops the team of business intelligence analytics.

  DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE
  • Degree in Economics, Cybernetics, Finance, Marketing or Management received from a reputable university
  • At least 3 years of relevant experience in telecom, multinational company,  strategy consulting, large-scale projects
  • Excellent SQL, Excel and PowerPoint presentation skills, knowledge of business intelligence tools, CRM system is a plus
  • Experience in Senior management reporting and analytics
  • Experience to challenge and present analytics results on a Senior level
  • Ability to structure and solve complex, ambiguous problems and act with impact to address business challenges
  • Strong analytical and data visualization skills
  • Strong project management, cross-functional cooperation and organizational skills, 
  • Result-oriented with profound understanding of business processes
  • Experience and desire to work in a highly dynamic and challenging environment, multitasking
  • Ability and desire to learn quickly
  • Proven leadership skills
  • Fluency in English

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Business Strategy Specialist

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Kyivstar, part of VEON Group, extends the Business Strategy team with Business Strategy Specialist position

  Main responsibilities:
  Active involvement in key strategic Company projects and strategy scenarios development: complex business & market valuation, due diligence support
  Proactive seeking opportunities the Company can use to enhance its competitive positions, delivering insights on products and projects for decision making
  Developing business cases for commercial initiatives related to new revenue streams of Company (Big Data, IoT, Cloud, Mobile Finance, etc.).
  Building an effective dialogue both external and cross-functional cooperation (within Commercial, Technical & Financial teams) in business decisions making processes
  On-going analysis of global telecom and near telecom industry trends 

  Main requirements:
  Degree in Finance, Economics, Math or Cybernetics received from a reputable university
  Experience in Finance/Commercial Finance/Analytics (Big Four, Investment companies, Stock exchange) (minimum 3 year)
  Experience in M&A deals support  would be a strong advantage
  Strong analytical & modelling skills
  Excellence in MS Office (advanced user of Excel & PowerPoint) is a must, knowledge of business intelligence tools is a plus
  Good communication skills  and ability to translate complex raw data into simple key messages
  Upper-intermediate level of English

  Personal requirements:
  Critical thinking, challenging and validating of incoming information
  Ability to act with a high degree of autonomy and deliver results under pressure and tight deadlines
  Open minded  & good team player


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Chief Information Officer

  • Executive
  • Kyiv, Ukraine
  The Chief Information Officer’s role is to provide vision and leadership for developing and implementing information technology initiatives. The Chief Information Officer directs the planning and implementation of enterprise IT systems in support of business operations in order to improve cost effectiveness, service quality and business development. The Chief Information Officer is responsible for all aspects of the organization’s information technology and systems.
   
  1. Strategy & Planning:
  ·         Lead IT strategic and operational planning to achieve goals by fostering innovation, prioritizing IT initiatives, and coordinating the evaluation, deployment, and management of current and future IT systems across the company.
  ·         Establish IT departmental goals, objectives, and operating procedures.
  ·         Identify opportunities for the appropriate and cost-effective investment of financial resources in IT systems and resources, including staffing, sourcing, purchasing, and in-house development.
  ·         Assess and communicate risks associated with IT investments.
  ·         Develop, track, and control the information technology annual operating and capital budgets.
  ·         Develop business case justifications and cost/benefit analyses for IT spending and initiatives.
  ·         Assess and make recommendations on the improvement or re-engineering of the IT organization.
   
  2. Acquisition & Deployment:
  ·         Coordinate and facilitate consultation with stakeholders to define business and systems requirements for new technology implementations.
  ·         Approve, prioritize, and control projects and the project portfolio as they relate to the selection, acquisition, development, and installation of major information systems.
   
  3. Operational Management:
  ·         Ensure continuous delivery of IT services through oversight of service level agreements with end users and monitoring of IT systems performance.
  ·         Advise, counsel, and educate executives and management on their competitive or financial impact.
  ·         Promote and oversee strategic relationships between internal IT resources and external entities.
   
  Qualifications:
  ·         Master’s Degree in Information Technology or related field
  ·         3+ Years’ executive level experience
  ·         Experience directing employees in a data processing environment
  ·         Certification in Advanced Information Technology
  ·         Leading an IT operations service in a blended virtual desktop/DaaS footprint
  ·         Architecting small pilot solutions and possess the ability to scale, as needed
  ·         Performing technical due diligence and integration of technology
  ·         Managing major data movement (e.g., ETL tools) and maintenance/improvement of the company’s data lake
  ·         Managing a complex desktop environment to established SLAs and OLAs
  ·         Heavy cloud, infrastructure and networking background required
  ·         IT Service Management experience required
  ·         Outsourcing experience with service providers required
   
  Knowledge, Skills and Abilities:
  ·         Advanced knowledge of cutting edge technology and trends.
  ·         Ability to analyze and solve problems.
  ·         Ability to prioritize and organize.
   
  We offer:
  ·         Unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  ·         Real opportunity to deployment and support digital products to millions of customers
  ·         A competitive salary
  ·         Great possibilities for professional development
  ·         Global projects with vendors from Europe/US
  ·         Occasional work trips to Headquarter (Amsterdam) and other countries of VEON group
  ·         Medical insurance
  ·         Life insurance
  ·         Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Commercial Business Controller

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Business Controller is a part of Financial Planning and Analysis department.

  On this position you will review commercial initiatives from business owners and commercial analytics team, provide support for commercial function of Kyivstar in terms of financial modelling and business forecasting.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Commercial Planning Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  This position is in charge of developing marketing strategy scenarios, Commercial PNL and KPIs analysis and planning to increase topline and operational efficiency, including preparation of regular performance reviews for Senior Management and HQ. Planning analyst is in charge of annual budgeting process delivery, weekly and monthly forecasts preparation and strategic business plan development.
  We offer an international experience in a dynamic and challenging environment.

  RESPONSIBILITIES
  • Develops scenarios of Commercial strategies to increase company profit and optimize costs
  • Leads budget planning process through Commercial Roadmap (Weekly and Monthly latest estimate reviews, Yearly Budget process, Strategic Business planning) in close cooperation with Marketing, Sales, Wholesale, and Finance departments. 
  • Provides regular budget-variance reviews with actionable highlights of the drivers on Weekly and  Monthly basis for Senior management
  • Develops forecasting models of financial & operational metrics of the Company including subscribers, traffic, revenue, costs, ARPU, sales funnels, etc.
  • Leads constant improvement of forecast accuracy, process optimization and best-practice driver models development
  • Develops and supports profitability models of channels and develops actions to increase efficiency
  • Ensures concerted cross-functional collaboration (Marketing, Sales, CVM, Finance, Project Office and HQ) to develop bottom-up forecasts
  • Provides analytics on deviations versus plan and drives commercial leaders in developing actions to deliver budget and improve performance

  DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE
  • Degree in Finance, Economics, Marketing or Management received from a reputable university
  • At least 3 years of relevant experience in an international company,  strategy consulting, telecom, large-scale projects or financial advisory firm
  • Experience in Budget process support in a large company or project is a must
  • Strong analytical and data visualization skills
  • Excellent Excel and PowerPoint presentation skills, knowledge of business intelligence tools, SQL is a plus
  • Ability to structure and solve complex, ambiguous problems
  • Strong project management, interpersonal, and organizational skills, cross-functional cooperation
  • Result-oriented with profound understanding of business processes
  • Experience and desire to work in a highly dynamic and challenging environment, multitasking
  • Experience to challenge on a Senior level
  • Ability and desire to learn quickly
  • Fluency in English

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Data Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  a)Writing SQL queries to retrieve data from databases
  b)Monitoring the accuracy of the data collected
  c)A/B testing to evaluate the quality of the models
  d)Data visualization, creation of information dashboards
  e)Coordination of budgets at the level of data collection from responsible managers and comparison with the model
  f)Conducting analysis to identify additional information on which decisions are made
  Assistance in preparing data for calculating business cases

  Skills:
  -Experience with SQL queries and data aggregation
  -Experience SQL / PLSQL programming
  -Excellent knowledge and confident Excel user
  -SQL query optimization skills
  -Experience in developing analytical reports
  -Financial and analytical presentation skills
  -Obtaining knowledge from large amounts of data
  -Basic knowledge of statistics
  -Jira, Power Point

  We offer:
  -A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  -Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  -A competitive salary
  -Remote day per week
  -Great possibilities for professional development and career growth
  -Medical insurance
  -Life insurance
  -Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Data Analyst BI

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Main responsibilities
  -          Managing all aspects of online dashboards development process
  -          Business analysis work (requirements collection, negotiations with stakeholders)
  -          Data visualization, data quality management, performance tuning
  -          Transformation and development of the reporting systems (BI + Oracle, BI + Hive)
  -          Specifications on data integration and data flow development in Oracle database
  -          Managing user permissions on BI system
  -          Holding up trainings for end users and preparing documentation
  Key requirements:
  -          Experience as business analyst (requirements collection, negotiations with stakeholders), experience at reports preparation for senior management;
  -          Ability to structure and solve complex, ambiguous problems. Strong project management, interpersonal, and organizational skills;
  -          Strong analytical and data visualization skills;
  -          1+ years of BI tool development experience (Tableau, Qlik, Power BI etc.)
  -          strong SQL skills - 3+ years of exp.
  -          advanced MS Office user (esp. Excel)
  -          English – upper-intermediate and higher.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • DevOps Engineer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  We are looking for DevOps Engineer to join Kyivstar's Product Development Team. You will join the in-house development team, whose main responsibility is building Kyivstar's new products. The role has all the advantages of working in a product team-versatile projects, plenty of independence,chance to influence the direction of the development and opportunity to grow with the role.
   
  Requirements:
  - 3+ years experience in IT Operations or Systems Engineering;
  - 2+ years experience in AWS Cloud IaC (EKS, VPC, ELB, ALB, Route53);
  - Strong understanding of DevOps principles;
  - Strong understanding of Software Development Lifecycle;
  - Understanding of modern web and mobile application technologies;
  - Source code management tools (Git);
  - Configuring CI/CD pipeline
  - Jenkins, TeamCity
  - Containerization and orchestration technologies (Docker, Kubernetes);
  - Configuration management (Ansible preferred/Chef/Puppet);
  - Web servers (Nginx/Apache);
  - Monitoring and logging tools (Zabbix, Prometheus, ELK);
  - Strong system administration of Linux OSes;
  - Scripting and software development skills (bash, shell etc);
  - Understanding of basic network services and protocols (TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SSH).
   
  As a plus:
  - Understanding of agile methodologies (Scrum/Kanban);
  - Experience with highload systems;
  - Experience with managing and operation of database systems (MySQL/Oracle or other);
  - Any experience with programming (any languages).
   
  We offer:
  A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  A competitive salary
  Remote day per week
  Great possibilities for professional development and career growth
  Medical insurance
  Life insurance
  Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • DevOps Engineer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Kyivstar is looking for an DevOps Engineer to drive different life cycles of a large-scale distributed system. Built with open source technologies, our systems handle billions of records daily, generating terabytes of data. The DevOps Engineer will be responsible for all operational aspects of the production and staging environments, managing multiple clusters in other ecosystems, involved into migration services to Kubernetes and cloud.

  Requirements:
  -          Experienced Linux system engineer - at least 3 years of Linux experience (or 2 years DevOps)
  -          Expertise with scripting languages (Bash, Python,  etc.)
  -          Standard monitoring applications (Grafana, Prometheus, etc.) and deployment / system integration / configuration management tools (Jenkins, Ansible)
  -          Management of big data solutions (HDP or Cloudera stack) and large messaging infrastructures (Kafka)
  -          Administration of PostgreSQL and in memory DB clusters such as Apache Ignite, Aerospike, etc
  -          Management of MongoDB/ElasticSearch/Cassandra clusters and/or other large-scale NoSQL solutions
  -          Containers orchestration, Kubernetes, Docker
  -          Expertise with Azure cloud/Amazon Web Services or similar will be plus

  Responsibility:
  -          Deployment and maintenance data management platform clusters and services for different environments
  -          CI/CD processes automation
  -          Services migration to Kubernetes environment and cloud (as option)
  Automation system monitoring

  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine.
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers.
  - A competitive salary.
  - Great possibilities for professional development and career growth.
  - Medical insurance.
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Digital Marketing Manager

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Job Description:
  - Taking part in marketing strategy development and realization.
  - Organizing ads campaigns through different communication channels: media and context ads, e-mail marketing, SMM, outdoor advertising, POSM, SMS.
  - Creating collaborative promo activities with vendors and partners.
  - Analyzing the efficiency of conducted promo activities from channels and segments perspective.
  - Optimizing sales funnel, conducting split tests.
  - Analyzing demand and controlling the e-shop's assortment, controlling the availability of goods, work towards extending the assortment.
  - Developing of site functionality, developing new sections.
  - Document management with vendors and partners.
  - Creating and analyzing regular reports about ads campaigns, sales and launched initiatives.
  - Control and work towards improving NPS.
   
  Minimal Requirements:
  - Higher education.
  - 2+ years of e-commerce work experience.
  - Experience in planning and realization of efficient marketing activities in Digital.
  - Experience in creating landing pages, creative materials for ads communications.
  - Understanding of operating principles of search systems, social media marketing, e-mail marketing.
  - Knowledge of Google AdWords, price aggregators, CPA networks operating principles.
  - Skilled usage of Google Analytics
  - Experience in using web sites' CMS.
  - A sound grasp of Microsoft Excel.
  - Being systematic, creative and innovative
  - Knowledge of UI and UX design will be a plus.
   
  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine.
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers.
  - A competitive salary.
  - Great possibilities for professional development and career growth.
  - Medical insurance.
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Investment Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Kyivstar, part of VEON Group, extends the commercial analysis team 

  Main requirements:
  • Higher University degree (Economics/Finance, Math, Cybernetics)
  • Deep knowledge of market/industries trends, ability to analyze data to drive insights
  • Experience in Finance/Commercial Finance/Analytics (Telco, IT, Big Four) (minimum 1 year)
  • Strong analytical & modelling skills
  • PC literate: advanced MS Excel, SQL basic knowledge (not obligatory, would be an advantage)
  • Good communication skills and ability to translate complex raw data into simple key messages
  • Upper-intermediate level of English

  Personal requirements:
  • Strategic thinking
  • Goal oriented
  • Thinks critically, challenges and validates incoming information
  • Able to review and analyze complex projections under tight deadlines
  • Open minded  & good team player

  Main responsibilities:
  • Active involvement in key Company projects, delivering insights on products for decision making
  • Proactive seeking opportunities the Company can use to enhance its competitive positions, delivering insights on products and projects for decision making
  • Developing business cases for commercial initiatives introduction (Value proposition, Pricing, New products etc.), identify key risks and issues of ongoing marketing activities.
  • Building an effective dialogue and cross-functional cooperation (within Commercial team and with Technical & Financial departments) in business decisions making processes 
  • Emphasize improvement points and give recommendations for top-management & process owners

  Benefits of working in Kyivstar:
  • Career opportunities within international company - leader on its market
  • Work in a smart and motivated young team, Interesting and challenging tasks 
  • Competitive salary & benefits package

  Added 19 November 2019

  Read More

 • IT Project Manager

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Required skills:
  - 2+ years of project management experience;
  - Understanding different methodologies of project management;
  - Proven ability to manage teams of 10+ people and deliver multiple projects;
  - Strong communication skills;
  - Experience in contract preparation and negotiation; 
  - Risks, issues and scope management;
  - Intermediate level of English

  Would be a plus:
  - Experience in requirement analysis, effort estimating, project scheduling, risk and change management;
  - Experience in solution design.

  Responsibilities:
  • Manage internal projects including scope, documentation, project plan, resources, reporting, risks, budget and cost.
  • Ensuring that quality of product is delivered according to specification.
  • Internal and External reporting.  
  • Ensure that knowledge is shared across the project team.
  • Ensuring that the projects deliver the desired results within project constraints and deadlines 

  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine.
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers.
  - A competitive salary.
  - Great possibilities for professional development and career growth.
  - Medical insurance.
  - Life insurance.
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • IT Recruiter

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  В нашу команду TalentAcquisition Киевстар ищем профессионального, позитивного и ориентированного на результат middle/senior ИТ Рекрутера.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Junior email marketing manager

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Основные обязанности:
  Создание писем на основе существующих шаблонов;
  Создание отчётов на основе проведённых рассылок;
  Создание цепочек писем;
  Предложения, идеи по созданию новых шаблонов, триггеров, контента.
   
  Навыки:
  Опыт работы в сфере EMAIL-маркетинга;
  Знание основ HTML, CSS;
  Владение графическим редактором Adobe Photoshop;
  Знание сервисов рассылок eSputnik (будет большим плюсом), SendPulse, MailChimp или другими;
  Навыки копирайтинга;
  Работа с большими объемами данных (анализ и обработка).
   
  Будет преимуществом:
  Опыт создания транзакционных писем;
  Работа в сервисе рассылок eSputnik;
  Понимание основ RFM и когортного анализа;
  Работа с сегментами.
   
  Мы предлагаем:
  Работу в международной группе компаний с главным офисом в Нидерландах;
  Работу над продуктами, с которыми взаимодействуют миллионы украинцев;
  Официальное оформление (отпуск, больничные);
  Фиксированную зарплату + бонусы;
  Медицинскую страховку

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Legal Team Lead (Procurement Contracts)

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Legal Team Lead is a part of Procurement Department

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Middle Java Developer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  We are looking for a Back-End Developer to join our Product Development Team.
  You will join the in-house development team, whose main responsibility is building Kyivstar's new products. The role has all the advantages of working in a product team - versatile projects, plenty of independence, chance to influence the direction of the development and opportunity to grow with the role.
   
  Required skills:
  - Spring: Core, MVC, Security, Data, Boot (2+ year);
  - Microservices architecture understanding + understanding of Event Sourcing, CQRS and DDD;
  - Restful services (REST) dev experience (2+ year);
  - Persistence frameworks: Hibernate, JPA (2+ year);
  - Experience in branch-based workflow (git);
  - Application servers: Tomcat;
  - Messaging: ActiveMQ / JMS;
  - Thorough understanding of RDBS: MySQL, PostgreSQL, Oracle and nonRDBMS like Cassandra;
  - Unit testing with JUnit and Mockito.
  - Experience with Docker containers in production (1+ year);
  - Experience with continuous integration as is (principles, instruments).
   
  As a plus:
  - Knowledge of highload;
  - Strong understanding | usage of SOLID principles and software design patterns;
  - Knowledge / understanding of Python, Perl.
   
  Responsibilities:
  - Collaborate with development team, Product Owner and CTO in real and interesting product tasks;
  - Selection and implementation of the necessary tools, technologies, and techniques;
  - Designing and implementing architecture of an application;
  - Code review and code quality control over formed standards of development;
  - Writing efficient code.
   
  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  - A competitive salary
  - Remote day per week
  - Great possibilities for professional development and career growth
  - Medical insurance
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Middle Java Developer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Kyivstar is looking for a Java developer who will be involved in developing real-time data processing flows and web services for data management platform. Built with open source technologies, our systems handle billions of records daily, generating terabytes of data.

  Requirements:
  -       2+ years professional experience in software development
  -       Strong OOP design skills and FP basics
  -       Strong knowledge of Java (8+) Core (collections, concurrency, etc)
  -       Spring framework hands-on experience (Boot, MVC, Data/JPA, Cloud is a plus)
  -       Strong knowledge of RDBMS as well as understanding of NoSQL DBs (key-value, document-oriented, columnar...)
  -       Understanding of Stream Data and Big Data processing
  -       Understanding of Docker/Kubernetes concepts
  -       Good knowledge of *nix like systems 
  -       Front-end skills (JS/React/Angular, HTML/CSS/Bootstrap) will be a plus
   
  Responsibility:
  -          Developing real-time services for HA/HP applications
  -          Troubleshooting and performance optimization 

  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine.
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers.
  - A competitive salary.
  - Great possibilities for professional development and career growth.
  - Medical insurance.
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Product manager

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  As a Product Manager, you will have the opportunity to develop new Big Data products. In addition, you are responsible in organization and monitoring of processes for the analytical products development of Big Data and providing their further advancement, aimed at improving business processes within the Company.

  Responsibilities:
  - To define product strategy and manage development of new data products
  - To coordinate the product backlog
  - To prioritize and sequence the backlog according to business value or ROI
  - To provide plan and schedule project timelines and milestones
  - To provide of the analytical products development in accordance with the deadlines and supervise the entire process of development
  - To conduct negotiations and keep constant communication with the clients throughout the whole project
  - To coordinate organizational and documentary moments with customers
  - To provide applying of the agile development framework for managing product development
  - To prepare and conduct presentations of analytical products for customers
  - To create functional specifications and supporting documentation.
   

  Requirements:
  - At least 2 year on product manager position
  - Experience in product launch
  - Organizational and management skills
  - Successful implemented projects in a role of project manager
  - Understanding the principles of UI/UX
  - Communication skills and knowledge of cross-functional collaboration
  - Strong convincible ability
  - Understanding of the analytical products development lifecycle
  - Understanding the basics of Agile methodology
  - Advance presentation skills (visual design and speaker)
  - Ability to organize work with customers and manage relationships with them
  Jira, Power Point, Excel
   
  As a plus:
  - Business analyst experience is an advantage
  - Experience in telco is an advantage
  - Basic knowledge in Machine Learning and Big Data spheres is an advantage
   
  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  - A competitive salary
  - Remote day per week
  - Great possibilities for professional development and career growth
  - Medical insurance
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • QA Automation Engineer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  We are looking for a QA automation engineer to join our Product Development Team. You will join the in-house development team, whose main responsibility is building Kyivstar's new products. The role has all the advantages of working in a product team - versatile projects, plenty of independence, chance to influence the direction of the development and opportunity to grow with the role.
   
  Responsibilities:
  Work in a cross-functional team with a product manager, analysts, developers & designers to deliver digital innovations.
  Test management (plan, test scenarios design, execution, follow-up, control)
  Acceptance testing
  Regression testing
  Tests automation and support of existing test builds
  Testing reporting and documentation
   
  Required skills:
  2+ years of relevant working experience.
  Great knowledge of automation tools (Selenium, Appium)
  JMeter, SOAP UI knowledge.
  Excellent knowledge of web UI manual testing principles.
  Experience of composing test strategies and test plans.
  Test design techniques knowledge.
  Experience in integration testing.
  Basic SQL knowledge.
  Basic knowledge of web front-end technologies (HTML/CSS/JS).
  RESTful API - understanding of principles and experience in tests automation.
  Experience working in an Agile/Scrum team.
  Good knowledge of Atlassian stack (Jira, Confluence).
  Excellent analytical skills, critical mindset.
  Strong communication, negotiation, problem-solving and troubleshooting skills
   
  We offer:
  A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  A competitive salary
  Great possibilities for professional development and career growth
  Medical insurance
  Life insurance
  Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • React Native Developer

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  You will join the in-house development team, whose main responsibility is building Kyivstar's new products. The role has all the advantages of working in a product team-versatile projects, plenty of independence, chance to influence the direction of the development and opportunity to grow with the role.

  Required skills:
  - Understanding OOP, design patterns;
  - 2+ years of experience with development of mobile/web application;
  - Professional experience with React Native (2+ years);
  - Experience making interactive and performant mobile UIs with React Native;
  - Experience with state management using Redux / Flux;
  - Knowledge of native iOS/Android, including bridging between React Native to native;
  - Fluent knowledge of git and platforms (BitBucket, GitLab);
  - Understanding and usage REST, SOA concepts;
  - Understanding of ES6/ES7 standards;
  - Understanding of CI/CD (principles, instruments).
   
  As a plus:
  - Experience with high load projects;
  - Experience with developing on Node.js;
  - Strong understanding | usage of SOLID principles and software design patterns;
  - Strong understanding the design principles of distributed applications;
  - Basic knowledge of web apps security (OWASP TOP10);
  - Experience with managing cloud-based (AWS, Google Cloud, Azure etc.) and in-house server infrastructure;
  - Experience with Docker containers;
  - Ability to setup required development environment;
  - Experience with Linux-based OS, Bash.
   
  Responsibilities:
  - Collaborate with Web Dev Team and CTO in real and interesting product tasks;
  - Selection and implementation of the necessary tools, technologies, and techniques;
  - Writing optimized code;
  - Designing and implementing of an application architecture;
  - Code review and code quality control.
   
  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  - A competitive salary
  - Remote day per week
  - Great possibilities for professional development and career growth
  - Medical insurance
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Scrum Master

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  As a biggest Ukrainian Telecom company, we in Kyivstar Digital Products Department work on different web\app products ranging from Telco and Ecommerce to Fintech, Retail, IoT, and many others. All R&D teams are on-site and based in Kyiv office.
   
  ROLE
  As a Scrum Master, you will be responsible for facilitating ceremonies and team delivery, removing (and guiding the team to remove) blockers and impediments, assessing and coaching the team to higher levels of Scrum maturity and building a trusting and safe environment.
  You must demonstrate a strong understanding of SDLC as well as an in-depth knowledge of Scrum principles, practices, and theory.


  SKILLS
  - At least 2 years experience as a Scrum Master in app\web development team
  - Ability to deliver within each sprint in accordance with the product roadmap
  - Guide the team on how to get the most out of self-organisation
  - Provide support to the team using a servant leadership style whenever possible
  - Agile practices, patterns and techniques such as automated testing, user stories, TDD, continuous integration, planning etc
  - Advanced understanding of tasks decomposing principles, backlog tracking, burndown metrics, velocity, etc.
  - Strong sense of ownership to projects and team performance
  - Good skills to coach team how to follow agile scrum, which really works
  - Understand the basic fundamentals of iterative and incremental development
  - Excellent verbal, presentation and written communication skills
  - English - Upper Intermediate
   
  TEAM
  - You will be joining a team delivering innovative solutions to Products that need your inspired  approach and enthusiasm
  - You will be joining a most innovative department in biggest Telecommunication company in Ukraine
  - You will be working with high motivated professionals on different Products
   
  TOOLS
  Jira, Confluence, Bitbacket, Slack, Outlook etc.
   
  HIRING
  - Introduction Interview with HR and PO (and\or SM Lead)
  - Technical Interview with PO and CPO
  - No need any test assignment
   
  WE PROVIDE
  - Life and Health insurance
  - Corporate Learning
  - Paid conferences and trainings
  - 13th salary + 20% yearly bonuses

  Added 19 November 2019

  Read More

 • System Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Мета посади:
  Модернізація існуючих та впровадження нових функціоналів до інформаційних систем Компанії.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • System Analyst

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  We are looking for a System Analyst to join to our Product Development Team. You will join the in-house development team, whose main responsibility is building Kyivstar's new products. The role has all the advantages of working in a product team-versatile projects, plenty of independence, chance to influence the direction of the development and opportunity to grow with the role.
   
  Responsibilities:
  - Work in a cross-functional team with analysts, developers & designers to deliver Open Telco services.
  Identifying options for potential solutions and assessing them for both technical and business suitability.
  - Working closely with the Product Manager, Development team, IT, external stakeholders and end-users to ensure technical compatibility and user satisfaction.
  - Work with API Architect to design APIs exposing BSS data and services to clients or internal products.
  - Together with API Architect communicate with IT, Infrastructure, Network, Security teams in order to enable endpoints to go live efficiently and secure.
  - Collaborate with API architect, IT, Infrastructure, Network to design and implement
  - Develop solutions by evaluating existing functionality and proposing new ones.
  - Detail requirements into high-quality artifacts using UML, Use Cases, Business Rules, Functional & Non-Functional Specifications, User Interface Design Specifications, etc.
   
  Required skills:
  - 2+ years of relevant working experience.
  - Experience in producing solution artifacts including UML, Use Cases, Business Rules, Functional & Non-Functional Specifications, etc.
  - Good knowledge of Scrum methodology, understanding the SA role in the Scrum process.
  - Great understanding of web standards, protocols, messaging protocols and data formats (HTTP, TCP, REST, SOAP, JSON, XML, HTTP, FTP, AS2, EDI., etc.)
  - Strong understanding of SDLC principles.
  - Understanding of CI/CD (principles, instruments).
  - Experience with data sources such as MongoDB, MySQL, PostgreSQL or MS SQL servers.
  - Deep understanding and experience applying SOA, MSA, monolith, design patterns.
  - Experience in designing RESTful APIs will be a plus.
  - Basic expertise in web development technologies would be a plus.
  - Experience in integration projects would be a plus.
  - Excellent knowledge of Atlassian stack (Jira, Confluence).
  - Team player with proven ability to work cross-functionally.
  - Can effectively deal with ambiguity.
   
  We offer:
  - A unique experience of working the most customers beloved and largest mobile operator in Ukraine
  - Real opportunity to ship digital products to millions of customers
  - Remote day per week
  - A competitive salary
  - Great possibilities for professional development and career growth
  - Medical insurance
  - Life insurance
  - Friendly & Collaborative Environment

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Technical Business Controller

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Business Controller is a part of Financial Planning and Analysis department.
  On this position, you will provide financial and business support for technical and commercial functions of Kyivstar in terms of financial modelling, business forecasting and performance measurement.
  Also, you will cooperate with various operational teams, executive staff, Group finance and strategy teams.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • UX-копірайтер

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Digital-команда Київстар шукає людину, яка створюватиме контент для наших продуктів.

  Що потрібно робити
  Усе доволі просто:

  - пояснювати складне простими словами;
  - адаптувати наявний контент під бізнес-логіку продукту;
  - створювати разом з командою зрозумілий і простий інтерфейс;
  - будувати tone of voice, який зробить продукт привабливим для наших клієнтів;

  Ваше завдання — максимально зануритися в продукт, вивчити всі його переваги й недоліки. Разом із менеджером продукту, UX-дизайнерами та розробниками ви створите комерційно успішну історію. З іншого боку, ви маєте перейматись потребами й “болями” користувачів та прагнути їх вирішити. 

  Наш майбутній UX-копірайтер
  - досконало володіє українською та російською мовами (англійською — на рівні редагування та перекладів);
  - знає специфіку контенту для мобільних додатків;
  - розуміє логіку користувацьких інтерфейсів;
  - має в своєму портфоліо IT-продуктові тексти; 
  - креативний, але вміє вчасно зупинитись;
  - переймається пунктуацією та рештою «дрібниць»;
  - готовий працювати в рамках методу Kanban;
  - щиро цікавиться людьми та любить працювати в команді;
  - швидко засвоює нові знання та застосовує їх на практиці.
   
  Якщо ти не боїшся чесного зворотного зв’язку від мільйонів українців, жадібний до нетривіальних задач і хочеш створювати продукти для своїх друзів, близьких та знайомих, ми чекаємо на тебе!

  Ми пропонуємо:
  - роботу в дружній та креативній команді;
  - конкурентну зарплатню;
  - великі можливості для професійного розвитку;
  - медичне страхування та страхування життя

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор систем мониторинга (ИТ)

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Основные функциональные обязанности:
  ·         Администрирование систем мониторинга (MS SCOM, Dynatrace AppMon и др.)
  ·         Разработка и реализация новых решений по мониторингу на базе существующих систем (xml, jscript, vbs, powerhsell)
  ·         Поддержка систем автоматизации (MS SCO, стек ELK, внутренние разработки)
  ·         Модификация готовых решений и разработка новых решений по мониторингу и автоматизации (С#, WCF, powershell, T-SQL)
  ·         Поддержка и разработка внутренних веб-интерфейсов и отчетности (С#, ASP.NET MVC (4, 5, Core), JavaScript, WPF, Silverlight, MS SQL, SSRS, Entity Framework, LINQ2SQL)
  ·         Коммуникация с заказчиками нового функционала, подрядчиками и третьим уровнем поддержки.
   
  Требования к кандидату:
  ·         Опыт администрирования ОС Windows Server и Unix-like.
  ·         Знание архитектуры построения сложных распределенных информационных систем
  ·         Опыт работы с системой мониторинга и управления Microsoft SystemCenterOperationsManager
  ·         Опыт администрирования информационных систем (развертывание, конфигурирование, траблшутинг)
  ·         Иметь представление о мониторинге сетевых, инфраструктурных объектов, БД, приложений
  ·         Опыт разработки на C#, написания скриптов
  ·         Знание T-SQL, разработка БД MS SQL, написание отчетов в SSRS
  ·         Готовность устранять неполадки в режиме 24Х7
  ·         Опыт внедрения новых сервисов, систем или их компонентов
  ·         Использование проектного подхода в рабочем процессе
  ·         Аналитический подход в работе и высокий уровень коммуникативности
  ·         Уровень английского языка - Intermediate.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор системы

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Требования: 
  •Умение работать с СКС (включая розетки, патч-панели, ODF);
  •Опыт работы с централизованными Wi-Fi сетями;
  •Понимание сетевых протоколов: знание модели TCP/IP, протокола OSPF, принципов работы VRF;
  •Понимание работы DHCP, DNS, NAT, web-proxy;
  •Опыт работы с оборудованием Cisco (IOS, Nexus-OS);
  •Навыки debug и troubleshooting иерархических мультивендорных сетевых топологий;
  •Опыт сбора сетевых dump-ов и их анализа;
  •Умение оптимизировать рабочий процесс и автоматизировать рутинные задачи.

  Обязанности:
  •Обеспечение поддержки пользователей распределенной сети Wi-Fi и проводной сети
  •Обеспечение поддержки и развития сетевых сервисов компании в датацентрах и распределенной корпоративной сети
  •Поиск и устранение проблем и неисправностей на сетевом оборудовании
  •Выполнение нетипичных обращений внутренних и внешних заказчиков
  •Взаимодействие с подрядчиками, вендорами, security специалистами
  •Планирование и расширение ресурсов подконтрольных систем, интеграция новых решений
  •Разработка, согласование и применение процедур и инструкций

  Большим плюсом будет:
  •Наличие активных сертификатов Cisco, Juniper, F5 etc;
  •Опыт работы с Cisco ACI;
  •Понимание BGP, MPLS (L2/L3VPN, TE);
  •Опыт работы с Firewall’ами, понимание протокола IPSec, опыт настройки IPS, RA VPN;
  •Опыт работы с Unix (RedHat, FreeBSD, Debian, CentOS);
  •Навыки написания скриптов на Python, Bash etc;
  •Знание Best practice решений для построения дата-центров и кампусной сети;
  •Знание английского, умение читать техническую документацию.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Адміністратор резервного копіювання

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Основні функціональні обов’язки:
  ·         виконання робіт по супроводу комплексу СРКіВД (системи резервного копіювання і відновлення даних) HP Data Protector.
  ·         підвищення якості з супроводу комплексу СРКіВД HP Data Protector
  ·         виконання вимог внутрішніх контролів, корпоративних інструкцій та рекомендацій аудиторів;
  ·         обробка та виконання інцидентів у системі HP Service Manager;
  ·         виконання аварійних та тестових відновлень згідно запитів Замовника;
  ·         ведення активу Заяв на резервне копіювання та їх оновлення;
  ·         підвищення якості ведення конфігурації елементів серверних платформ.
   
  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
  ·         вища технічна освіта.
  ·         досвід супроводу серверних платформ на платформі Windows Servers або Linux RH не менш ніж 2 роки.
  ·         досвід з налагодження сервісів з резервного копіювання та відновлення даних для операційних систем на платформі Windows Server, Linux RH та інших Unix ОС.
  ·         знання операційних систем Windows Servers або Linux RH (інсталяція, адміністрування, налаштування, аналіз роботи та пропускної спроможності), основних протоколів передачі даних.
  ·         знання устрою серверних платформ, обладнання мереж передачі даних, загальні знання з резервування та відновлення даних.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ассистент руководителя

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Требования:
  Высшее экономическое, гуманитарное, юридическое образование.
  Не менее 2 лет опыта работы на подобной должности.
  Ведение документации, устная и письменная коммуникация.
  Опытный пользователь MS Office, в частности - знание Word, Excel, Power Point, MS Outlook.

  В течении первых 30 дней вы:
  Познакомитесь со структурой Компании и командой Департамента регуляторных вопросов
  Изучите необходимые для работы системы, основные документы и процедуры
  Начнете планировать и вести рабочий график руководителя
  Будете принимать участие в планировании и организации встреч, совещаний, телефонных переговоров руководителя
  Поймете формат работы с руководителем
   
  Следующие 60 дней вы точно:
  Помогаете и осуществляете работу по координации и организации внутренних и внешних встреч
  Самостоятельно готовите проекты документов /процедур /ответов на письма
  Ведете деловую переписку и переговоры по поручению руководителя (в т.ч. на английском языке)
  Самостоятельно приоритезируете встречи руководителя
  Систематизируете процесс взаимодействия между всеми отделами компании
   
  Через 90 дней вы уже:
  Оформляете и подписываете документы у начальника Департамента, бухгалтерии и других подразделений Компании
  Обеспечиваете эффективную систему хранения документов
  Обрабатываете входящую / исходящую корреспонденцию подразделения
  Обрабатываете документы через корпоративные информационные системы
  Занимаетесь переводом документов\договоров\писем с / на английский язык
  Осуществляете организационную поддержку мероприятий подразделения (семинаров, встреч, совещаний и т.д.)
  Ведете прием посетителей, определяете порядок их приоретизацию
  Обеспечиваете сотрудников департамента канцелярскими товарами, бумагой
  Работаете с оформлением командировок: заказ авиа- и железнодорожных билетов, бронь гостиниц и т.п.
   
  В структуре компании вы будете:
  Подчинение: Начальнику отдела по регуляторным вопросам
  Тесно взаимодействовать и оказывать помощь в решении различных вопросов руководителя
   
  С кем вы будете взаимодействовать и коммуницировать в процессе работы:
  Коллегами из всех подразделений компании
  Руководителями и ассистентами всех направлений компании
  Коллегами из подразделения организации поездок и командировок
  Внешними партнерами, клиентами
   
  Наш успешный кандидат:
  Имеет опыт работы ассистентом / помощником руководителя от 2-х лет
  Владеет грамотной устной речью (устная и письменная), английский Upper-Intermediate
  Обладает высокими организаторскими способностями и эффективным тайм-менеджментом
  Высокая обучаемость и желание профессионального развития
   
  Мы ждем в своей команде:
  Проявляет коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость умение расставлять приоритеты, структурировать информацию
  Имеет системный и ответственный подход к решению задач.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по развитию облачных сервисов

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Требования:
  ·               глубокие понимания принципов построения сетей, отказоустойчивых систем, протоколов взаимодействия с облачными ресурсами;
  ·               четкое понимание облачной инфраструктуры и ее масштабируемости;
  ·               понимания методологий ИТ (ITIL, MOF, PMBOK) и сопровождения клиентов и заказчиков
  ·               опыт ведения\реализации ИТ проектов;
  ·               опыт построения процессов и формирования процедур, а также управление ресурсами вне зоны своей ответственности;
  ·               высокие коммуникативные навыки\опыт взаимодействия с бизнес клиентами\партнёрами;
  ·               уверенные знания платформы Azure и основных Azure-сервисов;
  ·               уверенные знания и практический опыт работы с ключевыми сервисами Microsoft Windows среды;
  ·               английский – Intermediate и выше.
   
  Преимуществом будут:
  ·               опыт построения гибридной архитектуры и облачной архитектуры (Office365, Azure Stack; Azure, AWS и др.);
  ·               опыт администрирования (проектирования, установки, настройки, поддержки) сервисов Microsoft (Exchange, S4B online, Teams, Azure AD, Active Directory, Active Directory Federation Services (ADFS),  Intune,  OneDrive, RMS, Windows servers 2008-2016, MS SQL);
  ·               навыки развертывания и миграции приложений в Azure;
  ·               хорошие знания администрирования и настройки IIS сервера;
  ·               опыт работы с Azure Virtual machine.
   
  Задачи, которые будет выполнять сотрудник:
  ·               координация поддержки и развития облачных решений (Microsoft);
  ·               управление процессом внедрения изменений на облачных решениях;
  ·               внедрение дополнительных услуг и расширение текущего функционала;
  ·               контроль и Управление мощностями облачных решений компании (capacity, budgeting);
  ·               взаимодействие с вендорами, техническими специалистами и заказчиками.
   
  Мы предлагаем:
  ·               работу в международной группе компаний с главным офисом в Нидерландах;
  ·               работу над продуктами, с которыми взаимодействуют миллионы украинцев;
  ·               официальное оформление (отпуск, больничные);
  ·               фиксированную зарплату + бонусы;
  ·               медицинскую страховку.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Внутрішній тренер (Дніпро)

  • Full-time
  • Dnipro, Ukraine
  Компанія Київстар у пошуку внутрішнього тренера Відділу стандартів та розвитку торгового персоналу, Департамент з роздрібного продажу.

   Функціональні обов'язки:
  - Аналіз цілей та визначення потреб замовника  в навчанні працівника чи групи працівників; 
  - Підготовка пропозицій щодо програми навчання (мета, структура, послідовність, ключові теми кожного блоку, формат); 
  - Адаптація існуючих программ, виходячи з регіональної специфіки або специфічних потреб аудиторії учасників; 
  - Підготовка пропозицій з показників ефективності відповідної програми навчання; 
  - Погоджує план та програму навчання із безпосереднім керівником та  замовником;
  - Адаптація існуючих тренінгових програм та обробка результатів тренінгів за допомогою оціночних форм працівників, які пройшли навчання; 
  - Підготовка звітних матеріалів по кожному навчальному заходу та програми в цілому;  Надання рекомендацій керівникам підрозділів щодо застосування працівниками придбаних навичок, після спостереження за їх роботою безпосередньо на робочих місцях. 

  Вимоги:
  - Вища освіта;
  ·    Досвід в сфері продажу та обслуговування абонентів; 
  ·    Бажанна досвід тренерської або педагогічної роботи; 
  ·    Комунікабельність, енергійність та стресостійкість; висока швидкість навчання;
  - Здатність працювати в умовах багатозадачності та обмеженого часу;
  ·   Впевнений користувач MS Office;
  ·   Бажано: знання продуктів мобільного зв'язку;
  - Обов'язково: водійські права та досвід впевненого керування авто.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Головний інженер західного регіону (м. Львів)

  • Full-time
  • Lviv, Ukraine
  Загальна мета посади:
  Забезпечує розвиток і підтримку телекомунікаційної мережі Компанії та вирішення складних питань щодо технічної  діяльності Компанії в регіоні (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Рівненська, Тернопільська, Луцька та Хмельницька області).
   
  Основні функціональні обов’язки: 
  ·         управляє технічною командою (близько 140 співробітників);
  ·         контролює створення умов безпечної праці персоналу;
  ·         контролює процес організаційного забезпечення, забезпечує ефективність орендних відносин та виконання цілей по витратам на оренду об’єктів;
  ·         забезпечує управління електрогосподарством в регіоні (облік електроенергії, супровід договірних відносин з енергопостачальними компаніями, метрологічна діяльність тощо), виконання цілей по споживанню електричної енергії;
  ·         організовує планове та аварійне технічне обслуговування об’єктів телекомунікаційної мережі, забезпечує досягнення планових показників якості функціонування мережі;
  ·         відповідає за дотримання планів з будівництва, модернізації та реконструкції технологічних об’єктів регіону;
  ·         організує контроль якості будівництва, модернізації та реконструкції технологічних об’єктів регіону;
  ·         надає пропозиції щодо розподілу завдань та обрання/призначення генеральних підрядних організацій;
  ·         аналізує та впроваджує заходи щодо підвищення ефективності використання бюджету та зниження витрат;
  ·         організовує процеси щодо збереження, цільового використання та обліку майна компанії;
  ·         представляє  інтереси Компанії у територіальних установах  державних структур (УДЦР, Держархбудінспекція, Державна санітарно-епідеміологічна служба) та інших організаціях (Укртелеком, Обленерго);
  ·         вирішує складні питання щодо технічної  діяльності Компанії в регіоні, за необхідності бере участь  в переговорах з орендодавцями та проблемними клієнтами з технічних питань;
  ·         координує роботу співробітників технічної  функції в рамках співпраці з Генеральними підрядними організаціями Компанії та  іншими операторами в регіоні.
   
  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 
  ·         вища технічна освіта;
  ·         досвід роботи не менше 4 років у телекомунікаційній компанії;
  ·         досвід роботи на керівній посаді не менше 2 років;
  ·         бажано досвід роботи керівником підрозділу чи керівником проекту не менше 4-х років;
  ·         знання принципів побудови стільникових мереж;
  ·         знання законодавства і нормативної бази в галузі телекомунікації та будівництва;
  ·         англійська мова – intermediate.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Змінний інженер з моніторингу ІТ-послуг та автоматизації інфраструктурних сервісів

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Мета посади:
  Забезпечення безперебійного функціонування ІТ сервісів та ІТ послуг Компанії для надання сучасних, високоякісних послуг користувачам та абонентам Компанії
   
  Основні функціональні обов'язки: 
   
  ·     виконує збір, опрацювання та аналіз інформації про стан елементів з систем моніторингу згідно виділеної зони контролю;
  ·     контролює зміни показників продуктивності серверів на базі платформ Windows та *nix (Linux, HP-UX, Solaris, FreeBSD і т.д.);
  ·     здійснює оперативне управління діями по усуненню нештатних ситуацій, аварій або інших пошкоджень; 
  ·    виконує програмні дії, згідно затверджених процедур та інструкцій; 
  ·    інформує відповідальних адміністраторів щодо виникнення значних, незапланованих (аварійних) відхилень в роботі об’єктів моніторингу та при необхідності виконання ескалації проблем, виконує дії з усунення нештатних ситуацій на підставі затвердженої документації;
  ·   виконує обробку запитів, заявок та виконання інших узгоджених дій в рамках процесів компанії Change Management, Incident Management, Problem Management, Service Level Manage-ment.
   
   
  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 
   
  ·      вища (можливо неповна) технічна освіта в галузі інформаційних технологій або телекомунікацій;
  ·      досвід роботи не менше 1 року в сфері ІТ;
  ·      досвід роботи технічної підтримки, моніторингу або базове адміністрування ІТ систем\обладнання (1-ша лінія підтримки)
  ·      знання основ ITIL, апаратної частини ІТ обладнання, принципів організації і функціонування ІТ Інфраструктури, побудови та архітектури ІТ систем, а  також підходів щодо надання ІТ послуг;
  ·      знання основ адміністрування серверного устаткування; знання мережевих технологій WAN/LAN; розуміння призначення та принципів роботи систем моніторингу та автоматизації;
  ·      робота із промисловими системами моніторингу (бажано Microsoft System Center Operation Manager); робота із системами автоматизації ІТ процесів (бажано HP Service Manager або HP OpenView ServiceDesk);
  ·      базові знання WEB технологій та ООП.
  ·      англійська мова – Intermediate або вище (вільне володіння задля вивчення технічної документації, здатність ведення переписки та спілкування на іноземній мові).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Інженер з організації експлуатації та ремонту об'єктів мережі (Mobile Data)

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Загальна мета посади.
  Забезпечення надійного функціонування мережевих елементів обладнання PS Core, DNS та SMTP сервісів з метою досягнення безаварійного режиму роботи платформи відповідних внутрішніх та зовнішніх сервісів Компанії та клієнтських сервісів Інтернет, передачі даних GPRS VPN.

  Основні функціональні обов’язки:
  здійснює моніторинг системних ресурсів та критичних ситуацій на обладнанні;
  вносить необхідні зміни у hardware та software обладнання;
  здійснює роботи з інтеграції нового обладнання та сервісів;
  здійснює аварійно-відновлювальні роботи на обладнані ;
  приймає та розглядає скарги клієнтів на якість роботи сервісів  та виправляє причини їх виникнення;
  відповідає за підтримання встановленого рівня якості роботи сервісів;
  здійснює ведення, систематизацію та зберігання технічної документації.
   
  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
  вища технічна освіта;
  не менше 2 років в технічній функції. Бажано: досвід роботи у компанії-операторі мобільного зв‘язку;
  знання та навички в області побудови та підтримки  IP-мереж та сервісів на їх основі;
  бажано навички роботи з обладнанням PS Core, досвід роботи з обробкою скарг клієнтів на 2 або3 лінії підтримки;
  ПК: досвідчений користувач;
  англійська мова – технічна, на рівні читання документації та можливості письмового спілкування з технічною підтримкою/постачальниками послуг.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Інженер з розвитку та технічної експлуатації мереж (FLM) Запорі́жжя

  • Full-time
  • Zaporizhzhia, Ukraine
  Мета посади:
  Забезпечення безперебійної та надійної роботи об’єктів мережі мобільного та фіксованого зв’язку (RBS, MIN, NRP, AGG, POP, B2B, B2C) на визначеній території, експлуатація та технічне обслуговування цих об’єктів мережі, виконання робіт із забезпечення експлуатації об’єктів організаційного забезпечення

  Основні функціональні обов’язки:

  Забезпечення надійності роботи об’єктів мережі регіону.
  Забезпечення надійності роботи систем протипожежного захисту на об’єктах мережі регіону.
  Супровід договорів, пов’язаних з електропостачанням, та забезпечення обліку електроенергії об’єктами мережі регіону.
  Виконання планів розвитку, модернізації, технічного переоснащення та реконструкції на об’єктах мережі регіону в частині електропостачання,  систем вентиляції та кондиціювання.
  Готує пропозиції та виконує завдання по підвищенню надійності функціонування обладнання та зниження витрат.
  Відповідає за забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт та на обладнання, що експлуатується особисто.

  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

  Вища технічна в галузі зв’язку, телекомунікації.
  Досвід роботи не менше 2 років в галузі енергетики або телекомунікацій.
  Кваліфікаційна група з електробезпеки не нижче ІІІ.
  Знати основні положення з будівництва та експлуатації об'єктів енергопостачання, систем вентиляції та кондиціювання, апаратно-технічних комплексів стільникового мобільного зв'язку.
  Бажано досвід безпечної експлуатації електрообладнання, експлуатації систем вентиляції та кондиціювання, обладнання телекомунікацій, систем протипожежного захисту, досвід їх обслуговування, монтажу;
  Права на керування автомобілем категорії В.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Інженер з розвитку та технічної експлуатації мереж (м. Житомир) FLM

  • Full-time
  • Zhytomyr, Ukraine
  Забезпечення безперебійної та надійної роботи об’єктів мережі мобільного та фіксованого зв’язку (RBS, MIN, NRP, AGG, POP, B2B, B2C) на визначеній території, експлуатація та технічне обслуговування цих об’єктів мережі, виконання робіт із забезпечення експлуатації об’єктів організаційного забезпечення

  Основні функціональні обов’язки:
  Забезпечення надійності роботи об’єктів мережі регіону.
  Забезпечення надійності роботи систем протипожежного захисту на об’єктах мережі регіону.
  Супровід договорів, пов’язаних з електропостачанням, та забезпечення обліку електроенергії об’єктами мережі регіону.
  Виконання планів розвитку, модернізації, технічного переоснащення та реконструкції на об’єктах мережі регіону в частині електропостачання,  систем вентиляції та кондиціювання.
  Готує пропозиції та виконує завдання по підвищенню надійності функціонування обладнання та зниження витрат.
  Відповідає за забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт та на обладнання, що експлуатується особисто.

  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
  Середня спеціальна технічна освіта в галузі енергетики/телекомунікацій, (вища – бажано) або спеціалізована підготовка та досвід роботи на телекомунікаційній мережі не менше 5 років.
  Досвід роботи не менше 2 років в галузі енергетики або телекомунікацій. Мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ.
  Знати основні положення з будівництва та експлуатації об'єктів енергопостачання, систем вентиляції та кондиціювання, апаратно-технічних комплексів стільникового мобільного зв'язку.
  Бажано досвід безпечної експлуатації електрообладнання, експлуатації систем вентиляції та кондиціювання, обладнання телекомунікацій, систем протипожежного захисту, досвід їх обслуговування, монтажу;
  Права на керування автомобілем категорії В.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Інженер з технічної експлуатації додаткових сервісів

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Мета посади:
  Забезпечення безперебійної та якісної роботи сервісів на базі систем додаткових сервісів – PCRF, DRS, LBS. Виконання робіт по введення в дію нового обладнання та розширення існуючого.

  Основні функціональні обов'язки: 
  • проведення планових робіт по зміні конфігурації підпорядкованих систем;
  • проведення тестування нового чи модернізованого обладнання;
  • виявлення розбіжностей в параметрах надання послуг та контроль якості роботи послуг; 
  • аналіз аварійних повідомлень та усунення проблем на системах та сервісах;
  • оформлення та ведення запитів на обслуговування на постачальників послуг та обладнання;
  • контроль виконання умов контрактів на технічну підтримку; 
  • розгляд скарг абонентів чи клієнтів та усунення причин їх виникнення;
  • ведення списків комплектності обладнання та запасних частин підпорядкованих систем.

  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 
  • вища технічна освіта;
  • досвід роботи в технічній підтримці в телекомунікаційній компанії від 1 року;
  • базові знання стеку протоколів TCP/IP;
  • базові знання спеціалізованих протоколів SIGTRAN, SMPP, DIAMETER;
  • початковий рівень адміністратора Linux;
  • знання апаратної  частини обчислювальної техніки
  рівень володіння англійською - intermediate.
  • базові знання SQL

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Інженер мережі стільникового зв'язку

  • Full-time
  • Lviv, Ukraine
  Мета посади:
  Підготовка і супровід процесу радіочастотної легалізації та отримання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів телекомунікаційної мережі у межах  визначеної території

  Основні функціональні обов'язки: 
  • Підготовка та подання до регіональних підрозділів УДЦР відповідні вихідні дані для проведення погоджень адрес та координати встановлення нових об’єктів радіомережі;
  • Взаємодія з регіональними підрозділами УДЦР щодо своєчасного проходження погоджень та передача погоджених заявочних документів до  відділу частотних узгоджень для отримання висновків щодо ЕМС та дозволів на експлуатацію РЕЗ мережі; 
  • Проведення з регіональними підрозділами УДЦР первинного технічного контролю (ПТК) та приймальних випробувань (ПВ) радіотехнічних об'єктів при введенні в експлуатацію:  
  • Підготовка запитів до регіональних підрозділів УДЦР щодо отримання дозволу на тестові включення та погодження строків проведення ПТК та ПВ об’єктів радіомережі;
  • Участь при проведенні ПТК та ПВ регіональними підрозділами УДЦР;
  • Взаємодія з підрозділами Компанії щодо оформлення та оплати робіт по проведенню ПТК та ПВ регіональними підрозділами УДЦР;
  • Перевірка та аналіз отриманих результатів проведених ПТК та ПВ радіообладнання, взаємодія по усуненню виявлених зауважень та передача документів у ЦО Компанії.
  • Підготовка запитів до регіональних підрозділів УДЦР та спеціальних користувачів (за необхідності) щодо погодження строків та відповідальних за проведення ТВ (тестові випробування) та НВ (натурні випробування);
  • Участь при проведенні спільних заходів з проведення ТВ та НВ регіональними підрозділами УДЦР та спеціальних користувачів;
  • Отримання, перевірка та аналіз результатів проведених ТВ та НВ радіообладнання взаємодія по усуненню виявлених зауважень та передача документів у ЦО Компанії.
  • Підготовка заяв до регіональних підрозділів УДЦР щодо виявлення джерел радіозавад роботі об’єктів радіомережі;
  • Участь при проведенні спільних заходів з виявлення та усунення дії радіозавад;
  • Отримання, перевірка та аналіз результатів робіт УДЦР по виявленню джерел радіозавад;
  • Підготовка пропозицій (за необхідності)  до БП планування мереж щодо змін конфігурації (частотних планів) радіомережі для мінімізації дії радіозавад.

  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 
  • Вища технічна освіта;
  • Не менше 2 років з телекомунікаційними технологіями. 
  • Бажано досвід в сфері експлуатації, техобслуговування або планування телекомунікаційних мереж.
  • Знання побудови мереж на базі РЕЗ.  
  • ПК: досвідчений користувач.
  • Англійська - - технічна термінологія.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник відділу діджитал-трансформації процесу обслуговування клієнтів

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Обов'язки:
  • Формує програму автоматизації обслуговування клієнтів. 
  • Керує автоматизацією обробки дзвінків клієнтів за допомогою каналу IVR (голосове автоматичне меню). 
  • Забезпечує координацію вимог для розвитку CRM-системи з метою автоматизації обробки звернень клієнтів.
  • Забезпечує ефективне управління воронкою дзвінків і розвиток CRM Help Desk відповідно до підходів: 
  omnichannel –  єдина логіка роботи всіх каналів комунікацій з клієнтами, послідовний та безшовний клієнтський досвід у обслуговуванні;
  customer success — виявлення потреб клієнта та створення Customer Journeys для оптимального шляху їх задоволення;
  root cause elimination — виявлення та вирішення проблем, що викликають звернення клієнтів; 
  оптимізація витрат та збільшення доходів компанії. 
  • Розробляє та формує KPI’s;
  • Координує формування вимог до IT-систем щодо управління процесом автоматизації;
  • Визначає ризики та керує ними;
  • Керує комунікаціями та формує звітність;
  • Управляє командою, впроваджує корпоративні цінності та передові підходи до ведення бізнесу.   

  Основні вимоги:
  • Вища освіта;
  • Успішний досвід роботи з процесами автоматизації та діджитал-транформації в напрямку обслуговування клієнтів;
  • Теоретичні і практичні знання і навички в області операційного менеджменту та client service management, omnichannel , customer Journeys, root cause elimination;
  • Вміння чітко сформувати задачі та бізнес-вимоги для IT-спеціалістів;
  • Організаційні та управлінські навички;
  • Досвід успішної реалізації проектів (Project management);
  • Знання англійської мови (рівень не нижче upper-intermediate).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник департамента комплексных решений

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Вы будете заниматься:
  ·         Взаимодействием с крупными клиентам Компании, продажей и сопровождением комплексных проектов;
  ·         Продвижением конвергентных предложений для В2В клиентов, расчетом и подготовкой бизнес-кейсов;
  ·         Разработкой процесса взаимодействия, предпродажной подготовкой, сопровождением комплексных проектов на всех этапах продаж.
  ·         Взаимодействием с департаментом ИТ, Маркетинга и другими департаментами с целью реализации индивидуальных проектов;
  ·         Управлением и развитием команды.  

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник сектору розвитку та технічної експлуатації мереж (м. Житомир)

  • Full-time
  • Zhytomyr, Ukraine
  Кваліфікаційні вимоги до кандидата:
  ·         Вища технічна;
  ·         Досвід роботи від 4 років у телекомунікаційній компанії на технічній посаді;
  ·         Бажано досвід роботи керівником підрозділу чи керівником проекту;
  ·         Знання ключових технологій, що використовуються на мережі стільникового та фіксованого зв’язку;
  ·         Знання принципів будівництва та експлуатації телекомунікаційної мережі;
  ·         Знання нормативно-технічної документації по будівництву та експлуатації телекомунікаційної мережі, знання основного обладнання;
  ·         Знання в галузі охорони праці, ключових положень трудового законодавства;
  ·         Знання англійської – читання технічного тексту, розмовна на рівні pre-Intermediate;
  ·         Права на управління автомобілем категорії В.
   
  До ключових обов’язків начальника сектора входять:
  ·         Управління технічною командою (близько 20 співробітників);
  ·         Управління, навчання, мотивація підлеглих;
  ·         Забезпечення безпечних умов праці персоналу;
  ·         Виконання планів розвитку та модернізації мережі мобільного та фіксованого зв’язку в межах Житомирської області;
  ·         Забезпечення безперебійної роботи мережевого обладнання, досягнення планових показників якості функціонування мережі (організація аварійно-відновлювальних робіт, планово-профілактичного обслуговування складових мережі);
  ·         Організація орендних відносин для розміщення об’єктів мережі (укладання, пролонгація, супровід договорів оренди);
  ·         Забезпечення роботи електрогосподарства (облік електроенергії, супровід договірних відносин з енергопостачальними компаніями, метрологічна діяльність тощо);
  ·         Взаємодія з органами державного контролю, підрядними організаціями;
  ·         Організація процесів, що забезпечують збереження та облік майна;
  ·         Забезпечення ефективного використання ресурсів.
   
   
  Робота у Компанії, яка входить до групи компаній VEON, вимагає відповідності високим стандартам ділової етики, суворого дотримання всіх юридичних зобов'язань та нашим цінностям, виконання Кодексу поведінки, політик і процедур Компанії.
  Наш лідерський дух втілено в п'яти цінностях: «Клієнти - наша пристрасть», «Підприємницький дух», «Інноваційність», «Співпраця» і «Чесність». Ми завжди прагнемо бути чесними, що вимагає від нас етичних, правдивих та сумлінних дій та вчинків.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник сектору розвитку та технічної експлуатації мереж (м. Херсон)

  • Full-time
  • Kherson, Ukraine
  Кваліфікаційні вимоги до кандидата:
  ·         Вища технічна;
  ·         Досвід роботи від 4 років у телекомунікаційній компанії на технічній посаді;
  ·         Бажано досвід роботи керівником підрозділу чи керівником проекту;
  ·         Знання ключових технологій, що використовуються на мережі стільникового та фіксованого зв’язку;
  ·         Знання принципів будівництва та експлуатації телекомунікаційної мережі;
  ·         Знання нормативно-технічної документації по будівництву та експлуатації телекомунікаційної мережі, знання основного обладнання;
  ·         Знання в галузі охорони праці, ключових положень трудового законодавства;
  ·         Знання англійської – читання технічного тексту, розмовна на рівні pre-Intermediate;
  ·         Права на управління автомобілем категорії В.
   
  До ключових обов’язків начальника сектора входять:
  ·         Управління технічною командою (близько 20 співробітників);
  ·         Управління, навчання, мотивація підлеглих;
  ·         Забезпечення безпечних умов праці персоналу;
  ·         Виконання планів розвитку та модернізації мережі мобільного та фіксованого зв’язку в межах Житомирської області;
  ·         Забезпечення безперебійної роботи мережевого обладнання, досягнення планових показників якості функціонування мережі (організація аварійно-відновлювальних робіт, планово-профілактичного обслуговування складових мережі);
  ·         Організація орендних відносин для розміщення об’єктів мережі (укладання, пролонгація, супровід договорів оренди);
  ·         Забезпечення роботи електрогосподарства (облік електроенергії, супровід договірних відносин з енергопостачальними компаніями, метрологічна діяльність тощо);
  ·         Взаємодія з органами державного контролю, підрядними організаціями;
  ·         Організація процесів, що забезпечують збереження та облік майна;
  ·         Забезпечення ефективного використання ресурсів. 

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Оператор Contact Center для обслуговування абонентів "Київстар" у м.Дніпро, 11 500 грн.

  • Full-time
  • Dnipro, Ukraine
  Чому наша команда Contact Center найкраща?
  Читай нижче або переходь за посиланням https://kyivstar.ua/uk/jobcc
  Команду Contact Center об'єднують спільні цінності та цілі. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.
  За перші три місяці ти багато чого встигнеш.
  В перші 30 днів:
  • Познайомишся з майбутніми колегами, дізнаєшся про цінності компанії,
  • Будеш знати продукти Компанії Київстар
  • Отримаєш індивідуальний тариф на мобільний зв’язок
  • Пройдеш навчання і отримаєш першу заробітну плату
  Наступні 60 днів:
  • Будеш продовжувати розвивати свої навички
  • Отримаєш підтримку від наставників та колег
  • Будеш керувати графіком роботи, щоб поєднувати з навчанням
  • Зможеш заробляти більше, класно продаючи послуги
  Через 90 днів:
  • Зможеш бути наставником для новачків
  • Опануєш навички слухати і чути на рівні віртуоза
  • Будеш приймати участь у проектах та конкурсах
  • Буде багато цікавих знайомств та можливостей кар'єрного росту
  Про команду Contact Center
  Команда Contact Center об'єднана цінностями і цілями Компанії. Чуйність і підтримка — основні якості нашої команди. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.
  Наш успішний кандидат повинен бути:
  • Чесним
  • Дисциплінованим
  • Активним
  • З бажанням рости і розвиватися
  • Відкритим до нового
  • З позитивним поглядом на життя
  Телефонуй 097−630−91−28 ми чекаємо на тебе в нашій команді!

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Оператор Contact Center для обслуговування абонентів "Київстар" у м.Київ, 11 500 грн.

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Чому наша команда Contact Center найкраща?

  Читай нижче або переходь за посиланням https://kyivstar.ua/uk/jobcc
  Команду Contact Center об'єднують спільні цінності та цілі. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.

  За перші три місяці ти багато чого встигнеш.
  В перші 30 днів:
  • Познайомишся з майбутніми колегами, дізнаєшся про цінності компанії,
  • Будеш знати продукти Компанії Київстар
  • Отримаєш індивідуальний тариф на мобільний зв’язок
  • Пройдеш навчання і отримаєш першу заробітну плату
  Наступні 60 днів:
  • Будеш продовжувати розвивати свої навички
  • Отримаєш підтримку від наставників та колег
  • Будеш керувати графіком роботи, щоб поєднувати з навчанням
  • Зможеш заробляти більше, класно продаючи послуги
  Через 90 днів:
  • Зможеш бути наставником для новачків
  • Опануєш навички слухати і чути на рівні віртуоза
  • Будеш приймати участь у проектах та конкурсах
  • Буде багато цікавих знайомств та можливостей кар'єрного росту

  Про команду Contact Center
  Команда Contact Center об'єднана цінностями і цілями Компанії. Чуйність і підтримка — основні якості нашої команди. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.

  Наш успішний кандидат повинен бути:
  • Чесним
  • Дисциплінованим
  • Активним
  • З бажанням рости і розвиватися
  • Відкритим до нового
  • З позитивним поглядом на життя

  Телефонуй 068−290−94−54 ми чекаємо на тебе в нашій команді!

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Оператор Contact Center для обслуговування абонентів "Київстар" у м.Львові, 11 500 грн.

  • Full-time
  • Lviv, Ukraine
  Чому наша команда Contact Center найкраща?

  Читай нижче або переходь за посиланням https://kyivstar.ua/uk/jobcc
  Команду Contact Center об'єднують спільні цінності та цілі. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.

  За перші три місяці ти багато чого встигнеш.
  В перші 30 днів:
  • Познайомишся з майбутніми колегами, дізнаєшся про цінності компанії,
  • Будеш знати продукти Компанії Київстар
  • Отримаєш індивідуальний тариф на мобільний зв’язок
  • Пройдеш навчання і отримаєш першу заробітну плату
  Наступні 60 днів:
  • Будеш продовжувати розвивати свої навички
  • Отримаєш підтримку від наставників та колег
  • Будеш керувати графіком роботи, щоб поєднувати з навчанням
  • Зможеш заробляти більше, класно продаючи послуги
  Через 90 днів:
  • Зможеш бути наставником для новачків
  • Опануєш навички слухати і чути на рівні віртуоза
  • Будеш приймати участь у проектах та конкурсах
  • Буде багато цікавих знайомств та можливостей кар'єрного росту

  Про команду Contact Center
  Команда Contact Center об'єднана цінностями і цілями Компанії. Чуйність і підтримка — основні якості нашої команди. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.

  Наш успішний кандидат повинен бути:
  • Чесним
  • Дисциплінованим
  • Активним
  • З бажанням рости і розвиватися
  • Відкритим до нового
  • З позитивним поглядом на життя

   Телефонуй 067-670-95-15, ми чекаємо на тебе в нашій команді!
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Оператор Contact Center для обслуговування абонентів "Київстар" у м.Черкаси, 11 500 грн.

  • Full-time
  • Cherkasy, Ukraine
  Чому наша команда Contact Center найкраща?

  Читай нижче або переходь за посиланням https://kyivstar.ua/uk/jobcc
  Команду Contact Center об'єднують спільні цінності та цілі. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.

  За перші три місяці ти багато чого встигнеш.
  В перші 30 днів:
  • Познайомишся з майбутніми колегами, дізнаєшся про цінності компанії,
  • Будеш знати продукти Компанії Київстар
  • Отримаєш індивідуальний тариф на мобільний зв’язок
  • Пройдеш навчання і отримаєш першу заробітну плату
  Наступні 60 днів:
  • Будеш продовжувати розвивати свої навички
  • Отримаєш підтримку від наставників та колег
  • Будеш керувати графіком роботи, щоб поєднувати з навчанням
  • Зможеш заробляти більше, класно продаючи послуги
  Через 90 днів:
  • Зможеш бути наставником для новачків
  • Опануєш навички слухати і чути на рівні віртуоза
  • Будеш приймати участь у проектах та конкурсах
  • Буде багато цікавих знайомств та можливостей кар'єрного росту

  Про команду Contact Center
  Команда Contact Center об'єднана цінностями і цілями Компанії. Чуйність і підтримка — основні якості нашої команди. Contact Center працює динамічно, активно і в позитивній атмосфері.

  Наш успішний кандидат повинен бути:
  • Чесним
  • Дисциплінованим
  • Активним
  • З бажанням рости і розвиватися
  • Відкритим до нового
  • З позитивним поглядом на життя

   Телефонуй 068 200 03 37, ми чекаємо на тебе в нашій команді!

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Провідний експерт з управління каналами

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Ваше коло функціональних обов'язків:

  •Розробляє стандарти взаємодії з клієнтами, використовуючи оптимальний набір каналів впродовж кожного контакту з абонентом, створюючи кращий єдиний клієнтський досвід, задля задоволення потреб абонентів (Оmnі-сhаnnel).
  •Координує, готує та контролює формування бізнес вимог до каналів та їх взаємодії у відповідності до стратегії, мети програми та бізнес-потреб всіх бізнес-напрямів, сегментів та каналів.
  •З урахуванням потреб відповідальних напрямків готує пропозиції щодо процесу крос-канального планування та бюджетування.
  •Розробляє та готує пропозиції щодо ключових показників ефективності для каналів.
  •Розробляє пропозиції щодо крос-канальної аналітики.
  •Розробляє та описує нові процеси або виконує реінжиніринг існуючих на основі customer journey, використовуючи Е2Е методологію для всіх каналів.
  •Вдосконалює та описує вимоги щодо підготовки та управління контентом по всім каналам.
  •Готує звітність.

  Досвід, знання та навики, щоб приєднатися до нас:

  •Вища освіта: бізнес (маркетинг/менеджмент) та/або технічна.
  •Досвід роботи з управління CRM, каналами продажу та комунікацій з клієнтами, з управління проектами та програмами. Бажано не менше 2 років роботи в якості керівника напрямку з розвитку каналів, продуктів, процесного менеджменту в телекомунікаційній компанії.
  •Досвід розробки та впровадження процесів.
  •Англійська – upper-intermediate.
  •Сильні комунікаційні, організаційні навички та здатність до роботи в команді.
  •Здатність керувати складними крос-функціональними вимогами та командами.
  •Сильні  аналітичні та презентаційні навички.
  •MS Office.

  Ми пропонуємо:

  •Розвиток компетенцій та роботу в міжнародній групі компаній з головним офісом в Нідерландах
  •Роботу в напрямку, де створюється клієнтський досвід та продукти, з якими взаємодіють мільйони українців
  •Офіційне оформлення (відпустка, лікарняні)
  •Фіксовану зарплату + бонуси
  •Медичну страховку

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Провідний експерт з управління проектами та програмами

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Ваше коло функціональних обов'язків:

  •Розробляє стандарти взаємодії з клієнтами, використовуючи оптимальний набір каналів впродовж кожного контакту з абонентом, створюючи кращий єдиний клієнтський досвід, задля задоволення потреб абонентів (Оmnі-сhаnnel).
  •Координує, готує та контролює формування бізнес вимог до каналів та їх взаємодії у відповідності до стратегії, та бізнес-потреб всіх бізнес-напрямів, сегментів та каналів.
  •Готує вимоги до IT-систем щодо управління каналами та контентом з урахуванням вимог інших «канальних» проектів (задля оптимізації витрат та ресурсів тощо).
  •З урахуванням потреб відповідальних напрямків розробляє та готує пропозиції щодо ключових показників ефективності для каналів, крос-канального планування та бюджетування та аналітики.
  •Розробляє та описує нові процеси або зміни в існуючих на основі customer journey для всіх каналів.
  •Вдосконалює та описує вимоги щодо підготовки та управління контентом по всім каналам.
  •Готує звітність.
   
  Досвід, знання та навики, щоб приєднатися до нас:

  •Вища освіта: бізнес (маркетинг) та/або технічна (IT).
  •Досвід роботи з управління проектами та програмами, каналами продажу та комунікацій з клієнтами. Бажано не менше 2 років роботи в якості керівника напрямку продуктів, IT-проектами та CRM в телекомунікаційній компанії.
  •Досвід з розвитку та управління ІТ-архітектури, розробки та впровадження процесів.
  •Англійська – upper-intermediate.
  •Сильні комунікаційні, організаційні навички та здатність до роботи в команді.
  •Здатність керувати складними крос-функціональними вимогами та командами.
  •Сильні  аналітичні та презентаційні навички.
  •MS Office.
   
  Ми пропонуємо:
  •Розвиток компетенцій та роботу в міжнародній групі компаній з головним офісом в Нідерландах.
  •Роботу в напрямку, де створюється клієнтський досвід та продукти, з якими взаємодіють мільйони українців.
  •Офіційне оформлення (відпустка, лікарняні).
  •Фіксовану зарплату + бонуси.
  •Медичну страховку

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Провідний фахівець з аналізу ефективності бізнес комунікацій

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Вимоги: 
  Досвідчений користувач ПК (MS Project, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook). Досвід роботи з пошуковими системами Internet. Досвід роботи з великими базами даних. Навички роботи з SQL, MS Access, SPSS, SAP Business Objects.
  Бажано: Навички роботи з CRM-системами (Oracle Siebel CRM, Help Desk System).
  Бажано: мови програмування Python, C, C++
  Цілеспрямованість.
  Висока працездатність.
  Відповідальність.
  Системність та логічність мислення
  Здатність швидко навчатися.
  Уважність, високий рівень самоорганізації. 
   
  Обов'язки: 
  Розробляє і погоджує нові форми звітності за цільовими маркетинговими кампаніями, готує звітність;
  Проводить збір статистики і комплексний аналіз показників абонентської бази в розрізі цільових і контрольних груп за разовими і регулярним запитами підрозділів B2B, формує аналітичні презентації відповідно до вимог внутрішніх замовників;
  Пропонує ініціативи щодо покращення
  Несе відповідальність за своєчасну реалізацію інструментів аналізу та моніторингу, а також розробку регулярної звітності, в ході реалізації нових та підтримки поточних цільових маркетингових кампаній;
  Проводить аналіз комерційних показників і показників з нестандартною логікою в розрізі сегментів і каналів продажів з метою підготовки до реалізації нових форматів цільових кампаній;
  Використовує аналітичні інструменти та CRM-системи для виявлення прихованих закономірностей поведінки абонентської бази, формує гіпотези з причин, характеру і можливих наслідків;
  З метою виконання поставлених завдань регулярно взаємодіє з експертами по аналітиці для визначення цільової аудиторії, з менеджерами з управління каналами прямої комунікації, а також з суміжними підрозділами (бізнес-аналіз, аналітика великих даних, бізнес-планування);
  Забезпечує регулярну підготовку презентаційних матеріалів про підсумки проведеної роботи та її результати.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Системний аналітик (IT)

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Основні функціональні обов’язки:
  вивчає та аналізує архітектуру та взаємодію існуючих телеком систем IT;
  аналізує потреби замовника, можливі обмеження та пропонує цільову архітектуру рішення узгоджує варіанти рішень з зацікавленими особами
  здійснює експертну оцінку проектної документації, розробленої замовником (брифи, концепції, тощо – надалі Бізнес Вимоги або БВ)
  узгоджує бізнес вимоги з замовником та іншими зацікавленими особами
  проектує технічні рішення та керує життєвим циклом вимог до рішення
  моделює бізнес-процеси в межах проекту, розробляє моделі рішення
  складає та узгоджує плани, протоколи  інтеграційного, клієнтського тестування, відповідає за організацію проведення тестувань
  готує технічну документацію та інструкцій по технічному обслуговуванню та експлуатації впроваджених платформ
  готує розпорядження, наряди, завдання по виконанню робіт на технологічних та IT платформах відповідно до процедур компанії
   
  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
  вища освіта, бажано «Інформаційні технології»/ «Комп'ютерні науки»/ «Прикладна математика»
  досвід роботи не менше 1 року участі в IT проектах в ролі бізнес або системного аналітика
  наявність практичного досвіду збору, аналізу та формалізації вимог замовника або бізнес-користувачів, а також написання, узгодження та управління життєвим циклом технічної документації
  розуміння REST-архітектури, основ СУБД
  знання стандартів з побудови ІТ сервісів
  професійне знання нотації UML, BPMN ,SQL, Enterprise architect, Jira, Confluence
  бажано знання мереж телекомунікацій (GSM, GPRS, EDGE, CDMA, etc) та TCP/IP, Ethernet, IP infrastructure
  бажано досвід роботи з системами типу Billing, DWH та інш.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Системный администратор

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  В Департаменте ITИнфраструктуры открыта вакансия Системного администратора.

  Функциональные обязанности:
  •             Поддержка и развитие сервисов DNS, DHCP, Exim, интеграции с AD, Facebook at work, файловые сервера, система антивирусной защиты (TrendMicro) (L2-L3 support)
  •             Организация продления/покупки внешних/создание внутренних сертификатов, доменов
  •             Обработка и выполнение заявок внутренних пользователей (L3 support)
  •             Предоставление прав доступа и конфигурирование подконтрольных сервисов
  •             Устранение нештатных ситуаций (инцидентов) влияющих на качество функционирования сервисов
  •             Взаимодействие с вендорами и внешними подрядчиками (Microsoft и др.)
   
  Требования:
  •             Опыт администрирования ОС Linux/Unix/Windows
  •             Опыт работы с Active Directory (понимание иерархии, права доступа и т.д.)
  •             Опыт работы с DNS (Bind/Active Directory DNS), DHCP (windows), Exim
  •             Понимание сертификатов (создание/использование)
  •             Опыт администрирования файловых серверов
  •             Навыки debug и troubleshooting мультивендорных решений ПО и ОС
  •             Отличные коммуникативные навыки по работе как внутри команды так и с пользователями сопровождаемых сервисов
  •             Понимание базовых основ построения сетей
  •             Умение и желание оптимизировать рабочий процесс и автоматизировать рутинные задачи
  •             Логическое и аналитическое мышление
  •             Обучаемость и желание совершенствовать свой уровень знаний
  •             Английский язык не ниже Intermediate
   
  Большим плюсом будет:
  •             Опыт работы с Microsoft Exchange (2010 и выше)
  •             Написание скриптов powershell/bash
  •             Опыт работы с облачными ресурсами Azure, Office365
   
  Мы предлагаем:
  ·         Работу в международной группе компаний с главным офисом в Нидерландах
  ·         Работу над продуктами, с которыми взаимодействуют миллионы украинцев
  ·         Официальное оформление (отпуск, больничные)
  ·         Фиксированную зарплату + бонусы
  ·         Медицинскую страховку

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Специалист по дистанционному обучению

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Основные функции:

  • Разработка электронных курсов;
  • Создание дизайна обучающего контента;
  • Администрирование процессов дистанционного обучения;
  • Подготовка отчетности из СДО;
  • Участие в общих проектах направления по обучению. 

  Требования:

  • Опыт разработки электронных курсов от сценария до запуска готового курса;
  • Желателен опыт создания инфографики, игровых техник и интерактивных заданий в курсе;
  • Опытный пользователь WebTutor (или других СДО) и инструментов разработки курсов;
  • Желательны навыки работы с видео/аудио; знание PhotoShop, PowerPoint, CourseLab, Camtasia Studio7, iSpring, Adobe CC, базовые знания Excel, HTML, знание трендов E-learning;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Умение структурировать информацию и рассказывать просто о сложном;
  • Высшее образование, опыт разработки дистанционных курсов, администрирование СДО.
  Желательно в резюме прикрепить портфолио или указать ссылку на ресурс, где можно посмотреть ваши работы ( курсы, презентации, инфографику и т.п.).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший налоговый специалист

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Специалист в департамент Бухгалтерии

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший фахівець сектору супроводу закупівель

  • Full-time
  • Lviv, Ukraine
  Основні обов’язки:
  - Документальний супровід закупівель: підготовка/перевірка договорів, додаткових угод, замовленнь та ін. 
  - Коректне відображення в обліковій системі операцій на підставі документів, 
  - Комунікації з замовниками та іншими підрозділами компанії,
  - Розробка, підготовка звітів періодичних та за запитами,
  - Інші задачі, пов’язані з супроводом закупівель.

  Основні вимоги:
  - Вища  економічна, юридична або технічна освіта;
  - Не менше 2 років досвіду роботи в організації закупівель;
  - Досвід роботи з великими обсягами інформації, з документацією;
  - Знання основних принципів бухгалтерського обліку.


  Спеціальні знання та вміння:
  - Досвідчений користувач (Microsoft office);
  - Бажано досвід роботи в Oracle E-Business Suit;
  - Знання англійської мови: рівень intermediate;
  - Уважність, відповідальність, вміння систематизувати інформацію.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Торговий представник

  • Full-time
  • Lviv, Ukraine
  Обов'язки:
  - налагодження та підтримка довгострокових партнерських відносин з представниками торговельних мереж;
  - забезпечення / контроль наявності продукції в торгових точках;
  - позиціонування товару в кращих місцях продажу;

  Очікування від кандидата:
  - цілеспрямований і готовий швидко навчаться;
  - вища (або незакінчена вища) освіта;
  - відмінні комунікативні навички;
  - відповідальний, готовий працювати, як в команді так і самостійно;
  - водійське посвідчення категорії «В» і стаж водіння;
  - готовність до відряджень  Added 19 November 2019

  Read More

 • Фахівець з адміністративно-господарських питань

  • Full-time
  • Kryvyy Rih, Ukraine
  Основні посадові обов’язки:
  1. Збирає заявки та аналізує потреби з питань офісного забезпечення та обслуговування, планує перелік робіт для замовлення підрядним організаціям.  
  2. Виконує супровід заявок та контролює забезпечення приміщень офісними меблями, устаткуванням, побутовою технікою, канцелярією та ін. 
  3. Здійснює документальний облік переміщення товарно-матеріальних цінностей в офісних приміщеннях. 
  4. Організовує та контролює комплексне супроводження та обслуговування представницьких заходів (презентацій, нарад. 
  5. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.  
  6. Готує пропозиції на списання та виводу з експлуатації ТМЦ. 
  7. Контролює санітарно-гігієнічні умови для роботи працівників у приміщеннях, виявляє потреби в ремонті та формує перелік робіт для замовлення підрядним організаціям. 
  8. Стежить за станом офісного обладнання, меблів, устаткування, інвентарю, що знаходяться в експлуатації, забезпечує своєчасне їх обслуговування, ремонт, заміну. 
  9. Допомагає у виконанні поточних (позапланових) робіт з устаткування робочих місць та оснащення офісів. 
  10. Контролює терміни та якість виконання робіт підрядною організацією. Візує акти виконаних робіт. 
  11.Супроводжує процеси будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів: допомагає у отриманні дозволів, оформленні необхідної документації та інше.
  Вимоги до кандидатів:
  Не менше 3 роківНе менше 3 років досвіду роботи інженерних споруд, організації функціонування систем підтримки життєдіяльності офісних приміщень та експлуатацію технологічних приміщень.
  Бажано: Інженер-будівельник/ технік- будівельник, спеціаліст з АГП.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Фахівець з мотиваційних програм

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Основні обов'язки:
  1. Готує звіти, інформаційно-аналітичні матеріали та презентації за програмами продажу та проводить аналіз отриманих даних;
  2. Збирає, перевіряє заповнення договірної документації за програмами продажу;
  3. Збирає, аналізує, обробляє запити та відгуки щодо умов мотиваційних програм продажу від учасників програми та від задіяних в процесі працівників та готує відповіді;
  4.Оформлює документацію з супроводу програм продажу згідно процедур компанії та процедур  роздрібного продажу;
  5.Формує та супроводжує електронні реєстри учасників мотиваційних програм;
  6.Контролює та супроводжує бази учасників мотиваційної програми та їх своєчасне оновлення відповідальними працівниками;
  7.Проводить розрахунки винагороди  за мотиваційними програмами продажу у відповідності до договорів

  Наш успішний кандидат (вимоги):
  Вища освіта;
  Досвід роботи — не менше 2 років загального досвіду роботи;
  Впевнений користувач Excel та Power Point;
  Аналітичні здібності, вміння зосередитися на завданні, виконання завдань в стислі терміни з високою якістю, уважність до деталей, комунікаційні навички та навички співробітництва.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Фахівець з підтримки процесів продажу FМС та FTTВ

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Хочу працювати в Київстар

  • Full-time
  • Kyiv, Ukraine
  Ми раді вітати у нашій команді як досвідчених, так і молодих спеціалістів!

  Київстар є одним з найкращих роботодавців України, і ми відкриті до аплікантів, що розділяють з нами наші цінності.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Forensic Investigator

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  If you have:
  ·         Experience in conducting internal investigation and/or analysis of compliance with company policy, procedure, or the law, including analysis of relevant processes and interviews
  ·         Knowledge of modern methods for collecting, analyzing and disseminating data and information;
  ·         Experience in analyzing large amounts of data;
  ·         Experience in working with different information systems;
  ·         Fluency in English;
  ·         Availability of certificates: CFE, CEEP, CIA and experience in telecommunications will be a great advantage;
  ·         Experience in different teams and building cultures
   
   
  If you are interested in:
   
  ·         Conducting investigations, including participation in meetings, conducting investigative interviews, summarizing and writing reports;
  ·         Strictly complying with corporate investigation procedures and SpeakUp policies;
  ·         Ensuring proper maintenance, updating and input of required data for case management systems;
  ·         Inform interested parties about ongoing investigations and their status in line with confidentiality requirements;
  ·         Collect and analyze data for case management.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по аналитики и планированию продаж

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  ТРЕБОВАНИЯ:

  Образование :Высшее
  Опыт работы: в сфере торговли и/или предоставления услуг в направлениях бизнес аналитики и планирования в крупной Компании не менее 2 лет, разработке новых и существующих бизнес-процессов, в организации работы сбытовых сетей, развития системы продаж и прямой доставки.
  Знания :Математические способности, навыки эффективного планирования, порядок и способ разработки бизнес-тактики и стратегии, бизнес-анализ, структуры торговли, знания работать с большим объёмом информации анализ и планирования, основ законодательства РУз и работы розничной торговли.
  Опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Office, Internet Explorer).
  Знание языков:
  - Узбекский (отлично)
  - Русский (отлично)
  - Английский (Pre-intermediate).
  Навыки - Инициативность, умение четко формулировать свои мысли и налаживать коммуникацию, проведение детального анализа, планирование.

  ОБЯЗАННОСТИ:

  -Детализированный подсчет бизнес-кейсов по ключевым проектам.
  -Собирать и анализировать информацию о конкурентной среде, разрабатывать предложения по повышению конкурентоспособности работы Дирекции по продажам на массовом рынке.
  -Отслеживать сезонные колебания в реализации товаров и популярность позиций.
  -Анализ продаж на уровне региона/дилеров/точек.
  -Оценка эффективности каждой розницы. Соотношение выручки/вознаграждения.
  -Анализ жизненного цикла абонентов по каналам продаж.
  -Изучает рынок товаров (анализирует спрос и потребление, их мотивацию и колебания, формы деятельности конкурентов) и тенденции его развития, анализирует рыночные возможности.
  -Выявляет наиболее эффективные секторы рынка продаж, разрабатывает комплекс мероприятий по использованию возможностей рынка.
  -Анализировать долгосрочные тенденции в развитии Компании, делать выводы о развитии внешний и внутренних условий деятельности Компании, оценку новых возможностей, прогноз возникающих проблем.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Ключевые обязанности:

  1. Разработка креатива для высокодоходного и B2B сегмента. Коммуникация с необходимыми стрим менеджерами.
  2. Разработка новых нестандартных креативных методов продвижения бренда.
  3. Постановка задач и координация работы медиа агентства. 
  4. Управление медиа-сплитами в запуске рекламных кампаний в сегментах.
  5. По необходимости разработка креатива для массового и молодежного сегментов.

  Требования:

  Образование:  Высшее
  Опыт работы: Не менее 2-х лет в сфере маркетинга, медиа/креативного агентства. Опыт в сфере коммуникаций.
   Специальные знания:    Русский язык – свободно,
                                               Узбекский язык – желательно,
                                               Английский язык – свободная разговорная речь,              
                                               навыки  деловой переписки.  
  Специальные навыки:  Опытный пользователь Windows, высокое знание   
                                               Excel, Word и PowerPoint.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по учету и обеспечению

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования:
  Высшее экономическое/техническое образование. Наличие дополнительных сертификатов и дипломов приветствуется.
  2 года опыта работы в административной сфере.
  Знания составления и заключения договоров, знание основ финансового планирования, бухгалтерского учета, навыки работы с программой 1С, ведение переговоров, планирование и контроль бюджетных средств.
  Свободной владение компьютером.

  Обязанности:
  Планирование, контроль и анализ административных бюджетных затрат;
  Реализация программ новых инициатив (Operational Excellence);
  Обеспечение структурных подразделений Компании канцелярскими товарами;
  Решение вопросов в Министерстве Иностранных Дел и УВВиГ МВД, Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции Министерства Труда и Социальной защиты Населения, ОВВиГ МВД РУз.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий юрисконсульт

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Мы в поисках кандидата имеющего:

  -высшее юридическое образование;
  -опыт работы по специальности не менее 2-х лет;
  знание гражданского, антимонопольного, корпоративного законодательства РУз;
  -знание структуры органов государственной власти всех уровней, включая региональные;
  -знание структуры правоохранительных и надзорных органов;
  -навыки работы с клиентами;
  -навыки работы с претензионными обращениями;
  -навык работы на компьютере, программы Microsoft Office;
  -коммуникабельность, ответственное отношение к рабочим процессам.

  Наш успешный кандидат будет:

  -участвовать в подготовке документов правого характера;
  -осуществлять правовой анализ и юридическую поддержку бизнес-процессов компании, включая разработку и утверждение локальных нормативных актов (регламенты, положения, политики, процедуры) Компании;
  -принимать участие в разработке и внедрении предложений по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины;
  -участвовать в работе по разработке типовых форм и заключению хозяйственных договоров, подготовке заключений об их юридической обоснованности, а также в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий юрисконсульт по регуляторной работе

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Мы в поисках кандидата имеющего:

  -высшее юридическое образование;
  -опыт работы не менее 3 лет по специальности;
  -владение русским и узбекским языками;
  -знание законодательных актов в сфере телекоммуникаций, приказов, распоряжений, директивных писем в рамках требований Лицензионных соглашений;
  -знание структуры органов государственной власти всех уровней;
  -знание структуры правоохранительных и надзорных органов;
  -навыки работы с клиентами;
  -навык работы на компьютере, программы Microsoft Office;
  -навык подготовки документов по формам государственной отчетности, запросов в правительственные структуры.

  Наш успешный кандидат будет:

  -участвовать в переговорах и ином взаимодействии с органами гос. власти в рамках решения возникающих регуляторных, экономических и производственных вопросов с позиции интересов Компании;
  -налаживает конструктивный постоянный диалог с партнерами по рынку телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий;
  -обеспечивает своевременное предоставление отраслевой и иной отчетности, координируя действия сотрудников различных подразделений Компании;
  -анализирует и систематизирует обращения юридический и физических лиц, поступающих через виртуальные гос. приемные всех уровней, на основании полученных данных и своевременно поднимает вопросы об устранении системных недочетов в деятельности Компании;
  -анализирует и систематизирует запросы го. органов, систематизирует входящую и исходящую документацию, обеспечивает эффективный документооборот.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Директор по продажам на массовом рынке

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования:
  ·         Высшее образование;
  ·         Опыт работы в крупных телекоммуникационных компаниях в области маркетинга и продаж на руководящих позициях от 3-х лет;
  ·         Знания в области менеджмента, маркетинга, в сфере продаж;
  ·         Навыки стратегического маркетинга, продаж. Знание рынка сотовой связи;
  ·         Развитые управленческие, коммуникативные и аналитические навыки;
  ·         MS Office на уровне опытного пользователя
  - Знание английского языка на уровне upper intermediate

  Основные задачи:
  ·         Организация работы дирекции по развитию массового рынка по выполнению ключевых показателей эффективности коммерческой деятельности Компании;
  ·         Развитие всех каналов внешней торговой сети и собственных офисов продаж и обслуживания в соответствие с задачами Компании;
  ·         Взаимодействие с коммерческими партнерами;
  ·         Обеспечение выполнения основных показателей маркет-плана;
  ·         Обеспечение присутствия на рынке и максимальной доступности продукции и услуг Компании;
  ·         Контроль деятельности существующих дилерских точек и собственных офисов продаж.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Инженер мониторинга и управления сетями

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования:
  - Образование: Высшее техническое, ТУИТ (Ташкентский Университет Информационных технологий);
  - Опыт работы в сфере телекоммуникации не менее 1 года (желательно);
  - Знания о системе стандарта GSM;
  - Умение работать в команде, добросовестность, оперативность, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, коммуникабельность, профессиональная компетентность;
  - Знание технического английского языка;
  - Профессиональный пользователь ПК (MS Office).

  Обязанности:
  - Осуществлять оперативный контроль работоспособности - телекоммуникационного оборудования с использованием оборудования системы мониторинга сети;
  - Выполнять мониторинг и эскалацию аварий, зафиксированные системами мониторинга сети;
  - Анализировать жалобы, поступающие от абонентской службы (СОК) по программе REMEDY;
  - Ведение отчетности.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Инженер по поиску и аренде позиций

  • Full-time
  • Jizzakh, Uzbekistan
  Образование: Высшее или неполное высшее образование (студент 4 или 5 курса высшего учебного заведения)
  Опыт работы: не менее одного года в отрасли связи
  Специальные умения: Строение сети связи, делопроизводство, финансовый и бухгалтерский учет.
  Специальные навыки: работа с программами 1С-бухгалтерия, Word, Excel. Умение работать с офисной и спец.техникой.
  Основные обязанности:
  - Поиск позиций и последующее заключение договоров;
  - Заполнение и выдача АВП;
  - Сбор счет-фактур и иных документов;
   - Согласование найденных позиций в NRI;
  - Введение отчетной документации  и предоставление непосредственному Руководителю;
  - Своевременное заключение и перезаключение договоров и дополнительных соглашений, контроль своевременной оплаты счетов, выполнение прочих обязанностей, связанных с сопровождением позиций.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер по внутреннему контролю и риск менеджменту

  • Tashkent, Uzbekistan
  ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:
  - Содействовать в проведении анализа и оценки рисков, при учете внешних и внутренних факторов;
  - Документировать контроли, закрепленные за сотрудником, в соответствии с требованиями акта Сорбейнса-Оксли и своевременно обновлять информационную систему по контролям и рискам Bwise;
  - Обеспечивать актуализацию контролей, закрепленных за дирекциями на ежеквартальной основе;
  - Организовывать и проводить выборочное внутреннее тестирование контролей на постоянной основе;
  - Обеспечить контроль над соблюдением утвержденных бизнес-процессов компании;
  - Организовывать контроль наличия и сохранности свидетельств осуществления контролей, утвержденных бизнес процессами.

  ЧТО НЕОБХОДИМО:
  - Высшее образование: финансы, экономика, менеджмент (в сфере информационных технологий желательно); 
  - Опыт работы: 2 года в сфере внутреннего контроля, риск менеджмента, бизнес анализа, анализа бизнес-процессов, аудита;
  - Совершенное владение английским языком (Advanced)
  - Уверенный пользователь ПК

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Младший специалист по работе с контрактами

  • Full-time
  • Urgench, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:
   
  •          Опыт работы с клиентами в телекоммуникационной отрасли не менее 6 месяцев
  •          Принципы работы сотовой и фиксированной связи, основные характеристики стандарта, преимущества
  •          Правовые положения, регламентирующие деятельности дилерской сети
  •          Необходимые документы для заключения договоров
  •          Программное обеспечение в рамках компетенции MOZ, DOL, Ensemble
  •          Основы документооборота
   
  Ключевые должностные обязанности:
   
  •          Высшее/среднее образование
  •          Опыт работы с клиентами в телекоммуникационной отрасли не менее 6 года
  •          Знание рынка сотовой связи, опыт работы с документацией
  •          Коммуникабельность, нацеленность на результат, умение работать в команде и стрессовой ситуации. Умение вести переговоры
  •          Знание ПК (MS windows, MS office на уровне пользователя), особая внимательность при работе с документами
  •          Энергичность, инициативность, исполнительность
  •          Свободное владение узбекским и русским языками, английский –желательно
  •          Опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Office) и другой офисной техники
  •          Готовность к обучению

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Младший специалист по работе с контрактами

  • Full-time
  • Karshi, Uzbekistan
  Требования:

  Образование : Высшее/средне-специальное.
  Опыт работы: Не менее шести месяцев  в телекоммуникационной отрасли
  Специальные знания: Русский язык – свободно,Узбекский язык – свободно, Английский язык - желательно;
  Принципы работы сотовой и фиксированной связи.
  Специальные умения: Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде;
  Специальные навыки: Знание ПК на уровне пользователя,     
  Личные качества – Энергичность, ответственность, исполнительность.

  Обязанности:

  Прием и архивирование оригиналов абонентских договоров, заключенных в офисах компании.
  Работа с договорами, возвращенными на доработку.
  Ведение электронного учета абонентских договоров.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Младший специалист по работе с контрактами

  • Full-time
  • Kokand, Uzbekistan
  Требования: 
  -Высшее/Среднее специальное  образование 
  -Опыт работы с клиентами в телекоммуникационной области не менее 6 месяцев 
  -Коммуникабельность , навыки работы в команде и стрессовых ситуациях 
  -Знание ПК (MS Office ,Exel)на уровне пользователя 
  -Знание узбекского русского языков  ,английский желательно 
  Обязанности :
  -Прием и архивирование абонентских договоров ,заключенных в офисах Поверенных Компании 
  -Проверка оригиналов абонентских договоров , согласно процедур утвержденных Компанией 
  -Ведение электронного учета абонентских договоров  с помощью системы электронных договоров  

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела логистики

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:
  ·        Высшее образование: экономическое либо техническое;
  ·        3+ лет опыта проектной работы, управления поставками или логистики, не менее 2 лет управленческого опыта;
  ·        Свободное владение английским и русским языком.
   Основные обязанности: 
  ·        Управление запасами, включая планирование, поставку, транспортировку, таможенное оформление, прием-передачу контрагентам, хранение и списание;
  ·        Контроль за сохранностью материальных активов компании во время их транспортировки и хранения;
  ·        Оптимизация логистических расходов, складских запасов и сроков выдачи оборудования для установки;
  ·        Сокращение объемов списания активов.
  Мы предлагаем:
  -Официальное трудоустройство
  -ДМС
  -Служебную сотовую связь
  -Офис в центре города
  -Обучение (онлайн и очное)
   

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела по внешним связям и коммуникациям

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования:
  ·         Высшее образование (журналистика, социология, политология)
  ·         От 5 лет в сфере: PR, маркетинговые коммуникации.
  ·         Опыт на руководящих позициях (не менее 3-х лет) (обязательно)
  ·         Опыт в формировании команд на руководящих позициях и развитие сотрудников (не менее 3-х лет)
  ·         Опыт работы в традиционной журналистике
  ·         Знание законодательных актов в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, образования, международных отношений
  ·         Навыки ведение переговоров и умение отстоять свою позицию аргументировано. Организованность в кризисных ситуациях. Управление проектами
  ·         Стратегическое и аналитическое мышление, логичность. Презентабельность. Ораторское мастерство
  ·         Владение русским, узбекским и английским языками.
  Обязанности:
  ·         В качестве официального представителя компании - согласование всей исходящей коммуникации в СМИ
  ·         Разработка и реализация стратегии по внешним коммуникациям. Построение новой экосистемы коммуникаций, которая должна соответствовать бизнес целям и взглядам компании
  ·         Участие в процессе Бизнес планирования компании и предоставление плана активностей в рамках Коммерческой стратегии. Формирование бюджета функции, контролировать исполнение
  ·         Разработка инновационных и имиджевых проектов, нацеленных на реализацию PR стратегии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, координировать ход данных проектов
  ·         Контроль проектов по коммерческому спонсорству в рамках своей функции
  ·         Понимать конкурентную и рыночную среду, опережая явные и дискретные угрозы для имиджа бренда Beeline.
  ·         Выстраивание взаимоотношений со СМИ, информационными агентствами, также с другими организациями для формирования положительного имиджа компании
  ·         Взаимодействовать с другими функциями, чтобы обеспечить соответствие PR-активностей всем стратегическим целям компании и новым бизнес задачам
  ·         Развитие команды, обучение ее и выстраивание эффективного взаимодействия внутри команды и с другими функциями. 
  Мы предлагаем:
  -Официальное трудоустройство
  -ДМС
  -Служебную сотовую связь
  -Офис в центре города
  -Обучение (онлайн и очное)

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Основные средства

  • Contractor
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидату:
  - Знание 1С версия 7
  - Продвинутый пользователь Excel 
  - Знание основ НСБУ
  - Аналитический склад ума
  Задачи:
  - Учет основных средств
  - Оприходывание таможенных пошлин и нематериальных активов
  - Ввод в эксплуатацию и перемещение основных средств

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Промоутер - консультант г.Гулистан (Временная)

  • Full-time
  • Gulistan, Uzbekistan
  ТРЕБОВАНИЯ:

  Образование: высшее/средне специальное.
  Опыт работы: с клиентами в телекоммуникационной отрасли не менее 6 месяцев.
  Знания языков: свободное владение - русский и узбекский языки, английский язык - желательно.
  Навыки:
  1. знание принципа работы сотовой и фиксированной связи;
  2. владение компьютером и оргтехникой.

  ОБЯЗАННОСТИ:

  - Консультация клиентов в офисе продаж и обслуживания в соответствии с Политикой и требованиями Компании;
  - Четкое выполнение процедур и рабочих инструкций;
  - Выполнять личный план продаж, устанавливаемый Руководителем группы;
  - Обеспечивать строгое выполнение установленных процедур продажи, обслуживания;
  - Соблюдать нормы деловой этики Компании, быть корректным, выдержанным, не допускать неуважительного отношения к другим сотрудникам Компании и внешним клиентам.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Промоутер-консультант

  • Full-time
  • Karshi, Uzbekistan
  Требования:

  Образование: Высшее/средне специальное.
  Опыт работы: Не менее 6 месяцев в коммутационной системе.
  Специальные знания: Принципы работы сотовой и фиксированной связи;
  Русский язык – свободно,Узбекский язык – свободно, Английский язык - желательно;
  Специальные умения:Умение работать в команде, активность, целеустремленность;
  Специальные навыки: Знание ПК на уровне пользователя.

  Обязанности:

  Консультация клиентов в офисе продаж, качественное обслуживание абонентов;
  Выполнение личного плана продаж, устанавливаемого руководителем.


  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель группы продаж г. Гулистан

  • Full-time
  • Gulistan, Uzbekistan
  ТРЕБОВАНИЯ:

  - Образование: Высшее.
  · Опыт работы: не менее года в сфере продаж и обслуживания.
  · Знание языков: русский, узбекский свободное владение.
  · Навыки: владение компьютером на уверенном уровне и оргтехникой, навыки управления персоналом.

  ОБЯЗАННОСТИ:

  - Организация работы и руководство Группой продаж;
  - Развитие торговой сети в соответствии с установленным планом;
  - Формирование стратегии выполнения плана продаж услуг компании;
  - Организация высокоэффективных продаж во всех каналах продаж Филиала в соответствии с политиками и требованиями компании;
  - Контроль выполнения процедур и рабочих инструкций подчиненными сотрудниками.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель направления делопроизводства и документооборота

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования:
  Высшее экономическое/техническое образование. Наличие дополнительных сертификатов и дипломов приветствуется.
  2 года опыта работы в административной сфере.
  Знания законодательных и нормативных правовых актов, методических материалов по делопроизводству, командировочных расходов, положения о Национальном архивном фонде Республики Узбекистан.
  Свободной владение компьютером.

  Обязанности:
  Организация работы и руководство Направлением делопроизводства и документооборота, контроль выполнения функциональных задач.
  Организация и обеспечение выполнения функций Направления делопроизводства и документооборота, определяемых нормативными документами Республики Узбекистан, а также, внутренними локальными нормативными актами Компании (приказами, распоряжениями, процедуры, инструкции и т.д.).
  Контроль регистрации исходящих и входящих документов, оформление командировочных документов сотрудникам ООО «Unitel», проставление круглой печати, оформление приказов по основной деятельности в ИС «Приказы».
  Контроль и координация информационных потоков между сотрудниками Компании и контрагентами.
  Организация взаимодействия с другими подразделениями Компании в рамках выполнения функциональных задач Направления делопроизводства и документооборота.
  Разработка положений и политик Административной дирекции в целях улучшения процессов компании по направлению. Контроль их исполнения.
  Планирование и контроль соответствующих административных бюджетных операционных и капитальных затрат, организация проведения оплаты по ним.
  Организация представительских мероприятий Компании.
  Организация деловых поездок для сотрудников и гостей Компании.
  Организация работы Ресепшен.
  Организация и проведение экспортных контрактов на отправку грузов в таможенных органах, подготовка требуемых документов и таможенная очистка отправляемых за рубеж товарно-материальных ценностей.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель службы логистики и автотранспорта

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:
  - Образование: Высшее экономическое или техническое;
  - Опыт работы: Пять и более лет опыта проектной работы, управления      поставками или логистики, в том числе не менее трех на руководящей позиции;
  - Свободное владение английским и русским языком;
  - Предпочтение соискателям с опытом работы в двух и более странах.
  Основные задачи:
  ·         Организация и контроль процесса управления запасами, включая планирование,
  поставку, транспортировку, таможенное оформление, прием-передачу контрагентам,
  хранение и списание;
  ·         Контроль за сохранностью материальных активов компании во время
  их транспортировки и хранения;
  ·         Управление процессом оптимизации логистических расходов,
  складских запасов и     сроков выдачи оборудования для установки;
  ·         Организация и контроль процесса сокращения объемов списания активов;
  ·         Управление автопарком компании;
  ·         Организация и контроль процесса закупах, хранения и выдачи ГСМ;
  ·         Оптимизация расходов на исполнение автотранспортных задач.
  Мы предлагаем:
  -Официальное трудоустройство
  -ДМС
  -Служебную сотовую связь
  -Офис в центре города
  -Обучение (онлайн и очное)

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:
  ·    Высшее образование в области экономики, права, технологий;
  ·    Стаж работы на руководящей позиции в сфере связей с государственными структурами не менее 5 лет;
  ·    Высокий уровень английского языка (fluent); знание узбекского языка приветствуется,
  - Дополнительное образование в сфере менеджмента (MBA приветствуется)
  Основные задачи:
  ·    Взаимодействие с высокопоставленными Государственными должностными лицами;
  ·    Взаимодействие с руководством Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан;
  ·    Участие в социальных проектах компании;
  - Взаимодействие с генеральным директором и корпоративным центром по выстраиванию стратегии функции и реализации задач.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Специалист отдела оперативного обслуживания клиентов

  • Executive
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требование:
  Высшее или среднее специальное образование (возможно, студент последнего курса ВУЗа)
  Желателен опыт работы с клиентами в сфере услуг
  Наличие хорошей дикции, приятного голоса
  Вежливость, внимательность, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, работа в команде, высокая работоспособность
  Свободное владение узбекским и русским языками, желательно знание английского, каракалпакского или таджикского языков
  Пользователь ПК. Навыки работы с орг. техникой
  Полная занятость и готовность работать посменно.
   
  Обязанности:
  Информационно-справочное обслуживание по телефону действующих и потенциальных клиентов Компании.
  Осуществление сбора данных по устным обращениям клиентов.
  Внесение дополнений к учетным данным клиентов и изменение состава услуг связи по устным запросам клиентов.
  Выполнение приказов и распоряжений своего непосредственного руководства и руководства Компании по подчиненности
  Соблюдать "Соглашение о конфиденциальности"
  Грамотно и в соответствии с инструкциями использовать всё необходимое программное обеспечение.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист корпоративных продаж

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования:
  Образование: Высшее, среднее специальное
  Опыт работы:Опыт работы в продаж и обслуживании клиентов.
  Знания: Навыки введения переговоров; проведения тендеров; работы с корпоративными клиентами.
  Опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Office, Internet Explorer).
  Знание языков:
  - Русский (отлично)
  - Узбекский (желательно)
  - Английский (желательно).

  Обязанности:
  - Выполнение индивидуального плана по продажам: привлечение новых и развитие существующих корпоративных клиентов.
  - Регулярные визиты к потенциальным и уже существующим клиентам.
  - Проведение расчётов и подготовка коммерческих предложений для корпоративных клиентов.
  - Активное участие в тендерах и переговорах с клиентами.
  - Знание продуктов\тарифов\услуг Компании для корпоративных клиентов.
  - Предоставление отчётности.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист корпоративных продаж

  • Full-time
  • Andijan, Uzbekistan
  Требования :
  ·         Образование высшее, незаконченное высшее, среднее специальное.
  ·         Опыт работы в продажах, обслуживании клиентов или маркетинге. Опыт работы в области телекоммуникаций или информационных технологий (желательно).
  ·         Опытный пользователь ПК, MS Office.
  ·       Знания в области корпоративных продаж и обслуживания клиентов.
  ·       Знания в области информационно-телекоммуникационного рынка. Знание английского языка (желательно).
  Умение работать в команде; коммуникабельность; организованность; инициативность; навыки публичных выступлений 
  Обязанности :
  ·         Выполнение индивидуального плана по продажам: привлечение новых и развитие существующих корпоративных клиентов.
  ·         Выполнение плана по достижению заданного порога выручки, активной абонентской базы, других показателей в устанавливаемых в рамках индивидуальных целей.
  ·         Регулярные визиты к потенциальным и существующим клиентам в целях привлечения новых и развития ранее привлеченных корпоративных клиентов (разъездной характер работы).
  ·         Проведение расчетов и подготовка коммерческих предложений; активное участие в тендерах и переговорах с клиентами; знание продуктов/тарифов/услуг Компании для корпоративных клиентов.
  т

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по работе с кредиторской задолженностью

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:

  - Высшее и среднее специальное образование;
  - Опыт работы в бухгалтерии не менее 1 года; 
  - Знания основ бухгалтерского учета;
  - Эффективно работать в команде, стрессоустойчивость;
  - Навыки работы с ПК - Word; Excel; 1C Бухгалтерия 7.7; Норма.

  Ключевые должностные обязанности:

  - Учет и отражение в базе 1С предоставленных по регионам Узбекистана счетов-фактур и актов перебора-недобора использованной электроэнергии, расходам по ТО и возмещению затрат;
  -Составление актов сверок, бухгалтерских справок, проверка и корректировка данных за прошлые периоды, ввод данных по предоставленным документам в таблицу учёта, рассылка статистики по закрываемому периоду;
  -Учет коммунальных и эксплуатационных расходов по содержанию помещений БТС во всех регионах Узбекистана;
  --Учет представительских расходов (банкеты, встречи, мероприятия и т.д.), услуги CIP зала, а также услуги охраны офисов;
  Взаимодействие с другими подразделениями, подготовка ежемесячных отчетов по полученным счет - фактурам;
  -Подготовка актов сверок с контрагентами, отслеживание закрытия авансов оплаченных по вышеуказанным услугам;
  -Внесение данных в программу 1С по заключенным договорам по аренде в разрезе БС, ЦБО, период действия и в сумме;
  -Архивирование первичных документов, соблюдая «положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете».

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший специалист по учету (Вр. позиция)

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  ТРЕБОВАНИЯ:

  •Образование: Высшее (экономическое, техническое) или средне-специальное. Наличие дополнительных сертификатов и дипломов приветствуется.
  •Опыт работы: Опыт работы в складском хозяйстве не менее года. Знание складских технологий, документооборота и программы «1С»Знание складских технологий и документооборота.
  •Знания: Знание MS Windows и MS Office на уровне пользователя. Базовые знания английского языка.
  •Навыки: Ответственность, обязательность и аккуратность.

  ОБЯЗАННОСТИ:

  1.Согласование спецификаций на оборудование и материалы по новым контрактам, проставление кодов НФС и определение разбивки по наименованиям, ед. измерения.
  2.Сопровождение в СЭВД контрактов, заказов и договоров в части спецификаций.
  3.Осуществление приходования, выдача оборудования, инвентаря, инструментов и приборов на склады;
  4.Организация мониторинга за оборудованием по срокам нахождения на хранении и в монтаже, предоставление информации Зав. Складам для проведения мероприятий по сокращению.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший эксперт по финансовому моделированию и анализу (business intelligence)

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:

  - аналитическое мышление, умение находить закономерности в исследуемых массивах данных, причины отклонений показателей;
  -скрупулезность и аккуратность в работе с числами;
  - сильные навыки SQL - 3+ года опыта;
  - базовые навыки Python (желательно);
  - продвинутый пользователь MS Office (особенно Excel);
  - опыт работы в качестве бизнес-аналитика (сбор требований, переговоры с заинтересованными сторонами), опыт подготовки отчетов для высшего руководства;
  - уровень английского языка - Upper intermediate.

  Ключевые должностные обязанности:

  - Разработка онлайн дашбордов;
  - Обработка и анализ данных для выявления имеющихся / потенциальных финансовых потерь;
  - Оптимизация и автоматизация рабочих процессов;
  - Подготовка разовых / периодических отчетов;
  - Визуализация и управление качеством данных.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт дата-центра

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  ТРЕБОВАНИЯ:
  1. Высшее образование, желательно техническое;
  2. Знание серверного оборудования на уровне системного администрирования;
  3. Знание принципов функционирования SAN;
  4. Знание операционных систем Linux (RedHat, Debian);
  5. Понимание принципов работы систем виртуализации;
  6. Знание принципов построения сетей и основных протоколов;
  7. Владение информацией о средствах веб-разработки (PHP, Perl, JDK и пр.);
  8. Опыт работы с базами данных MySQL, MS SQL, PostgreSQL.

  ОБЯЗАННОСТИ:
  1. Администрирование и поддержка систем дата-центра;
  2. Эксплуатация серверного оборудования, СРК, СХД, серверных помещений;
  3. Планирование развития серверной инфраструктуры, системы резервного копирования (СРК) и системы хранения данных (СХД);
  4. Предложение наилучших IT решений, поддерживающих изменения в бизнесе;
  5. Разработка и внедрение аппаратных решений.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Эксперт по бизнес-анализу и отчетности

  • Full-time
  • Tashkent, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:

  - Имеет сильные навыки моделирования и финансового анализа, является опытным пользователем Excel;
  - Понимает финансовую отчетность и отлично знает баланс и движение денежных средств;
  - Критическое мышление, не боится вызовов и проверяет поступающую информацию;
  - Может легко общаться в многокультурной среде как устно, так и письменно, обладает сильными навыками английского языка (особенно письменного);
  - Сертификаты CFA, ACCA будут преимуществом.

  Ключевые должностные обязанности:

  - Управление бюджетным и ежемесячным процессом планирования: организация процесса, анализ прогнозов, консолидация;
  - Бизнес-планирование: организация процесса, анализ долгосрочных планов, анализ прогнозов, консолидация;
  - Подготовка финансового анализа по бизнес-направлениям и сегментам на еженедельной и ежемесячной основе;
  -  Планирование и анализ движения денежных средств компании, баланса и рабочего капитала;
  - Оценка операционной эффективности компании;
  - Утверждение данных в ERP (Hyperion).

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Юрисконсульт региона

  • Full-time
  • Nukus, Uzbekistan
  Требования к кандидатам:
  ·        Образование – Высшее юридическое
  ·        Не менее 3-х лет по специальности.
  ·        Знание гражданского, административного и  процессуального законодательства Республики Узбекистан, а также в области взыскания дебиторской задолженности.
  ·        Знание языков - русский, узбекский(обязательно), английский(желательно).
  ·        Знания ПК (MS Windows, MS Officе на уровне пользователя).
   
   
  Обязанности:
  ·        Участие в подготовке документов правового характера.
  ·        Представлять интересы Региона в правоохранительных органах, вести переписку.
  ·        Проводить правовую экспертизу запросов, поступающих от правоохранительных органов и подготавливать на них ответы.
  ·        Проводить анализ и работу по обобщению результатов рассмотрения дел по взысканию дебиторской задолженности по региону.
  ·        Оказывать правовую помощь сотрудникам подразделений региона по разъяснению требований законодательства Республики Узбекистан, а также давать заключения  по вопросам аренды и эксплуатации сайтов.
  ·        Выполнять другие устные и письменные поручения Руководителя.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Юрисконсульт региона

  • Full-time
  • Karshi, Uzbekistan
  Требования:

    Образование: Высшее юридическое
    Опыт работы: не менее 3 лет по специальности
    Знания: Знание гражданского, административного, процессуального законодательства Республики Узбекистан, а также законодательства в области взыскания дебиторской задолженности.
     Навыки:
  Свободное владение узбекским и русским языками.
  Знание ПК, опыт работы с MicrosoftOffice, оргтехникой, специализированными базами данных и средствами поиска, знание средств и ресурсов сети Интернет

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Cпециалист по мониторингу систем

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор Charging системы (OCC/CCN)

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор платежной подсистемы (Bercut)

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор сервис-деска

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Администратор-разработчик Mediation и Provisioning (Activation)

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий администратор базы данных

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий сетевой администратор

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan
  Е2Е администрирование оборудования IT-сети (интеграция новых подсистем, оптимизация архитектуры, обеспечение безопасности, внедрение изменений)

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий системный администратор

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Ведущий специалист по анализу и планированию

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Инженер второго уровня - конфигуратор Charging System

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Инженер второго уровня поддержки (Qvantel Applications)

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Инженер по ИТ безопасности

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Инженер по планированию и оптимизации подсистемы базовых станций

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Менеджер по маркетингу массового сегмента (value proposition)

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Начальник отдела корпоративных продаж

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Руководитель первой линии поддержки

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Специалист офиса продаж и обслуживания (во всех регионах Кыргызстана)

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Старший менеджер по управлению цифровыми продуктами и сервисами

  • Full-time
  • Bishkek, Kyrgyzstan
  Мы ищем эксперта, основной задачей которого будет постоянная работа над развитием наших продуктов.

  Added 19 November 2019

  Read More

 • Sales and Service Specialist

  • Fixed Term
  • Rustavi, Georgia
  ვიონის ჯგუფი წარმოადგენს საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიური სერვისების წამყვან საერთაშორისო პროვაიდერს, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ქალაქ ამსტერდამში. ვიონის ჯგუფი 10 ქვეყანაში 5 სხვადასხვა ბრენდით არის წარმოდგენილი და მომსახურებას უწევს 210 მილიონ მომხმარებელს.

  ვიონის ჯგუფის წევრი კომპანია შპს „ვიონი საქართველო“ საქართველოს ბაზარზე ბილაინის ბრენდით ოპერირებს. ბილაინი უზრუნველყოფს 2G GSM 900/1800MHz, 3G 2100 MHz(B3) , 4G/LTE 800 MHz (B20) უსადენო მომსახურებას 1 800 000-ზე მეტი აბონენტისთვის.

  კომპანიის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და სხვა ვაკანსიების სანახავად გამოიწერეთ ჩვენი LinkedIn-ის გვერდი:

  ვიონის ჯგუფის წევრი კომპანია ვიონი საქართველო აცხადებს ვაკანსიას გაყიდვების და მომსახურების სპეციალისტის პოზიციაზე, ქალაქ რუსთავში. ვაკანსია არის დროებითი, შერჩეული კანდიდატი იმუშავებს 6 თვის ვადით.

  ძირითადი მოვალეობები:
  ** ბილაინის მაღაზიაში შემოსულ მომხმარებლებთან ურთიერთობა
  ** მომხმარებლებისთვის ხარისხიანი მომსახურების გაწევა, კომპანიის სტანდარტების შესაბამისად
  ** კომპანიის პროდუქტების მომხმარებლებისთვის გაცნობა და გაყიდვა
  ** გაყიდვების მხარდამჭერ სისტემებში მუშაობა
  ** სალაროს ოპერაციების შესრულება
   
  თუ შენ:
  ** გაქვს უმაღლესი განათლება ან ხარ სტუდენტი
  ** სრულყოფილად ფლობ ქართულ ენას და ასევე სასაუბრო დონეზე იცი ინგლისური და რუსული ენები
  ** სასურველია გქონდეს გაყიდვებისა და მომსახურების სფეროში მუშაობის გამოცდილება
  ** შეგიძლია MS Office პროგრამებში (Word, Excel, PowerPoint) მუშაობა
  ** ხარ ორგანიზებული და შრომისმოყვარე
  ** გიყვარს კომუნიკაცია და მომხმარებლებთან ურთიერთობა
  ** შეგიძლია დამოუკიდებლად მუშაობა და გადაწყვეტილების მიღება
  ** გაქვს ანგარიშგების  მომზადებისა და საქმიანი კორესპონდენციის წერის უნარი
  და გსურს დინამიურ, საინტერესო და თანამედროვე გარემოში მუშაობა,
  გამოგვიგზავნე რეზიუმე 2019 წლის 1 ნოემბრის ჩათვლით.

  Added 19 November 2019

  Read More